Hızlı Bir Gelişme ve Kalkınma Süreci İçinde Yer Alan Turizm Sektörünün Hakim Olduğu Kuşadası'nda, Farklı İş Kollarında Çalışan Göçmenler Üzerine Sosyolojik Bir Değerlendirme

Temelde bir yer değiştirme hareketi olarak vurgulansa da, göç bir taraftan toplumsal ve ekonomik dönüşümlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan diğer taraftan da bu dönüşümlere yol açan bir süreçtir. Göç, özellikle günümüzde ortaya koyduğu “kentleşme olgusu” ile belki en çok dikkat edilmesi gereken sonucu yaratmaktadır. Bu makalenin konusunu oluşturan araştırma da göçlerin oluşturduğu “kentleşme” sürecini yaşayan bir turizm beldesi olan Kuşadası’ndaki mevcut durumu ve meydana gelen değişimleri tespit etmeye yöneliktir. Bu doğrultuda, göç edenlerin, göç etme nedenleri, göç etme biçimleri, niteliksel özellikleri, göç sonrası yaşam standartları, göç öncesi göç edenlerin beklentileri ve göç sonrası beklentilerinin karşılanma düzeyi, yeni ortamdaki yaşamlarına ilişkin genel değerlendirmeleri ve Kuşadası’nın göç alan bir bölge haline gelmesinde ön plana çıkan etkenler irdelenmeye çalışılmıştır.

Migration is a process that appears in result of social and economic transformations in one way and gives rise to them on the other way although it is defined basically as a movement of relocating. Migration yields results that may have to to be marked together with the “urbanization phenomenon” that is brought about by it especially at the present day. The study that is subject of this article tries to determine the state of play and the changes brought about in Kuşadası, a tourism city, which has been experiencing “urbanization” process caused by migrations. In this frame, this study aims at defining the reasons for migration; qualitative characteristics of migrants; standard of living of migrants after they migrate; the expectations of migrants before they migrate and their satisfaction after migration; the thoughts of migrants about their new settings and the prominent reasons for migration to Kuşadası.

Kaynakça

AKKAYAN, T. 1979 Göç ve Değişme, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fak. Yay., İstanbul

ATALAY, B. 1989 Sanayileşme Sosyal Değişme, Kırıkkale Araştırması, DPT Yayını, Ankara

ÇELİK, F., 2002 ‘İç Göçlerin Seçkinlik Yaklaşımı İle Analizi’, SBE Dergisi,Sayı:13, s.275-296

ÇELİK, F. 2005 ‘İç Göçler: Teorik Bir Analiz’, Ç.Ü. SBE Dergisi, Cilt 14, Sayı:2, s.167-184

DEMİR, G., 1997 Bolu İli Kıbrıs İlçesinden Göç Nedenleri, Abant İzzet Baysal Üniv. Eğitim Fak., Bolu.

DOĞAN, H. Z. 1987 Turizmin Sosyo-Kültürel Temelleri, Uğur Ofset Matbaacılık ve Ticaret, İzmir

ERDER, S. 1995 “Yeni Kentliler ve Kentin Yeni Yoksulları”, Toplum ve Bilim

ERGÜL, A. 1995 ‘Turizm Kenti Olmanın Vazgeçilmez Koşulları’, VI. Ulusal Turizm Kongresi, 18-20 Kasım, Kuşadası

FICHTER, J. 1990 Sosyoloji Nedir? (Çev. Nilgün Çelebi), S.Ü. Fen-Edebiyat Fak. Yayını, Konya

GÖKÇE, B. Vd. 1993 Gecekondularda Ailelerarası Geleneksel Dayanışmanın Çağdaş Organizasyonlara Dönüşümü, T.C. Başbakanlık Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığı, Ankara

İÇDUYGU, A.;ÜNALAN, T., 1998 ‘Türkiye’de İçgöç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri’, Konferans Türkiye’de İçgöç içinde, Bolu-Gerede, 6-8 Haziran; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

