Türkiye’de Aile Yapısının Annelerin İşgücüne Katılımı Üzerindeki Etkisi: Mikro Ekonometrik Bir Analiz

Bu çalışmada, geniş aile yapısının (ebeveynlerle yaşamanın) annelerin işgücü arzı üzerinde etkisi olup olmadığı test edilmektedir. Geleneksel olarak kadınların sorumluluğunda görülen hane içi bakım görevlerinin büyükannelerle paylaşılmasının, kadınların işgücüne katılım olasılıklarını arttırıp arttırmadığı incelenmektedir. Bu amaçla Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması verileri kullanılarak, annelerin işgücüne katılımının bağımlı değişken olduğu bir ekonometrik model tahmin edilmektedir. Bu yönüyle çalışma, aile yapısı ve kadınların işgücüne katılımı arasındaki ilişkiyi Türkiye verisi ile mikro ekonometrik olarak analiz eden ilk çalışma olmaktadır. Analiz sonucunda, geniş aile yapısının annelerin işgücü arzı üzerinde pozitif ve anlamlı bir etkisi olduğu bulunmuştur. Geniş aile yapısı içindeki annelerin, hane içi bakım sorumlulukları konusunda hanedeki diğer üyeler (büyükanneler) tarafından desteklenmelerinin, annelerin işgücüne katılma olasılıklarını arttırdığı görülmektedir. Sonuçlar, hane içi sorumlulukları azalan annelerin, işgücü piyasasında çalışmaya ayırabilecekleri zamanlarının arttığını desteklemektedir. Bu sebeple, özellikle aile içi cinsiyet eşitliğinin sağlanmasına yönelik, kaliteli ve erişilebilir çocuk bakım politikaları gibi aile politikalarının desteklenmesi önerilmektedir.

The Effect of Family Structure on Labour Force Participation of Mothers in Turkey: A Micro Econometric Analysis

This study testswhether co-residence with parents or inlaws affect labour supply of married women. In particular, this study investigates whether grandmothers’ support on childcare and household chores increases the probability of labour market participation of women. To achieve that this paper exploits data from the 2016 Family Structure Survey of Turkey and then runs a micro econometric model. It is the first study to empirically examine the relationship between co-residence and female labour supply in Turkey. The results show that the effect of co-residence on mothers’ labour force participation is positive and significant. They also imply that mothers whose household burden is shared by the other members of the household (particularly by grandmothers) are more likely to work. The results also suggest that mothers who have less household responsibilities may have more time to spend in the labour market. Therefore, family policies which promotes equality of gender in the household such as quality and accessible childcare policies should be supported.

Kaynakça

Ayvaz Kızılgöl, Ö. (2012). Kadınların İşgücüne Katılımının Belirleyicileri: Ekonometrik Bir Analiz. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 13(1). 88– 101.[https://journal.dogus.edu.tr/index.php/duj/ article/download/281/pdf].

Ciccia, R. and Bleijenbergh, I. (2014). After the Male Breadwinner Model? Childcare Services and the Division of Labor in European Countries. Social Politics: International Studies in Gender. State & Society. 21(1). 50–79. [https://doi.org/10.1093/sp/jxu002].

Compton, J. (2013). Family Proximity and the Labor Force Status of Women in Canada. Review of Economics of the Household. 13(2). 323–358. [https://doi.org/10.1007/s11150-013- 9179-8].

Dayıoğlu, M. ve Kırdar, M. G. (2010). Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımında Belirleyici Etkenler ve Eğilimler (Refah ve Sosyal Politika Analitik Çalışma Programı. Çalışma Raporu 5. [http://siteresources. worldbank.org/INTTURKEYINTURKISH/147 254-1269017398324/22612354/Kadinlarin IsgucuneKatilimi.pdf].

Dedeoğlu, S. (2000). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Açısından Türkiye’de Aile ve Kadın Emeği. Toplum ve Bilim. 86(3). 139–170. [https:// scholar.google.com/citations?user=uvPMV0UA AAAJ&hl=en].

Ender, P. (n.d.). Bivariate Probit Models. [http://www.philender.com/courses/categorical/ notes1/biprobit.html]. (Erişim: 28 Nisan 2020).

Esping-Andersen, G. (2011). Tamamlanmamış Devrim-Kadınların Yeni Rollerine Uymak. İstanbul. Türkiye: İletişim Yayınları.

Kılıç, D. ve Öztürk, S. (2014). Türkiye’de Kadınların İşgücüne Katılımı Önündeki Engeller ve Çözüm Yolları: Bir Ampirik Uygulama. Amme İdaresi Dergisi. 47(1). 107– 130.

Landman, A., Seitz, H. and Steiner, S. (2017). Intergenerational Coresidence and Female Labour Supply. Presented at the Annual Conference 2017 (Vienna): Alternative Structures for Money and Banking. Verein für Socialpolitik / German Economic Association. [https://ideas.repec.org/p/zbw/vfsc17/168282.ht ml].

Maurer-Fazio, M., Connelly, R., Chen, L. and Tang, L. (2011). Childcare, Eldercare and Labor Force Participation of Married Women in Urban China. 1982-2000. The Journal of Human Resources. 46(2). 261–294. [https://www.jstor.org/stable/41304820].

OECD (n.d.). Employment: Labour Force Participation Rate. By Sex and Age Group. [https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=5474 1]. (Erişim: 28 Nisan 2020).

OECD (2016, September 26). Maternal Employment Rates. [http://www.oecd.org/ social/family/LMF_1_2_Maternal_Employmen t.pdf]. (Erişim: 28 Nisan 2020).

Oishi, A. S. and Oishi, T. (2006). Coresidence With Parents and a Wife’s Decision to Work in Japan. The Japanese Journal of Social Security Policy. 1. (35–48). [http://www.ipss.go.jp/webjad/ WebJournal.files/SocialSecurity/2006/jun/oi shi&oshio.pdf].

Ortiz-Ospina, E. (2018, March 24). Women’s Employment. [https://ourworldindata.org/ female-labor-supply#all-charts-preview]. (Erişim: 28 Nisan 2020).

Sasaki, M. (2002). The Causal Effect of Family Structure on Labor Force Participation Among Japanese Married Women. The Journal of Human Resources. 37(2). 429. [https:// doi.org/10.2307/3069654].

Shen, K., Yan, P. and Zeng, Y. (2016). Coresidence With Elderly Parents and Female Labor Supply in China. Demographic Research. 35. (645–670). [https://doi.org/10.4054/demres. 2016.35.23].

Toksöz, G. (2007). Türkiye’de Kadın İstihdamının Durumu. [http://kasaum. ankara.edu.tr/files/2013/03/TurkiyedeKadinIsti hdaminin-Durumu.pdf].

TÜİK (n.d.). Aile Yapısı Araştırması. [http://www.tuik.gov.tr/MicroVeri/Aile2016/tur kce/index.html]. (Erişim: 28 Nisan 2020).

Kaynak Göster