6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Tarafların Hak Ve Borçları

Mevcut piyasa ve toplumsal şartlar içerisinde tüketiciler, krediye daha çok ihtiyaç duymaktadır. Bu ihtiyacı karşılamak amacıyla akdedilen tüketici kredi sözleşmelerinin sayısı ve çeşitleri de gün geçtikçe artmaktadır. Bu tip sözleşmelere ilişkin mülga Kanun’da ayrıntılı düzenlemeler yer almazken; 6502 sayılı Kanun, tüketici kredisine olan ihtiyacı ve sözleşmelerin nicelik olarak artışını da gözeterek ayrıntılı düzenlemeler getirmiştir. Çalışmamızda, bu düzenlemeler kapsamında, tüketici kredi sözleşmesinin hukuki niteliği ve şekli belirlendikten sonra bu sözleşmenin tarafları olan kredi alan (tüketici) ile kredi verenin hak ve borçları, uygulamalarıyla beraber ortaya koyulmuştur. Tarafların hak ve borçlarına ilişkin ayrıntıların tespitiyle, kanun koyucunun amacına da hizmet edilerek tüketicinin kredi sözleşmesiyle girdiği ağır yük altında kendini daha bilinçli şekilde korumasına katkı sağlanacaktır.

THE RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PARTIES IN CONSUMER CREDIT AGREEMENTS UNDER LAW NO 6502

In the current market and social conditions, consumers need more credits. The number and types of consumer credit agreements signed to meet this need are increasing day by day. While there were no detailed regulations in the former Consumer Protection Law regarding such contracts, Law No. 6502 has introduced detailed regulations, taking into account the need for consumer credits and the increase in the number of contracts. Within the scope of these regulations, after determining the legal nature and form of the consumer credit agreement, the rights and obligations of credit recipient and lender, who are the parties to this agreement, are revealed together with their practices. With the determination of the details of the rights and obligations of the parties, it will serve the purpose of the legislator and contribute to the consumer to protect himself more consciously under the heavy burden he has entered with the credit agreement.

___

 • -AKİPEK, Şebnem, Türk Hukuku ve Mukayeseli Hukuk Açısından Tüketici Kredisi, Ankara, Seçkin, 1999.
 • -AKİPEK, Şebnem, “Tüketici Kredileri”, Milli Şerh, (Ed. Hakan TOKBAŞ, Özlem TÜZÜNER), İstanbul, Aristo, 2016, s. 480-542.
 • -AKYOL, Şener, Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. Bası, İstanbul, Vedat, 2006.
 • -ALTOP, Atilla, “Bankaların Düzenledikleri Tüketici Kredisi Sözleşmelerinde Akdi Faiz, Erken Ödeme, Temerrüt, Sözleşmede Değişiklik Yapılması, Sigorta Yaptırılması, Bağlı Krediler ve Sözleşmenin Feshi”, Tüketici Hukuku Konferansı 5-6 Aralık 2015 Makaleler-Tebliğler, (Ed. Hüseyin Can AKSOY), Ankara, Yetkin, 2016, s. 80-96.
 • -ASLAN, İ. Yılmaz, Tüketici Hukuku Dersleri, 4. Baskı, Bursa, Ekin, 2013.
 • -AYDOĞDU, Murat, Tüketici Hukuku Dersleri, Ankara, Adalet, 2015.
 • -BAYSAL, Başak, “Tüketici Kredisi (TKHK m. 22-31)”, Yeni Tüketici Hukuku Konferansı (Derleyen Murat İNCEOĞLU), İstanbul, Oniki Levha, 2015, s. 273-325.
 • -BUHUR, Oğuzhan, Tüketici Kredisi Açısından Kredi Kartı Uygulaması, Ankara, Seçkin, 2004.
 • -CEYLAN, Ebru, 6502 Sayılı Yeni Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Getirdiği Düzenlemeler, İstanbul, Leges, 2015.
 • -ÇABRİ, Sezer, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Şerhi, Ankara, Adalet, 2016.
 • -ÇINAR, Ömer, “Tüketici Kredisi Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği ve Hükümleri”, Bankacılık Sektöründe Tüketici Hukuku Uygulamaları, (Ed. Hakan TOKBAŞ, Ali Suphi KURŞUN), İstanbul, Aristo, 2017, s. 37-69.
 • -EREN, Fikret, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. Baskı, Ankara, Yetkin, 2020.
 • -GEZDER, Ümit, Tüketici Kredisi Sözleşmeleri, İstanbul, Beta, 1998.
 • -GÜMÜŞ, Mustafa Alper, 6502 Sayılı Tüketicinin korunması Hakkında Kanun Şerhi, Cilt 1, İstanbul, Vedat, 2014.
 • -İNAL, Tamer, Tüketici Hukuku, 3. Baskı, Ankara, Seçkin, 2014.
 • -KARA, İlhan, Tüketici Hukuku, Ankara, Engin, 2012.
 • - KARAKOCALI, Ahmet, Ali Suphi KURŞUN, Tüketici Hukuku, İstanbul, Aristo, 2015.
 • -OĞUZMAN, M. Kemal, M. Turgut ÖZ, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Cilt I, İstanbul, Vedat, 2020.
 • - NOMER, Haluk Nami, Baki İlkay ENGİN, Türk Borçlar Kanunu Şerhi, Cilt I: Satış Sözleşmesi, I. Fasikül, 2. Bası, Ankara, Seçkin, 2015.
 • - OZANOĞLU, Hasan, Tüketicinin Korunması Açısından Taksitle Satım Sözleşmesi, Ankara, Bankacılık Enstitüsü Yayınları, 1999.
 • -TOKBAŞ, Hakan, Tüketici Hukuku İle İlgili Avrupa Birliği Direktifleri (Türkçe Metinleri), İstanbul, Aristo, 2015.
 • -YILDIRIM, AKKAYAN, Ayça, “Kredi Kartı Sözleşmelerinin Bağlı Tüketici Kredisi Olarak Nitelendirilip Nitelendirilemeyeceği Sorunu”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. 73-1, 2016, s. 261-278.