The Role of Organizational Cynicism as a Mediator in the Relationship Between Perceived Organizational Support and Counter Productive Work Behavior for Public Employees

Public organizations in Turkey adopted working principles such as citizen-orientation, transparency, accountability, efficiency and effectiveness with Law No. 5018 Public Financial Management and Control Law in parallel with the new development trends of giving up the traditional understanding of public administration. The most important factor is human capital in public organizations aiming at ensuring citizen satisfaction. The aim of this study is to examine (and measure) the (inter)relationships between organizational cynicism, perceived organizational support (POS) and counterproductive work behaviors (CWB) and the mediation role of organizational cynicism in predicting CWB by considering the POS premise. The research was carried out with the participation of 419 public employees. The results of this study show that these variables correlate with each other, POS and organizational cynicism predicted CWB and organizational cynicism as a mediator predicts CWB approximately three times stonger with the POS premise and has a mediation role. The results of this research indicates that should take measures to increase POS and reduce organizational cynicism in order to reduce and/or eliminate the CWB. Otherwise, organizational cynicism and CWB will come up there, and the process may result in employees leaving their jobs, which means that to disappear investment of organizations in terms of human resources.

Kamu Çalışanlarında Örgütsel Destek ve Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişkide Örgütsel Sinizmin Aracılık Rolü

Türkiye’de kamu örgütleri dünyadaki gelişime paralel olarak geleneksel kamu yönetimi anlayışından vazgeçerek, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile vatandaş odaklılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik ve etkinlik çalışma ilkelerini benimsemişlerdir. Vatandaş memnuniyetini sağlamayı amaçlayan kamu kurum ve kuruluşlarında en önemli unsur ise beşeri sermayedir. Bu makalede; örgütsel sinizm, algılanan örgütsel destek ve üretkenlik karşıtı iş davranışları (ÜKİD) arasındaki ilişkiler ile örgütsel sinizmin algılanan örgütsel destek öncülü hesaba katılarak ÜKİD’i yordamasındaki aracılık rolü incelenmiştir. Araştırma 419 kamu çalışanının katılımı ile gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda, anılan değişkenlerin birbirleriyle ilişkili olduğu, örgütsel sinizmin ve algılanan örgütsel desteğin ÜKİD’i yordadığı, örgütsel sinizmin örgütsel destek algısı öncülü ile ÜKİD’i yaklaşık üç kat daha güçlü yordadığı ve aracılık rolünün olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmanın sonuçları kamu örgütlerinin; ÜKİD’i azaltmak ve/veya ortadan kaldırmak için örgütsel desteği arttıracak ve örgütsel sinizmi azaltacak önlemler almaları gerektiğini göstermektedir. Aksi takdirde örgütsel sinizm ve ÜKİD ortaya çıkacak hatta süreç çalışanların işten ayrılmaları ile sonuçlanabilecektir.

Kaynakça

Abraham, R. (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs. 126(3). Ağustos. 269-292.

Ambrose, M. L., Seabright, M. A., & Schminke, M. (2002). Sabotage in The Workplace: The Role of Organizational Injustice. Organizational Behavior and Human Decision Processes. 89(1). 947-965.

Avşaroğlu, S., Deniz, M. E., & Kahraman, A. (2005). Teknik Öğretmenlerde Yaşam Doyumu İş Doyumu ve Mesleki Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 14(115-129).

Bernerth, J. B., Armenakis, A. A., Feild, H. S., & Walker, H. J. (2007). Justice, Cynicism, and Commitment: A Study of Important Organizational Change Variables. The Journal of Applied Behavioral Science. 43(3). 303–326.

Blau, P. (1964). Power and Exchange in Social Life. New York: Wiley.

Bluedorn, A. C. (1982). A Unified Model of Turnover from Organizations. Human Relations. 35. 135-153.

Brandes, P. & Das, D. (2006). Locating Behavioral Cynicism at Work: Construct Issues and Performance Implications. Employee Health, Coping and Methodologies içerisinde. Emerald Group Publishing Limited. 233-266.

Brandes, P.M. (1997). Organizational Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Cincinnati: The University of Cincinnati.

Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal Bilimler İçin Çok Değişkenli Istatistik: SPSS ve LISREL Uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

Byrne, Z.S., Hochwarter, W.A. (2008). Perceived Organizational Support and Performance Relationships Across Levels of Organizational Cynicism. Journal of Managerial Psychology. 23(1). 54-72.

