Gül Camii’nde Osmanlı Dönemi Onarımları

İstanbul, Fatih ilçesinde yer alan Gül Camii’nin (Aya/Hagia Theodosia Kilisesi?) yapım tarihi ve Bizans dönemindeki adı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Osmanlı’dan bugüne cami olarak kullanılan yapı, Tarihi Yarımada’da bulunan önemli kültür varlıklarından biridir.
Anahtar Kelimeler:

gül cami, osmanlı, onarım

___

  • 1. Arseven, C. E., 1983, Sanat Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul. 2. Ayvansarâyi, H., Ali Satı’ Efendi, S. Besim Efendi, 2001, Hadikatü’l-Cevâmi-İstanbul Câmileri ve Diğer Dini-Sivil Mimari Yapılar, 1. baskı, İşaret Yayınları, İstanbul. 3. Ayverdi, E. H., 1989, Osmanlı Mimarisinde Çelebi ve II. Sultan Murat Devri, İstanbul, Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul. 4. Ayverdi, E. H., Barkan, Ö. L., 1970, İstanbul Vakıfları Tahrir Defteri: 953 (1546) tarihli, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, Baha Matbaası, İstanbul. 5. Carbognana, Comidas, C., 1794, Descrizione Topografica dello Stato Presente di Costantinopoli, arricchita di figure umiliata alla sacra real maesta di Ferdinando IV, Re delle due Sicilie, Bassano. 6. Cezar, M., 1963, “Osmanlı Devrinde İstanbul Yapılarında Tahribat Yapan Yangınlar ve Tabii Afetler”, Türk Sanatı Tarihi Araştırma ve İncelemeleri I, Güzel Sanatlar Akademisi Türk Sanatı Tarihi Enstitüsü Yayınları, İstanbul, s. 327-409. 7. Dağdelen, İ. (yay. haz.), 2006, Alman Mavileri 1913-1914: I. Dünya Savaşı Öncesi İstanbul Haritaları, İBB Yayınları, İstanbul. 8. Derviş Efendizade Derviş Mustafa Efendi, 1994, 1782 Yılı Yangınları, İletişim Yayınları, 1.Baskı, İstanbul. 9. Ebersolt, J., Thiers, A., 1913, Les églises de Constantinople, Paris. 10. Eyice, S., 1996, “Gül Camii”, İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, c. 14, s. 223-225. 11. Gurlitt, C., 1999, İstanbul’un Mimari Sanatı, Enformasyon ve Dokümantasyon Hizmetler Vakfı Yayını, Ankara. 12. İnciciyan, P. Ğ., 1976, Onsekizinci Asırda İstanbul, 2. baskı, İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları, İstanbul. 13. İTO, 2010, Gökyüzünden İstanbul İbadethaneleri, yayın no. 66, İstanbul. 14. Kahraman, S. A., Dağlı, Y., (yay. haz.) 2011, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, c. 2, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul. 15. Kahya, Y., 1996, “İstanbul Bizans Mimarisinde Tuğla Boyutları Üzerine”, Doğan Kuban’a Armağan, Eren Yayıncılık, İstanbul, s. 171-182. 16. Mamboury, E., 1925, İstanbul Rehber-i Seyyahin, Ritso ve Mahdumu Neşriyatı, İstanbul. 17. Mazlum, D., 2011, 1766 İstanbul Depremi, Belgeler Işığında Yapı Onarımları, 1. baskı, İAE Yayınları, İstanbul. 18. Millingen, A., 1912, Byzantine Churches in Constantinople: Their History and Architecture, Londra. 19. Öz, T., 1987, İstanbul Camileri, c. 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara. 20. Paspates, G. A., 1877, Byzantinai Meletai: topographikai kai historikai, Konstantinoupolis. 21. Pervititch, J., 2003, Sigorta Haritalarında İstanbul / Istanbul in the Insurance Maps of Jacques Pervititch, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul. 22. Schafer, H., 1973, Die Gül Camii in İstanbul, Deutsches Archäologisches Institut, Istanbuler Mitteilungen, Tübingen. 23. Sönmez, N., 1997, Osmanlı Dönemi Yapı ve Malzeme Terimleri Sözlüğü, Yapı-Endüstri Merkezi Yayınları, İstanbul. URL 1: http://images.doaks.org/artamonoff/ (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). URL 2: http://www.nyu.edu/gsas/dept/fineart/html/Byzantine/index.htm (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). URL 3: https://www.loc.gov/resource/pga.04191/ (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). URL 4: https://socrates.leidenuniv.nl/ (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). URL 5: http://www.artnet.de (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). URL 6: http://emp-web-84.zetcom.ch/eMP/eMuseumPlus (Erişim tarihi: 01 Ocak 2019). Osmanlı Arşivi Belgeleri Osmanlı Arşivi HAT 1513/36, Tarih: H. 1225 Z.29 Osmanlı Arşivi AE.SMHD.II., 116/9801 Tarih: H.1255 R.17 Osmanlı Arşivi HAT 1630/23, Tarih: H.1255 Z. 29) Osmanlı Arşivi EV.HMH.d 4524, Tarih H.1168 Ca.29 Osmanlı Arşivi EV.HMH.d 5172, Tarih: H.1172.15-11 Osmanlı Arşivi ŞD.127/11, Tarih: H.09-03-1311 Osmanlı Arşivi ŞD. 130/33, Tarih: H.19-10-1311 Osmanlı Arşivi İ.EV..6/31, Tarih : H.09-11-1311 Osmanlı Arşivi İ.EV. 10/45, Tarih: H.23- 3-1313 Osmanlı Arşivi BEO 768/57532, Tarih: H.07-11-1313 Osmanlı Arşivi BEO 732/54840, Tarih: H.06-08-1313 Osmanlı Arşivi MVL 347/10, Tarih: H.12-01-1272 Osmanlı Arşivi İ..ŞD. 66/3865, Tarih: H.17-01-1301 Osmanlı Arşivi AE.SABH.I. 4/357, Tarih: H.10-07-1203
  • Eski Eserleri Koruma Encümeni Arşivi, sıra no. 483. İBB Atatürk Kitaplığı, Hrt_Gec_00097. İstanbul Vakıflar Bölge Müdürlüğü Arşivi, Gül Camii’ne ilişkin dosyalar.