İşletmelerde Tedarik Zinciri Yönetim Sistemi Etkinliğinin Artırılmasında Kurumsal Kaynak Planlaması'nın Rolü

Küreselleşen dünyanın yoğunlaşan rekabet koşullarında avantaj kazanmak için çaba gösteren işletmeler, bir yandan örgütsel yapı ve teknolojik donanımlarını geliştirirken diğer yandan işletmeler arası işbirliği ilişkilerinin olası yararlarını elde edebilmek amacıyla etkili bir tedarik zinciri/ağı oluşturmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde, bir işletmenin bireysel olarak üstün başarılara ulaşamayacağı bilinmekte ve rekabetin işletmelerden çok işletmelerin tedarik zincirleri arasında gerçekleştiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda, tedarik zincirinin tarafları arasında koordinasyon ve entegrasyon sağlanması açısından kilit bir araç olan Kurumsal Kaynak Planlaması gibi bilişim teknolojilerine dayalı çözümler günümüzde yaygın uygulama alam bulmakta, Örgütsel ve örgütler arası kaynak israfının giderilmesine ve değer Üretimine stratejik destek sunmaktadır. Bu çalışmada, teknoloji kullanımı ve tedarik zinciri yönetiminin bu denli iç içe geçtiği dinamik rekabet ortamında Kurumsal Kaynak Planlaması uygulamalarının tedarik zinciri yönetimi etkinliğinin artırılmasındaki rolü ve önemi irdelenmektedir.

Companies struggling to gain competitive advantage in the global business environment, enhance their organizational and technological structures and try to establish an effective supply chain/network in order to attain benefits raised from cooperative relationships with trading partnere as well. Recently, it is acknowledged that businesses cannot attain competitive advantage individually and it is seen that competition occurs among businesses' supply chain rather than individual companies. For that reason, as Enterprise Resource Planning providing coordination and integration among supply chain parties, information technology based applications have become prevalent. In this context, in a situation where technology utilization and supply chain management have become closely interrelated, this study elaborates the role and significance of Enterprise Resource Planning in increasing the effectiveness of supply chain management systems in organizations.

Kaynakça

Akkermans, H.A., Bogerd, P., Yücesan, E., Van Wasshove, L.N., 2003, The impact of ERP on supply chain management: Exploratory findings from a European Delphi study, European Journal of Operational Research, Vol 146, pp. 284-301.

Akmut, Ö., 2003, Tedarik Planlaması, Tülin Durukan (Editör), Girişimciler İçin İşletme Yönetimi, Gazi Kitabevi, İstanbul.

Al-Mashari, M., Zairi, M., 2000, Supply chain re-engineering using enterprise resource planning (ERP) software of a SAP R/3 implementation case, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol 30, Issue 3-4, pp 296-313.

Altınkeser. H., 1999, Kurumsal Kaynak Planlaması, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Atakan, F. ve Kayacık, G., 2001, Elektronik Ticaret ve Tedarik Zinciri Yönetiminin Web Tabanlı Entegrasyonu, Yönetim ve İşletmecilik Kongresi. Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Beşkese, M. ve Beşkese, A., 2003, Techniques For ERP Software Selection, İstanbul Teknik Üniversitesi Bildiriler Kitabı, pp. 144-148.

Birdoğan, B., 2000, İşletme Kaynaklan Planlamasının Dünü, Bugünü ve Yarmı, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, S.l.

Camm, J. D., Chorman, T. E., Dill, F. A., Evans, J. R., Sweeney, D. J., Wegryn, G. W., 1997, Blending OR/MS judgment and GIS: Restructuring P&G's supply chain, Interfaces, Vol. 27, Issue 1, pp. 128- 142.

Düzakın, E. ve Sevinç, S., 2002, Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP), Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXI, Sayı 1, s.189-218.

Forza, C. ve Salvador, F., 2002, "Product configuration and inter-firm co-ordination: an innovative solution from a small manufacturing enterprise", Computers m Industry, Vol. 49, pp 37-46.

Huin, S. F., 2004, Managing deployment of ERP systems in SMEs using multi-agents, International Journal of Project Management, Volume 22, Issue 6, pp 511-517.

İlter, H. K., 2003, "Kurumsal Kaynak Planlaması", www.baskent.edu.tr/kilter, Erişim Tarihi: 25.12.2003.

Lancioni, R. A., Smith, M. F., Olivia, T. A., 2000, The Role of the Internet in Supply Chain Management, Industrial Marketing Management, 29, pp 45-56.

Mashan, M., Mudımıgh, A., Zairi. M., 2002, Enterprise Resource Planning: A Taxonomy of Critical Factors, European Journal of Operational Research, Vol.146, Issue 2, pp.352-364.

Min, H. ve Melachrinoudis, E., 2001, Restructuring a warehouse network: Strategies and models in: G. Salvendy, Handbook of Industrial Engineering, pp. 2070-2082.

Min, H. ve Zhou, G., 2002, Supply chain modeling: past, present and future, Computers & Industrial Engineering, Vol. 43, Issue 1-2, pp231-249.

Öz, E. ve Baykoç, Ö. F., 2004, Tedarikçi Seçim Problemine Karar Teorisi Destekli Uzman Sistem Yaklaşımı, Gazi Üniversitesi, Müh. Mim.Fak.Dergisi, Cilt: 19, No:3, s.275-286.

Özkan, M., 2004, ERP Sistemlerine Farklı Bir Bakış, http://www.bilgiyonetimi.org/cm/pages/mkl_gos.php7nts56, Erişim Tarihi: Eylül 2004.

Özkan, M., www.bilgiyonetimi.com, Erişim Tarihi: 24.08.2003.

Parr, A. N. ve Shanks, G., 2000, A Taxonomy of ERP Implementation Approaches, Proceedings of the 33rd Hawaii International Conference on System Science, pp. 1-10.

Shapiro, J. F., 2001, Modeling the Supply Chain, Duxbury Thomson Learning Inc., CA, pp 40-53.

Swaminathan, J. M., Smith, S. F., Sadeh, N. M., 1998, Modeling Supply Chain Dynamics: A Multiagent Approach, Decision Sciences, Vol. 29, No 3, pp 607-632.

Talluri, S., 2000, An IT/IS acquisition and justification model for supply chain management, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol 30, Issue 3-4, pp. 221- 237.

Tokaç, A., 2001, Kurumsal Kaynak Planlamasını Oluşturan Kavramlar, Profinans Bilgisayar.

www.docuart.com.tr/erp.htm, Erişim Tarihi: 24.10.2003.

www.e-cozumevi.com,http://www.e-cozumevi.com/scm.htm, Erişim Tarihi: 18.10.2003.

www.pooraam.com, Erişim Tarihi: 20.12.2003.

Yaman, Z., 2001, Tedarik Zinciri Yönetiminde (SCM) Bilgisayar Yazılımları ve SCM'ye Geçiş Uygulamaları, Kara Harp Okulu Bilim Dergisi, 2001(1), s.132-151.

Yegül, F. M., 2002, ERP Kurumsal Kaynak Planlama, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Semineri, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Yegül, M. F. ve Toklu, B., 2004, Türkiye'de ERP Uygulamaları, Endüstri Mühendisliği Dergisi, Yıl:2004, Sayı:l.

Kaynak Göster