Chiaburu, D. S., Peng, A. C., Oh, I. S., Banks, G. C. & Lomeli, L. C. (2013). Antecedents and Consequences of Employee Organizational Cynicism: A Meta-Analysis. Journal of Vocational Behavior. 83(2). 181-197.

Çakar, N. D. & Yıldız, S. (2009). Örgütsel Adaletin İş Tatmini Üzerindeki Etkisi: Algılanan Örgütsel Destek Bir Ara Değişken Mi? Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. 8(28). 69-90.

Çekmecelioğlu, H. G. (2005). Örgüt İkliminin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma. CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 6(2). 23-39.

Dalal, R. S. (2005). A Meta-Analysis of the Relationship Between Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior. Journal of Applied Psychology. 90(6). 1241-1255.

Dean Jr, J.W., Brandes, P. and Dharwadkar, R. (1998). Organizational Cynicism. The Academy of Management Review. 23(2). 341-352.

Eaton, J. A. (2000). A Social Motivation Approach to Organizational Cynicism. Yayınlanmamış Doktora Tezi. York University.

Eisenberger, R. and Armeli, S., Rexwinkel, B., Lynch, P. D. and Rhoades, L. (2001). Reciprocation of Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology. 86(1). 42-51.

Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchison, S. and Sowa, D. (1986). Perceived Organizational Support. Journal of Applied Psychology. 71(3). 500-507.

Ersoy-Kart, M. (2015). Örgütsel Sinizm, Bağlamsal Performans ve Etik İdeoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık.

FitzGerald, M.R. (2002). Organizational Cynicism: It’s Relationship to Perceived Organizational Injustice and Explanatory Style (Dissertation of Doctor of Philosophy). University of Cincinnati.

FoIger, R. & Konovsky, M. A. (1989). Effects of Procedural and Distributive Justice on Reactions to Pay Raise Decisions. Academy of Management Journal. 32. 115-130.

Fox, S., Spector, P. E. and Miles, D. (2001). Counterproductive Work Behavior (CWB) in Response to Job Stressors and Organizational Justice: Some Mediator and Moderator Tests for Autonomy and Emotions. Journal of Vocational Behavior. 59. 291-309.

Gouldner, Alvin W. (1960). The Norm of Reciprocity: A Preliminary Statement. American Sociological Review. 25(161-178).

Göksu, T. (2007). Sosyal Psikoloji. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Güney, S. (2009). Sosyal Psikoloji. Ankara: Nobel Yayıncılık.

James, M. S. L. (2005). Antecedents and Consequences of Cynicism in Organizations: An Examination of the Potential Positive and Negative Effects on School System. Unpublished Doctoral Dissertation, ABD: The Florida State University.

Kağıtçıbaşı Ç. (2013). Günümüzde İnsan ve İnsanlar Sosyal Psikolojiye Giriş. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.

Kalağan, G. & Güzeller C. O. (2010). Öğretmenlerin Örgütsel Sinizm Düzeylerinin İncelenmesi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi.

Kalağan, G. (2009). Araştırma Görevlilerinin Örgütsel Destek Algıları ile Örgütsel Sinizm Tutumları Arasındaki Ilişki. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kılıç, S. (2013). Algılanan Örgütsel Etik İklim ile Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Arasındaki İlişkiler. Yayınlanmış Doktora Tezi. Niğde: Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Kraimer, M. L. and Wayne, S. J. (2004). An Examination of Perceived Organizational Support as a Multidimensional Construct in the Context of an Expatriate Assignment. Journal of Management. 30(209–237).

Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum Yayıncılık.

Martin, C. L., & Bennett, N. (1996). The Role of Justice Judgments in Explaining the Relationship Between Job Satisfaction and Organizational Commitment. Group & Organization Management. 21(1). 84–104.

Martinko, M. J., Gundlach, M. J. & Douglas, S. C. (2002). Toward an Integrative Theory of Counterproductive Workplace Behavior: A Causal Reasoning Perspective. International Journal of Selection and Assessment. 10 (1‐2). 36-50.

Miao, R. T. (2011). Perceived Organizational Support, Job Satisfaction, Task Performance and Organizational Citizenship Behavior in China. Journal of Behavioral and Applied Management. 12(2). 105-128.

Moorman, R. H., Blakely, G. L. & Niehoff, B. P. (1998). Does Perceived Organizational Support Mediate the Relationship Between Procedural Justice and Organizational Citizenship Behavior? Academy of Management Journal. 41(3). 351-357.

