The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

The study aimed to investigate the effects of visual art supported inquiry based science education on 5th grade students’ scientific process skills (SPS). In the research, one group pretest-posttest experimental design is used. The study was carried out with the help of 20 5th grade students. For the purpose of the research, an education including inquiry based activities (IBA) and visual art based activities (VABA) was designed and applied. The education applied during this study contains 7 IBAs, 5 VABAs. Qualitative and quantitative data were collected during this implementation. While the quantitative data was gathered by SPS Test, the qualitative data was gathered by unstructured observations. For analyzing the data gathered by SPS Test, Wilcoxon Signed Rank Test was used. For analyzing the unstructured observation data, content analysis was used. Based on the data gathered from the study, it can be said that visual art supported inquiry based science education contributes to improve students’ observation, inference, determining variables and designing experiment skills, while it contributes limitedly to improve comparison-classification, prediction, estimation, measuring, collecting knowledge and data, data processing and forming a model and interpreting data skills. It does not, however, contribute to improve recognizing and using experiment materials and instruments, recording data and presentation skills.

Görsel sanat destekli araştırma-sorgulama temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri üzerine etkileri

Bu çalışmada görsel sanat etkinlikleriyle desteklenen araştırma-sorgulama temelli fen öğretiminin 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileri (BSB) üzerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Çalışmada tek grup ön-test ve son-test deneysel desen kullanılmıştır. Çalışma 5. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Çalışmada araştırma-sorgulama temelli etkinlikler (ASTE) ve görsel sanat temelli etkinlikler (GSTE) içeren bir öğretim tasarlanmış ve uygulanmıştır. Çalışma kapsamında uygulanan öğretim yedi ASTE, beş GSTE içermektedir. Çalışmada nicel ve nitel veriler toplanmıştır. Çalışmada nicel veriler BSB Testi ile toplanmıştır. Nitel veriler yapılandırılmamış gözlemlerle toplanmıştır. BSB Testinden elde edilen verilerin analizinde parametrik olmayan testlerden ilişkili örneklemler için Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi kullanılmıştır. Yapılandırılmamış gözlem verilerinin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara dayalı olarak; görsel sanat destekli fen öğretiminin gözlem, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme ve deney tasarlama becerilerinin gelişmesine katkı sağladığı, karşılaştırmasınıflama, tahmin, kestirme, ölçme, bilgi ve veri toplama, veri işleme ve model oluşturma, yorumlama ve sonuç çıkarma becerilerinin gelişmesine sınırlı katkı sağladığı, deney malzemelerini ve araç-gereçlerini tanıma ve kullanma, verileri kaydetme ve sunma becerilerinin gelişmesine katkı sağlamadığı söylenebilir.

Kaynakça

Altunsoy, S. (2008). Ortaöğretim biyoloji öğretiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine, akademik başarılarına ve tutumlarına etkisi. Unpublished master’s thesis, Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Bademci, V. (2006). To put an end to the discussion: Cronbach's alpha coefficient can be used with dichotomously scored items [0,1]. Journal of Kâzım Karabekir Education Faculty, 13, 438- 446.

Bademci, V. (2011). Kuder-Richardson 20, Cronbach’ın Alfası, Hoyt’un varyans analizi, genellenirlik kuramı ve ölçüm güvenirliği üzerine bir çalışma. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 173-193.

Baggett, P. V. & Shaw, E. L. (2008). The art and science of Gyotaku: There's somethin' fishy goin' on here …. Science Activities: Classroom Projects andCurriculum Ideas, 45(1), 3-8.

Bağcı-Kılıç, G. (2003). Üçüncü uluslararası matematik ve fen araştırması (TIMSS): Fen öğretimi, bilimsel araştırma ve bilimin doğası. İlköğretim Online, 2(1), 42-51.

Başkale, H. (2016). Nitel araştırmalarda geçerlik, güvenirlik ve örneklem büyüklüğünün belirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Elektronik Dergisi, 9(1), 23-28.

Benedis-Grab, G. (2011). Making art with microscopes. Science Scope, 35(2), 36-41.

Buczynski, S., Ireland, K., Reed, S. & Lacanienta, E. (2012). Communicating science concepts through art: 21st-century skills in practice. Science Scope, 35(9), 29-35.

Büyüköztürk, Ş. (2003). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı: istatistik, araştırma deseni, spss uygulamları ve yorum (3th. Ed.). Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2008). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Campbell, P. (2004). Seeing and seeing: visual perception in art and science. PhysicsEducation, 39(6), 473-479.

