Elektronik Ürünler İçin Yapılan İnternet Satışlarında Cayma Hakkının Kullanılması ve Mutat Kullanım Kavramı

Mesafeli satım sözleşmelerinde tüketiciye tanınan cayma hakkı sayesinde, tüketici ürünü görme ve inceleme, sonrasında ise kural olarak on dört gün içerisinde sözleşmeden cayarak satış bedelinin iadesini talep etme imkânını elde eder. Cayma hakkına başvurulmasından evvel sözleşme konusu malın tüketici tarafından kullanılıp kullanılamayacağı ve böyle bir kullanımın cayma hakkı bakımından hukuki sonucunun ne olacağı ise tartışmalıdır. Bunun yanında, mevzuatta cayma hakkının satım konusu malın niteliği gereği kullanılamayacağı bazı istisnai durumlar düzenlenmiştir. Tüm bu hususlar, bilhassa internet ortamında yapılan elektronik ürün satışlarında cayma hakkının kullanılması bakımından bazı nitelikli durumlar ortaya çıkmasına neden olur. Bu çalışma, anılan hukuki sorunları Avrupa Birliği’nin 2011/83/EU sayılı Tüketici Hakları Direktifi, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği kapsamında incelemeyi amaçlamaktadır.

Right Of Withdrawal on Internet Sales For Electronic Products and the Use of Product