Mustaine, E. E. & Tewksbury, R. (2002). Workplace Theft: An Analysis of Student- Employee Offenders and Job Attributes. American Journal of Criminal Justice. 27(1). 111-127.

Nayır, F. (2013). Algılanan Örgütsel Destek Ölçeğinin Kısa Form Geçerlik Güvenirlik Çalışması. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 28. 89-106.

Neuman, J. H. & Baron, R. A. (1997). Aggression in the Workplace. Antisocial Behavior in Organizations. 37-67.

Neves, P. (2012). Organizational Cynicism: Spillover Effects on Supervisorsubordinate Relationships and Performance. The Leadership Quarterly. 23. 965–976.

OED (2019). [https://en.oxforddictionaries.com/ definition/cynicism]. (Erişim: 24.08.2019)

O'Hair, D., & Cody, M. J. (1987). Machiavellian Beliefs and Social Influence. Western Journal of Communication (Includes Communication Reports). 51(3). 279-303.

Özdevecioğlu, M. (2003). Algılanan Örgütsel Adaletin Bireylerarası Saldırgan Davranışlar Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. (21). 77-96.

Pearson, C. M., Andersson, L. M. and Porath, C. L. (2005). Workplace Incivility içerisinde S. Fox ve P. E. Spector (Ed). Counterproductive Work Behavior: Investigations of Actors and Targets. 177-200.

Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived Organizational Support: A Review of the Literature. Journal of Applied Psychology. 87(4). 698-714.

Robinson, S. L. & Bennett, R. J. (1995). A Typology of Deviant Workplace Behaviors: A Multidimensional Scaling Study. Academy of Management Journal. 38(2). 555-572.

Sackett, P.R. (2002). The Structure of Counterproductive Work Behaviors: Dimensionality and Relationships with Facets of Job Performance. International Journal of Selection and Assessment. 10(1/2). 5-11.

Schneider, B. & Snyder, R. A. (1975). Some Relationships between Job Satisfaction and Organization Climate. Journal of Applied Psychology. 60(3). 318.

Skarlicki, D. P., Van Jaarsveld, D. D., & Walker, D. D. (2008). Getting Even for Customer Mistreatment: The Role of Moral Identity in the Relationship between Customer Interpersonal Injustice and Employee Sabotage. Journal of Applied Psychology. 93(6). 1335.

Spector, P. E. (2000). Industrial and Organizational Psychology: Research and Practice (2.b.). New York: John Wiley & Sons, Yayıncılık.

Spector, P. E. (2011). The Relationship of Personality to Counterproductive Work Behavior (CWB): An Integration of Perspectives. Human Resource Management Review. 21(4). 342-352.

Spector, P.E. & Fox, S. (2002). An Emotion- Centered Model of Voluntary Work Behavior: Some Parallels between Counterproductive Work Behavior and Organizational Citizenship Behavior. Human Resource Management Review. 12(2). 269-92.

Spector, P.E., Fox, S.; Penney, L.M.; Bruursema, K; Goh, A., Kessler, S. (2006). The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal? Journal of Vocational Behavior. 68. 446–460.

TDK (2019). Sinizm Tanımı. [http://www.tdk. gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts &guid=TDK.GTS.580cff050ed408.78977704]. (Erişim: 23.08.2019).

Tokgöz, N. & Yılmaz, H. (2008). Örgütsel Sinizm: Eskişehir ve Alanya’daki Otel İşletmelerinde Bir Uygulama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 8(2). 283– 305.

Tokgöz, N. (2011). Örgütsel Sinizm, Örgütsel Destek ve Örgütsel Adalet İlişkisi: Elektrik Dağıtım İşletmesi Çalışanları Örneği. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 6(2). 363-387.

Turunç, Ö. & Çelik, M. (2010). Çalışanların Algiladiklari Örgütsel Destek ve İş Stresinin Örgütsel Özdeşleşme ve İş Performansına Etkisi, Yönetim ve Ekonomi. Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 17(2). 183-206.

Ünal, S ., K arlıdağ, R . & Y oloğlu, S . ( 2001). Hekimlerde Tükenmişlik ve İş Doyumu Düzeylerinin Yaşam Doyumu Düzeyleri ile İlişkisi. Klinik Psikiyatri. 4(2). 113-118.

Yazıcıoglu, Y. ve Erdoğan, S. (2004). SPSS Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık.

Kaynak Göster