Yazılı Yargılama Usulünde Delillerin Sunulması İçin Taraflara Süre Verilmesine Dair HMK m. 139/1-ç Hükmünün Basit Yargılama Usulünde Uygulanıp Uygulanamayacağı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 139/1-ç hükmüne göre, yazılı yargılama usulünde, tarafların, ön inceleme duruşma davetiyesinin tebliğinden itibaren iki haftalık kesin süre içinde dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları gerekir. Aksi halde mahkemece tarafların o delile dayanmaktan vazgeçmiş sayılmalarına karar verilir. Kanunun basit yargı-lama usulüne ilişkin 318'inci maddesinde delillerin ikamesi başlığı altında bazı hususlar düzenlenmiş, ancak biraz önceki hükme benzer açık bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bununla birlikte kanun koyucu, Kanunun 322'nci maddesin-de, basit yargılama usulü hakkında hüküm bulunmayan hallerde, yazılı yargı-lama usulüne ilişkin hükümlerin uygulanacağına yönelik bir atıf hükmüne yer vermiştir. Bu düzenleme tarzı nedeniyle, Yargıtay, Kanunun 139/1-ç hükmünün basit yargılama usulünde de uygulanıp uygulanamayacağına dair farklı kararlar vermiştir. Bu çalışmada söz konusu mesele, Yargıtay kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşler çerçevesinde ele alınıp değerlendirilecektir.

___

 • AKKAYA, Tolga, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Hasredilmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Eskişehir, 2003.
 • ARSLAN, Ramazan, "Dava ve Cevap Dilekçelerinin Hazırlanması ve Ön İnceleme", Bankacılar Dergisi, S. 80, Y. 2012, s. 67-82.
 • ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Sema/HANAĞASI, Emel, Medeni Usul Hukuku, Baskı 6, Ankara, 2020.
 • ATALAY, Oğuz, "Delil Kavramı Üzerine", Haluk Konuralp Anısına Armağan, C. 1, Ankara, 2009, s. 129-139.
 • ATALAY, Oğuz, Medeni Usul Hukukunda Menfi Vakıaların İspatı, İzmir, 2001.
 • ATALI, Murat, Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku, C. III, Baskı. 15, İstanbul, 2017.
 • BİLGİÇ, Hasan Basri, Medeni Usul Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2018.
 • BOLAYIR, Nur, Hukuk Yargılamasında Delillerin Toplanmasında Tarafların ve Hakimin Rolü, İstanbul, 2014.
 • BÖRÜ, Levent, İddia ve Somutlaştırma Yükü, Ankara, 2016.
 • BUDAK, Ali Cem/KARAASLAN, Varol, Medeni Usul Hukuku, Baskı 4, Ankara, 2020.
 • ÇELİKOĞLU, Cengiz Topel, Medeni Usul Hukukunda Avukatın Delil Toplaması, 2.Baskı, Ankara 2012.
 • ÇİFTÇİ, Pınar, "Boşanma Davalarında Delillerin Gösterilmesi ve İbrazına İlişkin Güncel Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararlarının (Önemli Bir İçtihat Değişikliğinin) Değer-lendirilmesi", DEÜHFD, C. 20, S. 1, 2018, s. 15-61.
 • ÇİFTÇİ, Pınar, Medeni Yargılama Hukukunda İspat Hakkı ve Sınırlamaları, Ankara, 2018 (ÇİFTÇİ, İspat Hakkı).
 • DIRENİSA, Efe, Hukuk Yargılamasında Ön İnceleme Aşaması, Baskı 1, İstanbul, 2021.
 • EDİS, Seyfullah, Medeni Hukuka Giriş ve Başlangıç Hükümleri, Baskı 6, Ankara, 1997.
 • ERDÖNMEZ, Güray: "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na Göre Delillerin Gösterilmesi ve İbrazı", İBD C. 87, S. 5, 2013, s. 15-53.
 • GÖRGÜN, Şanal/BÖRÜ, Levent/TORAMAN, Barış/KODAKOĞLU, Mehmet, Medeni Usul Hukuku, Baskı 9, Ankara, 2020.
 • HANAĞASI, Emel, Medeni Yargılama Hukukunda Silahların Eşitliği İlkesi, Ankara, 2016.
 • KARSLI, Abdürrahim, Medeni Muhakeme Hukuku, Baskı 5, İstanbul, 2020.
 • KIRCA, Çiğdem, "Örtülü (Gizli) Boşluk ve Bu Boşluğun Doldurulması Yöntemi Olarak Amaca Uygun Sınırlama" AÜHFD, C. 50, S. 1, 2001, s. 91-119.
 • KURU, Baki, Medeni Usul Hukuku El Kitabı, C. II, Ankara, 2020.
 • KURU, Baki, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Baskı 3, Ankara, 2019.
 • ÖZÇELİK, Volkan, Türk Medeni Usul Hukukunda Taraflarca Getirilme İlkesi, Ankara, 2020.
 • ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Ankara, 2003 (ÖZEKES, Hukuki Dinlenilme).
 • ÖZEKES, Muhammet, "HMK Bakımından Dava Dilekçesinde Ek-siklik Halinde Yapılması Gereken İşlemler", DEÜHFD 2014, C. XVI, Özel Sayı: Prof. Dr. Hakan Pekcanıtez'e Armağan, C.1, İzmir, 2015, s. 263-300.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair 7251 Sayılı Kanun Hakkında Değerlendir-me", TBBD, S. 150, Y. 2020, s. 247-299.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/ÖZEKES, Muhammet, Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı, Baskı 8, İstanbul, 2020.
 • SEROZAN, Rona, Medeni Hukuk Genel Bölüm Kişiler Hukuku, Baskı 5, İstanbul 2014.
 • SUNAR, Gülcan, "Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısının Basit Yargılama Usulüne İlişkin Hükümleri Üzerine Düşünceler", Prof. Dr. Yavuz Alangoya için Armağan, İstan-bul-2007, s. 257-281.
 • TANRIVER, Süha, Medeni Usul Hukuku, C. 1, Baskı. 2, Ankara, 2018.
 • TORAMAN, Barış, "Medeni Usul Hukukunda İspat Hakkına Dair Bazı Tespit ve Değerlendirmeler", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, Y. 2015, s. 1483-1523.
 • ULUKAPI, Ömer/YARDIMCI, Taner Emre, "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 483-507, Basım Yılı: 2015, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s. 483-507.
 • ULUKAPI, Ömer/YARDIMCI, Taner Emre, "6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Sonradan Delil Gösterilmesi", Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 16, Özel Sayı 2014, s. 483-507, Basım Yılı: 2015, Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan, s. 483-507.
 • YARDIMCI, Taner Emre, Hukuk Yargılamasında Somutlaştırma Yükü, İstanbul, 2017.
 • YAVAŞ, Murat, "Medeni Yargılamanın Amacı Bağlamında İspat Yükü Kavramı", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Özel Sayı, Prof. Dr. Mehmet Akif AYDIN’a Armağan C. 21, S. 2, Y.2015, s. 741-761.
 • YILDIRIM, Mehmet Kâmil, "Teksif ve Sözlülük İlkeleri Açısından Yargılama Usulleri Hakkında Düşünceler", Prof. Dr. Ergun ÖNEN'e Armağan, İstanbul,2003, s. 467-491.
 • YILMAZ, Ejder, Hukuk Muhakemeleri Kanunu Şerhi, Cilt. 4, Baskı 4, Ankara, 2021.
 • YILMAZ, Ejder, Medeni Yargılama Hukukunda Islah, Baskı 5, Ankara, 2021.