___

 • AKİPEK ÖCAL, Şebnem, “Hukukumuzda Haksız Şartlar ve Sonuçları”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Tüketici Hukuku Sempozyumu Özel Sayı, Cilt XII, Sayı 2, Yıl 2015, s. 201-217.
 • AKKURT, Sinan Sami, “Elektronik Ortamda Hizmet Sunumu ve Buna İlişkin Sözleşmelerin Hukuki Özellikleri”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 60, Sayı 1, Yıl 2011, s. 19-46.
 • AVCI BRAUN, Cihan, “Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun Kapsamında Mesafeli Sözleşmeler”, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Tüketici Hukuku Sempozyumu Özel Sayı, Cilt XII, Sayı 2, Yıl 2015, s. 17-45.
 • AYDOĞDU, Murat, “6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un Getirdiği Yeniliklere Genel Bakış, Sözleşmeye Aykırılık, Ayıplı İfa Kavramlarına Getirdiği Farklı Yaklaşım ve Bu Konudaki Önerilerimiz”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 15, Sayı 2, Yıl 2013, s. 1-62.
 • AYDOĞDU, Murat, Tüketici Kılavuzu-Hukuk Rehberi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2014. (Kılavuz)
 • BAŞ SÜZEL, Ece, “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleş¬menin Kurulmasından Sonra Korunması: Cayma Hakkı”, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 13, Sayı 169-170, Yıl 2018, s. 257-307. (Cayma)
 • BAŞ SÜZEL, Ece, “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Sözleşmenin Kurulmasından Önce Korunması: Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, Yıl 2018, s. 337-370.
 • BAYSAL, Başak, “Cayma Hakkının Sözleşme Hukukundaki Yeri”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LXXV, Sayı 1, Yıl 2017, s. 273-292.
 • BOZBEL, Savaş / ATALI, Murat, “Mesafeli Sözleşmelerde Cayma Hakkının Kullanılması ve Ortaya Çıkan hukuki sorunlar”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt IX, Sayı 1-2, Yıl 2005, s. 451-474.
 • BOZBEL, Savaş, “Türk Hukukunda mesafeli Sözleşmeler”, Atatürk Üniversitesi Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt VII, Sayı 3-4, Yıl 2003, s. 783-804.
 • BÜTÜN YILMAZ, Derya G., “Mesafeli Sözleşmelerin Kapsamı”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 69, Sayı 2, Yıl 2020, s. 325-368.
 • Consumer Law Module 2, Right of Withdrawal, European Parliment, January 2018, https://www.consumerlawready.eu/sites/default/files/2018-03/CLR_Module_2_UK.pdf (Çevrimiçi Kaynak)
 • DEMİR, Mehmet, “Mesafeli Sözleşmelerle İlgili AB Yönergesine Göre Tüketicinin Geri Alma Hakkı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, Yıl 2003, s. 61- 90.
 • DG Justice Guidance Document concerning Directive 2011/83/EU of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on Consumer Rights, Amending Council Directive 93/13/EEC and Directive 1999/44/EC, June 2014, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/crd_guidance_en_0.pdf (Çevrimiçi Kaynak)
 • DÖNMEZ, Zeynep, “2011/83/EU Sayılı Tüketici Hakları Direktifi ve Bu Direktifin Mesafeli Sözleşmeler Alanında Türk Hukuku’na Yansımaları”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 7, Sayı 1, Yıl 2016, s. 351-380.
 • GEZDER, Ümit, “The Right of Withdrawal in Distance Contracts”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Sayı 8, Yıl 2013, s. 1185-1201.
 • Güncel Tüketici Uyuşmazlıklarına İlişkin Sıkça Sorulan Sorular, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Ankara 2019, https://ticaret.gov.tr/data/5d43e87b13b876433065530b/e6cc584020982965ddb7ff9daa39edd1.pdf (Çevrimi Kaynak)
 • İNAL, Emrehan, “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması ve Buna İlişkin Güncel Gelişmeler”, Uluslararası Tüketici Hukuku Sempozyumu Metinler Kitabı, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları No: 189, İstanbul 2013, s.117-131.
 • KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip, Borçlar Hukuku Genel Bölüm, Birinci Cilt, Filiz Kitabevi, 4. Bası, İstanbul 2008.
 • KURT, Leyla Müjde, “TKHK Açısından Kapıdan Sözleşmelerde Tüketiciyi Koruyan Geri Alma Hakkı”, Ankara Barosu Dergisi, Sayı 2, Yıl 2011, s. 43-68.
 • LOOS, Marco, “Rights of Withdrawal”, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series, No. 2009/04, s. 1-30. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1350224)
 • LUZAK, Joasia, “To Withdraw or Not to Withdraw? Evaluation of the Mandatory Right of Withdrawal in Consumer Distance Selling Contracts Taking into Account Its Behavioural Effects on Consumers”, Journal of Consumer Policy, Centre for the Study of European Contract Law Working Paper Series No. 2013/04, s. 1-38. (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2243645)
 • ÖZLÜK, Betül, “Akıllı Mesafeli Sözleşmelerde Bilgilendirme Yükümlülüğü”, Bilişim Hukuku Dergisi, Sayı 1, Yıl 2020, s. 81-113.
 • ROTT, Peter, “Harmonising Different Rights of Withdrawal: Can German Law Serve as an Example for EC Consumer Law?”, German Law Journal, Cilt 12, Sayı 7, Yıl 2006, s. 1109-1136.
 • SÁNCHEZ ABRIL, Patricia / OLIVA BLÁZQUEZ, Francisco / MARTÍNEZ EVORA, Joan, “The Right of Withdrawal in Consumer Contracts: a comparative analysis of American and European Law”, InDret, Sayı 3, Yıl 2018, s. 1-56.
 • SİRMEN, A. Lâle, “Tüketici Hukukunun Amacı ve Özellikleri”, Yaşar Üniversitesi E-Dergisi, Sayı 8 (Özel Sayı), Yıl 2013, s. 2465 – 2476.
 • STEENNOT, Reinhard, “The Right Of Withdrawal Under The Consumer Rights Directive As A Tool To Protect Consumers Concluding A Distance Contract”, Computer Law & Security Review, Sayı 29, Yıl 2013, s. 105-119.
 • UYUMAZ, Alper, “Elektronik Sözleşmelerin Web Siteleri Aracılığıyla Kurulması ve Bu Sözleşmelerin İfası”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 9, Özel Sayı, Yıl 2007, s. 907-930.
 • UZUN KAZMACI, Özge, “İnternet Ortamında Kurulan Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması”, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Prof. Dr. Cevdet Yavuz’a Armağan Özel Sayısı, Cilt 22, Sayı 3, Yıl 2016, s. 2791-2818.
 • YILDIRIM, Abdulkerim, Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Korunması, İstanbul 2010.
 • YÜCEDAĞ GÖZTEPE, Nafiye, “Mesafeli Sözleşmelerde Tüketicinin Cayma Hakkı”, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, Sayı 27, Yıl 2016, s. 667-690.