Yenidünya (Eriobotrya japonica Lindl.) yapraklarında karbonhidratlar ve azotun mevsimsel değişimi

Bu çalışmada, Gold Nugget ve Akko XIII yenidünya çeşitlerine ait yaprak örnekleri morfolojik ayrım (Ağustos), ilk çiçek- lenme (Kasım), meyve tutumu (Şubat) ve meyvelerin olgunlaşmaya başladıkları dönemlerde (Mayıs) olmak üzere iki yıl süre ile alınmıştır. Alınan örneklerde karbonhidratlar (toplam şeker ve nişasta) ve azot (N) miktarları ile karbonhidrat/azot (C/N) oranları saptanmıştır. Deneme bulgularına göre, yenidünya yapraklarındaki toplam şekerler genel itibari ile meyve gelişimine bağlı olarak ar- tarken, nişasta ve toplam karbonhidratlar azalmıştır. Nişasta ve toplam karbonhidratlardaki bu azalma meyvelerin olgun- laşmasına kadar devam etmiştir. N miktarı ve C/N oranı (Akko XIII çeşidinin, Ağustos 2000 örneği haricinde) genel itibari ile morfolojik ayrım döneminde maksimum düzeyde olup, büyüme ve gelişmeye bağlı olarak azalmıştır.

Seasonal changes of carbohydrates and nitrogen in loquat (Eriobotrya japonica Lindl.) leaves

In this research, Gold Nugget and Akko XIII loquat cultivars’s leaf samples were taken from the loquat trees in morpho- logical differentiation phase (August), initially of flower inflorescence (October), fruitset (February) and the initial time of fruit maturation period (May). Taken samples, carbohydrates (total sugar and starch), nitrogen (N) and carbohy- drate/nitrogen (C/N) ratio were determined. According to the results, it was determined that total sugar levels increased according to the fruit maturation period while starch and total carbohydrates decreased in this period at both of these loquat cultivars. N level and C/N ratio were found maximum in the morphological period (except of Akko XIII loquat cultivar, August 2000 sample), these were decreased according to growing and developmental periods.

Kaynakça

Anonim, 2003a. www.atm.gov.tr

Anonim, 2003b. www.ogm.gov.tr/yaprak/fsentez.htm

Bacha, M.A. 1975. Seasonal trends in nitrogen and carbohy- drate contents of “Banati” pomegranate leaves. Scientia Hort., 3:247-250.

Burlo, F., Vıdal, A., Gomez, I. and Mataıx, J. 1988. Changes in the mineral fraction in leaves and fruits of Eriobotrya japonica (cv. Algeri). Anales de Edafologia y Agrobi- ologia, 47(11-12):1607-1618.

Cheng, L., and Fuchigami, L.H. 2000. CO2 assmilation in relation to nitrogen in apple leaves. Journal of Horticul- tural Science &Biotechnology, 75(4):383-387.

Crescimanno, F. G. and Barone, F. 1980. Variations in the N, P, K, Ca and Mg contents of loquat during one an- nual cycle. Technica-Agricola, 32(4):215-222, 2 ref.

Demir, Ş., 1987. Yenidünya Yetiştiriciliği. T.C. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı Narenciye Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü. Genel Yayın No: 12, Teknik Ya- yınları:6, Antalya. 31s.

Dıng, C.K., Chen, Q.F. and Sun, T.L. 1995. Seasonal varia- tions in teh contents of nutrient elements in the leaves and the fruits of (Eriobotrya japonica Lindl.). Acta Hor- ticulturae, 396:235-239.

Dugger, W.M. and Palmer, R.L., 1969. Seasonal changes in lemon carbohydrates. Proc. First Int. Citrus Symposium- 1968, 1:339-344.

Fan, N.T. 1987. Investigation on nutrition status in the main Taiwan loquat growing area. Journal of Agriculture and Forestry, 36(2):59-64, 16 ref.

Hayat, A.H., Soydal, M.A. ve Kılınç, Ö.G., 1994. Turunçgil- lerde bitki besin maddeleri, fonksiyonları, noksanlık be- lirtileri ve giderilmesi. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fa- kültesi Bahçe Bitkileri Bölümü, Lisans Bitirme Tezi, Antalya.

Jaime, S., Farre, J.M., Hermoso, J.M. and Aguilar, A., 1987. Mineral nutrition of loquat (Eriobotrya japonica L.) Annual variations in the macro elements N, P, K, Ca and Mg. Results of 8 years of observations. Anales-de- Edafologia-y-Agrobiologia, 46(11-12):1385-1395; 11 ref.

Jones, W.W. and Steinacker, M.L., 1951. Seasonal changes in concentrations of sugar and starch in leaves and twings of Citrus trees. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 58:1- 4.

Kacar, B., 1972. Bitki ve toprağın kimyasal analizleri: II. Bitki analizleri. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 453.

Kaplankıran, M., Özsan, M. ve Tuzcu, Ö., 1984. Bazı Turunçgil türlerinde anaç-kalem ilişkilerinin bitki besin maddeleri içeriklerine etkileri. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 1(1):30-44.

Kaşka, N., 1968. Çok yıllık bitkiler ve özellikle meyve ağaçlarında karbonhidratların kullanılması ve depolan- ması. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi yayınları: 310, Yardımcı ders kitabı: 110, A.Ü. Basımevi, Ankara, 155 s.

Lu, J.L., 1992. Study on the photosynthetic characteristics of loquat trees. Journal of Fruit Science, 9(2):110-112, 6 ref.

Maczulajtys, D.C., Sarthou, C. and Bory, G., 1994. Effects of pruning on carbohydrate distribution in the trunk of sweet cherry (Prunus avium L.). Scientia Horticulturae, 59:61-67.

Menzel, C.M., Rasmussen, T.S. and Simpson, D.R., 1995. Carbohydrate reserves in lychee trees (Litchi chinensis Sonn.). Journal of Horticultural Science, 70(2):245-255.

SAS, 1990. “SAS/STAT User’ s guide vol.2”. SAS Institute Inc., Cary, NC.USA.

Schaffer, A.A., Goldschmidt, E.E., Goren, R. and Galili, D., 1985. Fruit set and carbohydrate status in alternate and nonalternate bearing citrus cultivars. J.Amer. Hort. Sci., 110(4): 574-578.

Sharples, G.C., and Burkhart, L., 1954. Seasonal changes in carbohydrates in the Marsh grapefruits tree in Arizona. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 63:74-80.

Smith, P.F., Reuther, W. and Specht, A.W., 1952. Seasonal changes in Valencia orange trees. I. Changes in leaf dry weight, ash and macro-nutrient elements. Proc. Amer. Soc. Hort. Sci., 55:61-72.

Vemmos, S.N., 1995. Carbohydrate changes in flowers, leaves, shoots and spurs of “Cox’ s Orange Pippin” ap- ple during flowering and fruit setting periods. Journal of Horticultural Science, 70(6):889-900.

Yongling, R. and Liming, W., 1986. A study of photosyn- thesis of Wintering loquat and bayberry. Department of Horticulture. Zhejiang Agricultural University, Hangzhou, Zhejiang, 310029, P.R.C.-3315.

Kaynak Göster

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (:Selçuk Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi)
  • ISSN: 1300-5774
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

1.1b676