KARTAL, S. K, 1978 Kentleşme ve İnsan. Kentleşme Sürecinde İnsan Tutum ve Davranışlarında Meydana Gelen Değişmeler, Çankırı Köylerinden Ankara’ya Göç Edenler Üzerinde Bir Araştırma, TODAİE Yay., No:173, Ankara

KELEŞ, R. 1989 Kentleşme ve Konut Politikası, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını, Ankara

LEE, E. S. 1996 ‘A Theory of Migration’, Theories of Migration, ed. Robin Cohen, Edward Elgard Publishing, Cheltenham, s.14-24

MULDER, C.H. 1993 Migration dynamics: A life course approach, Amsterdam, PDOD Publications

MUTLUER, M. 2003 Uluslararası Göçler ve Türkiye, Denizli Tavas Örneği

OĞRAK, A. 1998 Göç, Sosyal Değişme ve Bütünleşme (Güneydoğu Anadolu’dan, İzmit’e Göç Eden Aileler Örneği), Doktora Tezi, Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

OLGUN; Ç. 2004 ‘Avrupa Birliği ve Türkiye Turizmi’, Turizm İlkeleri ve Yönetimi içinde, Atilla Yüksel; Murat Hançer, Turhan Kitabevi, Ankara

ÖZAYDIN, G. 2000 ‘KıyıYerleşmeleriÖzelinde Kimlik Değerlerini Sürdürülebilir Kılacak Tasarım Ölçütleri, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 23-26 Şubat, Kuşadası

ÖZKALP, E. 1990 Sosyolojiye Giriş, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir

PETERSEN, W. 1970 Population, London: The Macmillan Company

RIZA, B. 2003 Turizm ve Toplumsallaşma, Mart 2003, Kuşadası

SEZAL, İ. 1992 Şehirleşme, İstanbul

ŞAVKAN, M. 2000 ‘Kuşadası’, Geçmişten Geleceğe Kuşadası Sempozyumu, 23-26 Şubat, Kuşadası

ŞERİFOĞLU G., A., 2001 Geçmişten Geleceğe Kuşadası, 23-26 Şubat 2000 Sempozyum, Kuşadası Belediyesi

TATLIDİL, E. 1989 Kentleşme ve Gecekondu, Ege Üni. Yay., İzmir

TEKELİ, İ.;L. ERDER 1978 Yerleşme Yapısının Uyum Süreci Olarak İç Göçler, H.Ü.. Yay. D-26, Ankara

TEKELİ, İ., 1998 ‘Türkiye’de İçgöç Sorunsalı Yeniden Tanımlanma Aşamasına Geldi’, Konferans Türkiye’de İçgöç içinde, Bolu-Gerede, 6-8 Haziran; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

TEKŞEN, A., 2003 Kentleşme Sürecinde Bir Tampon Mekanizma Olarak Hemşehrilik, Ankara’daki Malatya’lılar Örneği, Yayın No DPT: 2669

ÜNALAN, T. 1998 ‘Türkiye’de İçgöçe İlişkin Veri Kaynaklarının Değerlendirilmesi’, Konferans Türkiye’de İçgöç içinde, Bolu-Gerede, 6-8 Haziran; Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı

ÜNER, S. 1972 Nüfus Bilim Sözlüğü, Ankara

YALÇIN, C., 2004 Göç Sosyolojisi, Anı Yayıncılık, Ankara

YÜKSEL, A.;HANÇER, M., 2004 Turizm: İlkeler ve Yönetim, Turhan Kitabevi Yayınları, Ankara

TUİK 2000 Genel Nüfus Verileri

Kuşadası Ticaret Odası 2001 Kuşadası Turizm Raporu, Kuşadası Kent Meclisi 20 Aralık

http://www.wttc.org 2006

http://www.world-tourism.org 2006

http://www.oecd.org/tourism.html 2006

Kaynak Göster