Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emrine İtirazın Geri Alınması

İcra ve İflâs Kanun’unda düzenlenmemiş olan itirazın geri alınması takibin birçok aşamasında çeşitli sonuçları olabilecek bir beyandır. İtirazın geri alınma-sının etkilerini ortaya koymak için geri alma kavramının açıklanması, hukuki niteliği ve unsurlarının incelenmesi gerekir. Geri almanın usulünü belirlerken, ödeme emrine itiraz hakkındaki kurallar dikkate alınır. İtirazın geri alınması, itiraz gibi yazılı veya sözlü yapılır. İtirazın geri alınmasının, itirazı hükümden düşürecek yollara başvurmadan önceki takip aşamalarında sonuçları vardır. Ayrıca geri almanın; itirazın iptali, itirazın kaldırılması ve gecikmiş itiraz gibi yargılamalarda da etkisi olacaktır. Bu çalışmada, itirazın geri alınması kavramı, hukuki niteliği ve unsurları açıklandıktan sonra geri almanın takipteki aşamala-ra etkisi üzerinde durulmuştur.

Withdrawal of Objection in General Debt Enforcement Process

Withdrawal of objection is a statement, not arrangaged in Turkish Code of Enfor-cement and Banckruptcy, has numerous consequences in many different phases of debt enforcement. In order to present its effects, it must be explained what is the concept of withdrawal and examined its elements and legal character. Deciding the withdrawal’s procedure, it is taken into account the rules about objection. It is carried out verbal or written like objection. Withdrawal of objection has results before to apply methods which cancel the objection. Moreover, it has effects on such trials as annulment of objection, annulment of objection in civil procee-dings, delayed objection, objection of place of enforcement. After being explained the concept, legal character and components of withdrawal in the first chapter of this study, its effects on phases of debt enforcement will be under consideration.

___

 • AKİL, Cenk, “Genel Haciz Yoluyla Takipte Ödeme Emri”, Ankara, 2017.
 • AKYAZAN, Sıtkı, “İcra ve İflâs Kanun’undaki Yeni ve Değişik Hükümler Üzerinde İnceleme ve Açıklamalar”, Ankara, 1965.
 • ARSLAN Ramazan/YILMAZ Ejder/TAŞPINAR AYVAZ Se-ma/HANAĞASI Emel, “İcra ve İflâs Hukuku”, 6. Baskı, Ankara, 2020.
 • ARSLAN, Ramazan/YILMAZ, Ejder/TAŞPINAR AYVAZ, Se-ma/HANAĞASI, Emel, “Medeni Usul Hukuku”, 6. Baskı, Ankara, 2020. (Usul)
 • ARSLAN, Aziz Serkan, “İcra Takip İşlemleri”, 1. Baskı, Ankara, 2018.
 • ASLAN, Kudret, “Medeni Usul Hukukunda Davanın Geri Alınması”, 1. Baskı, Ankara, 2016.
 • ATALI, Murat/ERMENEK, İbrahim/ERDOĞAN, Ersin, “İcra ve İflâs Hukuku”, 3. Baskı, Ankara, 2020.
 • BELGESAY, M. Reşit, “İcra ve İflâs Hukuku”, 1. Baskı, İstanbul, 1945.
 • BERKİN, Necmettin, “Tatbikatçılara İcra Hukuku Rehberi”, 1. Baskı, İstanbul, 1980.
 • BİLGİLİ, Fatih/DEMİRKAPI, Ertan, “Ticaret Hukuku Bilgisi”, 3. Baskı, Bursa, 2012.
 • DEYNEKLİ Adnan/KISA Sedat, “İtirazın İptali Davaları-İcra İnkâr Kötü Niyet Tazminatları”, 3. Baskı, Ankara, 2013.
 • DİŞEL, Buse, “İcra Hukukunda Takip Arkadaşlığı”, 1. Baskı, İstanbul, 2014.
 • GÜNEYSU, Nilüfer Boran, “İcra Takip İşlemleri”, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Cilt: 101, Y: 2012, s. 32-60.
 • KARSLI, Abdurrahim, “İcra Hukuku Ders Kitabı”, 3. Baskı, İstanbul, 2014.
 • KURU, Baki, “İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı”, 2. Baskı, Ankara, 2013. (El Kitabı)
 • KURU, Baki, “İcra ve İflâs Hukuku”, Cilt-I, 1. Baskı, İstanbul, 1988.
 • KURU, Baki, “İstinaf Sistemine Göre Yazılmış İcra ve İflâs Hukuku”, 1. Baskı, İstanbul, 2016. (İstinaf)
 • KURU, Baki, “İstinaf Sistemine Göre Yazılmış Medeni Usul Hukuku Ders Kitabı”, 3. Baskı, Ankara, 2019. (İstinaf Usul)
 • OLGAÇ Senai/KÖYMEN Haydar, Kazai ve İlmi İçtihatlarla İcra ve İflâs Kanunu, 1. Baskı, İstanbul, 1965.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ATALAY, Oğuz/SUNGURTEKİN ÖZKAN, Meral/ÖZEKES, Muhammet, “İcra ve İflâs Hukuku”, 11. Baskı, 2013.
 • PEKCANITEZ, Hakan/ ÖZEKES, Muhammet/ AKKAN, Mine/ TAŞ KORKMAZ, Hülya, “Pekcanıtez Usul Medeni Usul Hukuku”, C-I, C-II, C-III, 15. Baskı, İstanbul, 2017.
 • PEKSÖZ, Vildan, “Medeni Usul Hukuku Açısından Adi Ortaklık İlişki-leri”, 1. Baskı, İstanbul, 2020.
 • POSTACIOĞLU, İlhan/ALTAY, Sümer, “İcra Hukuku Esasları”, 5. Baskı, İstanbul, 2010.
 • TANRIVER, Süha, “Medeni Usul Hukuku”, Cilt-I, Cilt-II, Ankara, 2021.
 • UMAR, Bilge, “İcra ve İflâs Hukukunun Tarihi Gelişmesi ve Genel Teorisi”, 1. Bası, İzmir, 1973.
 • UYAR, Talih/UYAR, Alper/UYAR, Cüneyt, “İcra ve İflâs Kanunu Şerhi”, 3. Baskı, Ankara, 2014.
 • ÜSTÜNDAĞ, Saim, “İcra Hukukunun Esasları”, 8. Baskı, İstanbul, 2004.
 • YARDIMCI, Taner Emre, “Hukuk Davalarında Mecburi Dava Arkadaşlığı”, 1. Baskı, Ankara, 2021. YILDIRIM, Kâmil/DEREN YILDIRIM, Nevhis, “İcra ve İflâs Hukuku”, 7. Baskı, İstanbul, 2016.
Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi-Cover
 • ISSN: 1306-8075
 • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
 • Başlangıç: 1988
 • Yayıncı: Selçuk Üniversitesi
Sayıdaki Diğer Makaleler

