Sosyal Güvenlik Dergisi’nde Yayımlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi

Bu makalenin amacı, uluslararası, hakemli ve bilimsel bir dergi olan Sosyal Güvenlik Dergisi’nde 2011-2019 yılları arasında yayımlanmış makalelerin bibliyometrik özellikleri açısından incelenmesidir. Sosyal güvenlik alanına katkıda bulunulması için yılda iki kez yayımlanan dergiden ele alınan yıllar kapsamında 138 makaleye ulaşılmıştır. Ulaşılan makaleler bibliyometrik özellikleri açısından incelenmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda; çok yazarlılık durumuna bakıldığında daha çok bireysel çalışma tercih edilmiştir. Yazarların unvan durumu açısından değerlendirildiğinde en çok Prof. Dr. ve Dr. Öğretim Üyesi unvanlarıyla makale yayımlandığı görülmüştür. En fazla yayım yapan ilk üç kurum Hacettepe Üniversitesi, Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi olmak üzere toplam 73 kurum bu çalışmaya katkı sağlamıştır. Makalelerin % 84’ü üniversiteler tarafından %16’sı üniversite dışı kurumlar tarafından yazılmıştır. Kaynak kullanımına bakıldığında, % 53 oranında yerli kaynak, % 47 oranında yabancı kaynak kullanılmıştır. Kaynak türü olarak sırasıyla dergi, kitap ve diğer kaynaklar tercih edilmiştir. Atıf durumu incelendiğinde, Sosyal Güvenlik Dergisi’ne toplamda 830 atıf yapılmış, öz atıf sayısının 49 olduğu görülmüştür. Makalelerin ortalama sayfa sayısı 34’tür. Makalelerin dilleri dikkate alındığında % 92’si Türkçe, % 8’i İngilizce yayımlanmıştır.

Bibliometric Analysis of the Articles Published in Journal of Social Security

The purpose of this article is to examine the articles published between 2011-2019 in terms of bibliometric features in the Journal of Social Security, which is an international, peer-reviewed and scientific journal. In order to contribute to the field of social security, 138 articles from the journal,which is published twice a year, have been reached within the scope of the years discussed and the articles reached have been examined in terms of their bibliometric features. As a result of the examinations; considering the multi-authorship status, more individual work is preferred. When we look at the title of the authors, more articles have been published with the titles of Prof. Dr. and Dr. Lecturer, A total of 70 institutions, including the top three publishing institutions, Hacettepe University, Ankara University and Gazi University, have contributed to this study. 84 percent of the articles were written by universities and 16 percent by non-university institutions. Considering the use of resources, 53 percent domestic resources and 47 percent foreign resources have been used. As the source type, journals, books and other sources have been preferred respectively. When the citation status is examined, a total of 830 citations have been made to the Social Security Journal, and the number of self citations is 49. The average number of pages of the articles is 34. Considering the languages of the articles, 92 percent are published in Turkish and 8 percent in English.

Kaynakça

Aksnes, D. W. (2003). A Macro Study of Self- Citation. Scientometrics. 56(2). 235-246.

Al, U. ve Coştur, R. (2007). Türk Psikoloji Dergisi'nin Bibliyometrik Profili. Türk Kütüphaneciliği. 21(2). 142-163.

Al, U. ve Tonta, Y. (2004). Atıf Analizi: Hacettepe Üniversitesi Kütüphanecilik Bölümü Tezlerinde Atıf Yapılan Kaynaklar. Bilgi Dünyası. 5(1). 19-47.

Bellis, Nicole De (2009). Bibliometrics and Citation Analysis From teh Science Citation Index to Cybermetrics. The Scraecrow Press. Inc.

Birinci, H, G. (2008). Turkish Journal of Chemistry’nin Bibliyometrik Analizi. Bilgi Dünyası. 9(2). 348-369.

Cansun, Ş. ve Arık, E. (2019). Türkiye Adresli Siyaset Bilimi Yayınlarının Bibliyometrik Analizi. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi. 74(3). 853-874.

Casey, Debra L. and G. Steven McMillan. (2008). Identifying the Invisible Colleges of the Industrial & Labor Relations Review: A Bibliometric Approach. ILR Review. 62(1). 126-132.

Casey, Debra L. and G. Steven McMillan. (2019). Employee Voice and Silence: A Bibliometric Analysis of The Literature. International Journal of Bibliometrics in Business and Management (IJBBM). 1(3).

Çokişler, E. (2019). Uluslararası İlişkiler Dergisinin Bibliyometrik Analizi. (2004-2017). Uluslararası İlişkiler. 16(64). 9-56. doi: 10.33458/uidergisi.652899.

Doucouliagos, Hristos., Richard B. Freeman and Patrice Laroche. (2017). A Bibliometric Analysis of What Do Unions Do? The Economics of Trade Unions A Study of A Research Field and Its Findings. Routhledge. London and New York.

Fejes, A. and Nylander, E. (2014). The Anglophone International(e): A Bibliometrical Analysis of three Adult Education Journals. 2005-2012. Adult Education Quarterly. doi: 10.1177/0741713614528025.