Cheng, M. M. (2008). Identifying strategies to support junior secondary students to engage in scientific investigation tasks. Canadian Journal Of Science,Mathematics and Technology Education, 8(2), 99- 120.

Çapar, M. (2006). Temel eğitimde 9-12 yaş arası çocuklarda üç boyutlu çalışmaların yaratıcılık eğitimine etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Çepni, S., Ayas, A., Johnson, D. & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası.

Çolak, Ö. (2014). Sorgulayıcı-araştırmaya dayalı fen öğretimi yönteminin fen okuryazarlığı ve bazı altboyutları üzerine etkisi.Unpublished master’s thesis, Trakya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Trakya.

Dambekalns, L. & Medina-Jerez, W. (2012). Cell organelles and silk batik: A modelfor integrating art and science. Science Scope, 36(2), 44-51.

Duban, N. (2008). İlköğretim fen ve teknoloji dersinin sorgulamaya dayalı öğrenme yaklaşımına göre işlenmesi: Bir eylem araştırması.Unpublished master’s thesis, Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Ergül, R., Şimşekli, Y., Çalış, S., Özdilek, Z., Göçmençelebi, Ş. & Şanlı, M. (2011). The effects of inquirybased science teaching on elementary school students’ science process skills and science attitudes. Bulgarian Journal of Science and Education Policy (BJSEP), 5(1), 48-68.

Frazier, W. (2006). Magnifying students' interest in science. Science Scope, 29(8), 32-35.

Furlan, P. Y., Kitson, H. & Andes, C. (2007). Chemistry, poetry, and artistic illustration: An interdisciplinary approach to teaching and promoting Chemistry. Journal of Chemical Education, 84(10), 1625-1630.

Gurnon, D., Voss-Andreae, J. & Stanley, J. (2013). Integrating art and science in undergraduate education. PLoS Biology, 11(2), 1-4.

Hazır, A. (2006). İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin bilimsel süreç becerileriniedinebilme düzeyleri.Unpublished master’s thesis, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.

Hsieh, H. F. & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15, 1277–1288.

Ingram, D. & Riedel, E. (2003). Arts for academic achievement: What does arts integration do for students? (University of Minnesota: Center for Applied Research and Educational Improvement, College of Education and Human Development). Retrieved March 8, 2014, from https://conservancy.umn.edu/bitstream/handle/11299/144121/DoforStudents.pdf?sequence=1

Jones, C. (2009). Interdisciplinary approach - advantages, disadvantages, and the future benefits of ınterdisciplinary studies. Retrieved January 12, 2015, from http://dc.cod.edu/essai/vol7/iss1/26

Kaya, D., Akpınar, E. & Gökkurt, Ö. (2006). İlköğretim fen derslerinde matematik tabanlı konuların öğrenilmesine fen-matematik entegrasyonunun etkisi. Üniversite ve Toplum, 6(4).

Kayış, A. (2014). Güvenirlik analizi. Ş. Kalaycı (Eds), SPSS Uygulamalı çok değişkenli istatistik teknikler(pp.404-421). Ankara: Asil Yayın.

Kiryak, Z. & Çalik, M. (2017). Improving grade 7 students’ conceptual understanding of water pollution via common knowledge construction model. International Journal of Science and Mathematics Education, ?, 1-22.

Lancour, K. L. (2005). Process skills for life science (04) training guide. Retrieved December 28, 2014, from http://scioly.org/wiki/images/d/d6/Pslsl_training_hammond04.pdf

McComas, W. F. & Wang, H. A. (1998). Blended science: The rewards and challenges of integrating the science disciplines for instruction. School Science and Mathematics, 98(6), 340-348.

MEB (2012). Bilim uygulamaları 5. sınıf öğretmenler için öğretim materyali. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2013a). İlköğretim fen ve teknoloji dersi (3,4,5,6,7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2013b). Bilim uygulamaları dersi (5, 6, 7 ve 8. sınıflar) öğretim programı. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

MEB (2018). Fen bilimleri dersi öğretim programı (İlkokul ve ortaokul 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar). Ankara: Milli Eğitim Basımevi.

Needle, A., Corbo, C., Wong, D., Greenfeder, G., Raths, L. & Fulop, Z. (2007). Combining art and science in “Arts And Sciences” education. College Teaching, 55(3), 114-120.