Hizmet Sözleşmesi Sonrası Rekabet Yasağı Sözleşmelerinden Doğan Davalarda Görevli Mahkeme ve Dava Şartı Arabuluculuk (TTK m. 4/1-c, 5/1, 5/a; İŞMK m. 3, 5/1-a Bakımından Bir İnceleme)

Esra KAŞAK

Kamu Kurumunun İşçilik Alacakları Nedeniyle Alt İşverene Veya Yükleniciye Rücu Hakkının Kapsamı Ve Değerlendirilmesi

Hasan KAYIRGAN

Yazılı Yargılama Usulünde Delillerin Sunulması İçin Taraflara Süre Verilmesine Dair HMK m. 139/1-ç Hükmünün Basit Yargılama Usulünde Uygulanıp Uygulanamayacağı

Leyla AKYOL ASLAN

Roma Hukukunda Şantaj

Buse AKSARAY ERKMAN

Visegrad Grubu AB Kurumlarına Karşı: Göç Krizinde ABAD Kararları

Sevgi ÇİLİNGİR

6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu Kapsamında Eczacıların Yardımcı Kişilerin Eylemlerinden Kaynaklanan Hukuki Sorumlulukları

Mehmet DOĞAR

6502 Sayılı Kanun Kapsamında Tüketici Kredi Sözleşmelerinde Tarafların Hak Ve Borçları

Esra GÜLTEKİN

Bavyera Eyaleti Yüksek Mahkemesi ve Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin "Hırsızlık: Marketin Atık Besin Maddelerini Çalmak" Konulu Kararlarının Değerlendirilmesi

Can Eralp ELİBOL, Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK

Bavyera Eyaleti Yüksek Mahkemesi ve Federal Almanya Anayasa Mahkemesi'nin "Hırsızlık: Marketin Atık Besin Maddelerini Çalmak" Konulu Kararlarının Değerlendirilmesi

Elif Beyza AKKANAT ÖZTÜRK, Can Eralp ELİBOL

Elektronik Ürünler İçin Yapılan İnternet Satışlarında Cayma Hakkının Kullanılması ve Mutat Kullanım Kavramı

Ayşen ÇİLENTİ KONURALP