Garcia, Jose Alvarez., Amador Duran-Sanches, Marta Peris-Ortiz, and Maria De La Cruz del Rio-Rama. (2020). Public Pension Systems: Bibliometric Study of Academic Publication an Scientific Journals. Marta Peris-Ortiz. José Álvarez-García. Inmaculada Domínguez- Fabián. Pierre Devolder Economic Challenges of Pension Systems: A Sustainability and International Management Perspective. Springer London.

Ho, Y-S. (2014). Classic Articles on Social Work Field in Social Science Citation Index: A Bibliometric Analysis. Scientometrics. 98. 137– 155.

Hotamışlı, M. ve Erem, I. (2014). Muhasebe ve Finansman Dergisi’nde Yayınlanan Makalelerin Bibliyometrik Analizi. Muhasebe ve Finansman Dergisi. Temmuz.

Hussain A., Fatima N. and Kumar, D. (2011). Bibliometric Analysis of The ‘Electronic Library’ Journal (2000–2010). Webology. 8(1). 87.

Jacobs, D. (2001). A Bibliometric Study of The Publication Patterns of Scientists in South Africa. 1992-96. With Particular Reference to Status and Funding. Information Research. 6(3). [http://informationr.net/ir/6-3/paper104.html]. (Erişim: 15.04.2020).

Krishnamoorthy, G, Ramakrishnan J. and Devi, S. (2009). Bibliometric Analysis of Literature on Diabetes (1995 – 2004). Annals of Library and Information Studies. 56. 150-155.

Manzano, Esther Salmerón- & Francisco Manzano-Agugliaro. (2017). Worldwide Scientific Production Indexed by Scopus on Labour Relations. Publications. MDPI. Open Access Journal. 5(4). 1-14.

McMillan, G., & Casey, D. L. (2010). Paradigm Shifts in Industrial Relations: A Bibliometric and Social Network Approach. In D. Lewin, B. E. Kaufman, & P. Gollan (Eds.). Advances in Industrial and Labor Relations. 17. 207-25. [https://doi.org/10.1108/S0742-6186(2010)000 0017010].

McMillan, G. Steven and Casey, Debra L. (2007). Research Note: Identifying the Invisible Colleges of the British Journal of Industrial Relations: A Bibliometric and Social Network Approach. British Journal of Industrial Relations. 45(4). 815-828. [https://ssrn.com/ abstract=1028380 or http://dx.doi.org/10.1111/j .1467-8543.2007.00645.x].

Müller, A. M., Ansari, P., Ale Ebrahim, N. and Khoo, S. (2015). Physical Activity and Aging Research: A Bibliometric Analysis. Journal of Aging and Physical. 24(3). 476-483. doi: 10.1123/japa.2015-0188.

Liu, X., Zhang L. and Hong, S. (2011). Global Biodiversity Research During 1900–2009: A Bibliometric Analysis. Biodivers Conserv. 20. 807–826.

Okubo, Y. (1997). Bibliometric Indicators and Analysis of Research Systems: Methods and Examples. OECD Science. Technology and Industry Working Papers. 1997/01.

Özel, Ç. H. ve Kozak, N. (2012). Turizm Pazarlaması Alanının Bibliyometrik Profili (2000-2010) ve Bir Atıf Analizi Çalışması. Türk Kütüphaneciliği. 26(4). 715-733.

Özen, Ş. (2001). Türk Yönetim/Organizasyon Yazınında Yöntem Sorunu: Kongre Bildirileri Üzerine Bir İnceleme. Doğu Akdeniz Üniversitesi Turizm Araştırmaları Dergisi. 1(1). 89-118.

Özgüler, V. (2019). Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO). Journal of Social Policy Conferences. (77). 235-285. doi: 10.26650/jspc.2019.77.0013.

Pritchard, A. (1969). Statistical Bibliography Or Bibliometrics? Journal of Documentation. 25. 348-349.

Ruhanen, L., Weiler, B., Moyle, BD. and McLennan, CJ. (2015). Trends and Patterns in Sustainable Tourism Research: A 25-Year Bibliometric Analysis. Journal of Sustainable Tourism. 23(4). 517-535.

Sosyal Güvenlik Kurumu (2020). Sosyal Güvenlik Dergisi. [http://www.sgk.gov.tr/wps/ portal/sgk/sgd/tr/Ana_sayfa]. (Erişim: 15.04.2020).

Şakar G. D. ve Cerit A. G. (2013). Uluslararası Alan İndekslerinde Türkiye Pazarlama Yazını: Bibliyometrik Analizler ve Nitel Bir Araştırma. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 27 (4).

Üsdiken, B. ve Erçek, M. (2009). Türkiye’de İş Dünyası İçin İlk ‘İşletme’ Dergisi: İşletme – İşletme Ekonomisi ve Organizasyon Mecmuası. Yönetim Araştırmaları Dergisi. 9(1). 53-90.

Üsdiken, B. and Wasti, S. A. (2009). Preaching, Teaching and Researching at the Periphery: Academic Management Literature in Turkey. 1970-1999. Organization Studies. 30(10). 1063- 1082.

Valdez-Martínez, E., J Garduño-Espinosa, A Gómez-Delgado, J Dante Amato-Martínez, L Morales-Mori, F Blanco-Favela. O Muñoz- Hernández. (2000). Bibliometric Analysis of Publications by the Mexican Social Security Institute Staff. (Article in Spanish). Jul- Aug;136(4). 319-28.PMID: 10992632. Gac Med Mex.

Kaynak Göster