Sosyal güvenliğin sağlanmasında önemli bir unsur olarak çalışma yaşamının denetimine ilişkin uluslararası düzenlemeler

En temel haklardan birisi olan sosyal güvenlik hakkı zamanımızda bazı küresel gelişmeler dolayısıyla sıkıntılı bir dönem geçirmektedir. Her hakkın dönem dönem bu gelişmeleri yaşadığı bilinmektedir. Her ne kadar dünya ülkeleri itibariyle sosyal güvenlik uygulamaları farklılıklar gösteriyorsa da amaç birbirine yakınlaşmış sosyal güvenlik uygulamaları ortaya çıkarmaktır. Bu amacı gerçekleştirmek için özellikle Uluslararası Çalışma Örgütü büyük çaba sarf etmektedir. UÇÖ yayınladığı Sözleşmeler ve Tavsiye Kararlarıyla bu alanda büyük başarılar kat etmiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü yanında Avrupa Birliği de sosyal güvenlik hakkının gelişimi, düzenlenmesi, denetlenmesi ile ilgili yayınladığı çeşitli düzenlemelerle bu alanda katkı sağlayan düzenlemelere imza atmıştır. 81, 155 ve 161 sayılı Uluslararası Çalışma Örgütü Sözleşmeleri ile Avrupa Birliğinin 89/391 sayılı Çerçeve Yönergesi çalışma hayatının denetlenmesi anlamında getirmiş oldukları düzenlemeler sayesinde çok önemli fonksiyonlar yerine getirmektedir.

International regulations relating to labour ınspection as an ımportant ınstrument for providing social security

The social security right which is one of the most fundamental rights is in a troubled period nowadays beca- use of some global developments. Every right is known to have lived these developments from time to time. Although the social security implementations differ from each other by countries, revealing closer social security implementations is the general aim. Especially International Labour Organization makes great effort to achieve this goal. ILO gained success in this area with its Conventions and Recommendations. As wellInternational Labour Organization, The European Union has also contributed to the development, regulation and control of social security rights with various arrangements published. 81, 155 and 161 numbered ILO Conventions and 89/391 numbered Framework Direction of The European Union, performs major functions with the arrangements which they brought in working life in the meaning of control.

Kaynakça

Aktay, Nizamettin, Kadir Arıcı, Emine Tuncay Senyen Kaplan (2011), İş Hukuku.

Centel, Tankut (2010), “İş Sağlığı ve Gü- venliği Gelişmelerine Eleştirel Bir Yakla- şım”, Sicil Dergisi, MESS Yayını.

Çelik, Nuri (2009), İş Hukuku, İstanbul.

Çelkan, Asuman, İhsan Çakmak (2007), İçtihatlı, İş ve Çalışma Hayatı ile Sosyal Güvenlik Hukukuna Ait İkili, Çok Taraf- lı Milletlerarası Sözleşmeler ve Avrupa Birliği Direktifleri.

Ekemen, Kamil Sami, “İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği Uygulamaları” http://212.175.131.61/www.isggm.gov. tr/htdocs/article.php?article_id=13.

Kabakçı, Mahmut (2009), Avrupa Birliği İş Hukukunda İşverenin İş Sağlığı ve Gü- venliği ile İlgili Temel Yükümlülükleri ve Türk Mevzuatının Uyumu, İstanbul.

Piyal, Bülent (2009), İş Sağlığı ve Gü- venliğinde Türkiye’nin Avrupa Birliğine Uyum Sorunu, Belediye-İş Sendikası Ya- yını.

Richthofen, Wolfgang von (2003), İş De- netiminde Yeni Önleme Stratejileri, Çalış- ma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Mü- fettişleri Derneği, Yayın No:5, Ankara.

Kaynak Göster