Kulu Ovası'ndan İskandinav Fiyordlarına Göç

Bu araştırmada, Osmanlı İmparatorluğu döneminde, İngiliz-Rus politikalarından destek gören, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’daki Kürtler’in 17., 18., 19. yüzyıllar boyunca çeşitli tarihlerde tekrar eden isyanları, Türkiye Cumhuriyeti döneminde 1934 yılında çıkartılan ‘İskân Kanunu’ ile Orta, Batı ve Güney anadolu’ya zorunlu göç ettirilmeleri ve bu tarihi kökene sahip olanlar da dahil, Kulu / Konya Bölgesinden kırsal kesim insanlarının 1967 tarihinden sonra İskandinav ülkelerine göçü araştırılmıştır. İsveç’e göç edenlerden 100 kişiye 2002 yaz aylarında uygulanan anket aracılığıyla ve Norveç’e göç edenlerin 2005 yılında bir ay süreyle görsel sosyoloji ve gözlem metodu kullanılarak incelenmesiyle elde edilen verilerle, göçmenlerin göç nedenleri, aile yapıları,çalışma hayatları, eğitim ve uyum sorunları, etnik kimliklerin yurt dışında ön plana çıkması ve geriye dönüşe ilişkin tutumları hakkında bilgiler verilmektedir.

This research was done to investigate the rebellious acts of Kurds living in the East and South-East Anatolia in the Ottoman Empire, supported by the English and Russian policies in the 17th,18th and 19th centuries, Kurd’s being obliged to migrate to the Central Anatolia in 1934, during the Republic of Turkey, due to the ‘Settling Law’ and also the migration of these people and rural people from Kulu, a town in Konya, to Skandinavian countries. In the summer of 2002 a questionnaire was given to 100 of those who migrated to Sweden after 1967. In Norway in 2005 the researcher used visual sociology and observation for one month to collect data.Data reveal the reasons for their migration, family structures, work life, education, adaptation issues, ethnic identities’ gaining importance abroad and immigrants attitudes towards retourning back to their countries.

Kaynakça

ABADAN-UNAT, Nermin, 2002 Bitmeyen Göç, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

AKER, Tamer 2006 ‘Türkiye’de Yerinden Edilme,Ruh Sağlığı ve Halk Sağlığı:Yapılan Araştırmalar, Beklentiler ve Engeller’, Zorunlu Göçle Yüzleşmek içinde, TESEV yayınları, İstanbul.

ALAKOM, Rohat 2004 Orta Anadolu Kürtleri, Evrensel Basım Yayım, Ankara.

ALSAYYAD, N., ve M. CASTELLS 2002 Müslüman Avrupa ya da Avro-İslam, Çev.:Zehra Savan, Lexington Books, Maryland.

ANDREWS, Peter,A. 1992 Türkiye’de Etnik Gruplar, Ant Yayıncılık,İstanbul.

BALCIOĞLU, Mustafa 2003 İki İsyan (Koçgiri, Pontus) Bir Paşa (Nureddin Paşa), Babil Yayıncılık, Ankara.

BEŞİKÇİ, İsmail 1969 Doğuda Değişim ve Yapısal Sorunlar(Göçebe Alikan Aşireti), Doğan yayınevi, İstanbul.

BEŞİKÇİ, İsmail 1977 Kürtlerin Mecburi İskanı, Komal Basım-Yayın Dağıtım, İstanbul.

BİCE, Hayati 1991 Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Türkiye Diyanet Vakfı Yayını, Ankara.

BİLGİN, M. Sıraç Barzani, Fırat Yayınları,İstanbul.

DEMİREL, Emin 2005 Geçmişten Günümüze PKK ve Ayaklanmaları, Araştırma-İnceleme, IQ Kültür Sanat Yayınları, İstanbul.

DİKEN, Şeyhmus 2005 İsyan Sürgünleri, İletişim Yayınları,İstanbul.

ESER, Mehmet 1999 Türkiye, Çerkeslerinde Sosyo-kültürel Değişme, Kaf-Der Yayınları, Ankara.

GÜLER, Müzeyyen 2004a Kentin Kıyısında, Karanfilköy ve Küçükarmutlu Kadınları, Altan Matbaacılık, İstanbul.

GÜLER, Müzeyyen 2004b Okyanus Ötesine, ABD’de Türk Göçmenler, Huzur Bas ımevi, İstanbul.

HABİÇOĞLU, Bedri 2003 Kafkasya’dan Anadolu’ya Göçler, Nart Yayıncılık, İstanbul

JOHNSTONE , Ronald, L. 1992 Religion in Society, A Sosyology of Religion, Fourth Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 07632.

KARTAL, Bilhan 2002 ‘Almanya’da Yaşayan Türk İşçi Ailelerinin Sosyal ve Eğitsel Sorunları Üzerine Bir İnceleme: Tübingen Örneği’, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:5 Sayı:1, ss.85-108,Ankara.

KAYA, Ayhan ve Ferhat KENTEL 2005 Euro-Türkler, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul.

MANÇO, Altay 2003 L’habitat Turc en Belgique:Enquete, Institut Recherche, Formation et d’Action sur le Migrations, Bruxelles.

MARTİN, Philip, L. 1993 Trade and Migration: NAFTA and Agriculture, Institute of İnternational Economics, Washington, DC.

SAMANCI, Ahmet 2002 Kululular Neden Ağlıyor?, Författares Bokmaskin, Stockholm. ŞEN, F. 1996 ‘Federal Almanya’da Türk Göçmenleri’, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, cilt: 12, İletişim yayınları, İstanbul.

WEIKER, Walter 1981 The Modernization of Turkey from Ataturk to the Present day, Holmes & Meier Publishers, Inc. New York.

WHİTE, Jenny, B. 2002 İslamist Mobilization in Turkey, A Study in Vernacular Politics, University of Whashington Press. Seattle and London.

YAVI, Ersal 2003 1856-1923 Emperyalizm Kıskacında,Türkler, Ermeniler, Kürtler,Yazıcı Basım Yayıncılık, İzmir.

Kaynak Göster