Öztuna, D., Elhan, A. H. & Tüccar, E. (2006). Investigation of four different normality tests in terms of type 1 error rate and power under different distributions. Turkish Journal of Medical Sciences, 36(3), 171-176.

Öztürk, E. & Tantekin Erden, F. (2011). Turkish preschool teachers’ beliefs on integrated curriculum: integration of visual arts with other activities. Early Child Development and Care, 181(7), 891-907.

Padilla, M. J. (1990). The science process skills, research matters - to the science teacher. Retrieved March 21, 2015, from https://www.narst.org/publications/research/skill.cfm

Panasan, M. & Nuangchalerm, P. (2010). Learning outcomes of project-based and inquiry-based learning activities. Journal of Social Sciences, 6(2).

Poldberg, M., Trainin, G. & Andrzejczak, N. (2013). Rocking your writing program: integration of Visual Art, Language Arts & Science. Journal for Learningthrough the Arts, 9(1).

Porter, K., Yokoi, C. & Yee, B. (2011). The art and science of notebooks, an interdisciplinary approach to teaching students to record accurately. Scienceand Children, 49(2), 42-46.

Profiles (2011). Fen ve teknoloji öğretmen çalıştayı. Retrieved January 08, 2015, from http://www.icaseonline.net/deu-profiles/wp-ontent/uploads/2012/03/newsletter_local.pdf

Root-Bernstein, R. & Root-Bernstein, M. (2013). The art & craft of science. Educational Leadership, 70(5), 16-21.

San, İ. (2001). Sanatlar eğitimi. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 34(1).

Stoddart, T., Pinal, A., Latzke, M. & Canaday, D. (2002). Integrating inquiry science and language development for English language learners. Journal Of Research In Science Teaching, 39(8), 664-687.

Şimşek, P. & Kabapınar, F. (2010). The effects of inquiry-based learning on elementary students’ conceptual understanding of matter, scientific process skills and science attitudes. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2, 1190-1194.

Tatar, N. (2006). İlköğretim fen eğitiminde araştırmaya dayalı öğrenme yaklaşımının bilimsel süreç becerilerine, akademik başarıya ve tutuma etkisi.Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Temiz, B. K. (2001). Lise 1. sınıf fizik dersi programının öğrencilerin bilimsel süreçbecerilerini geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi.Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Türkoğuz, S. (2008). Görsel sanat etkinlikleriyle bütünleştirilmiş ilkögretim fen ve teknoloji öğretimi. Unpublished doctorate dissertation, Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.

Ulu, C. (2011). Fen öğretiminde araştırma sorgulamaya dayalı bilim yazma aracı kullanımının kavramsal anlama, bilimsel süreç ve üstbiliş becerilerine etkisi.Unpublished doctorate dissertation, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Ünver, E. (2011). Görsel sanatlar ve eğitimi üzerine. Ankara: Detay Yayıncılık.

Yıldırım, A. & Berberoğlu, G. (2012). Rehberli sorgulama deneylerinin bilimsel süreç becerilerinin kazandırılmasına, başarıya ve kavramsal değişime etkisi.Retrieved November 20, 2012, from http://kongre.nigde.edu.tr/xufbmek/dosyalar/tam_metin/pdf/2523-31_05_2012-04_00_43.pdf

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

228 80

Sayıdaki Diğer Makaleler

Teachers' opinions on the pre-school counselling program

Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ

Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

Ahmet ÇOPUR

Investigating pre-school children's self-regulation skills in terms of various variables in Northern Cyprus

Hatice Cemre DAĞGÜL, Ayşe IŞIK GÜRŞİMŞEK

Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

BENGÜ TÜRKOĞLU

A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

ESEN TURAN ÖZPOLAT, GÜLDEN GÜRSOY

The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

Hazel KAR, Emine ÇİL

The Reliability and Validity Study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale

H. Elif DAĞLIĞLU, Esra ÖMEROĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, MELEK GÜLŞAH ŞAHİN, Safiye SARICI BULUT, OSMAN SABANCI, VOLKAN KUKUL, EBRU KILIÇ ÇAKMAK, SERÇİN KARATAŞ

A study on the relationship between the behaviour of the academic procrastination of the psychological counseling and guidance students and their goal orientations and self-esteem

Zehra Nesrin BİROL, Yurdagül GÜNAL

Prediction of students' strategies for doing science homework by parental support and students' goal orientation

Uluhan KURT, YASEMİN TAŞ

Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term

Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR