Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

The aim of the study is to demonstrate the reflections of social studies teachers' beliefs regarding inclusion and their students in in-class practices. The survey, conducted by the case study method, was performed with three Social Studies teachers. Observation and semi-structured interviews were used as data collection techniques. Data obtained from observations and interviews were analysed by content analysis. In the study, it has been found that teachers have the belief that academic objectives should be pursued during inclusive practice, in accordance with the modern philosophy of inclusion. In addition, teachers have the perception that the inclusion students can learn every subject up to a certain level. It was identified that teachers cannot turn these beliefs into practice, and inclusion students are "neglected". It was concluded that this gap between belief and practice is caused by factors such as inadequate pedagogical content knowledge, inability to comprehend the philosophy of inclusion, the gap between the theoretical education and practice, and inadequate education resources at school. Depending on the obtained results, suggestions were made towards increasing teachers' self-efficacy on inclusive practice, establishing a direct connection between education faculties and schools, and ensuring coordination between the stakeholders.

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulaması ile ilgili inanç ve pratikleri

Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamasına ve öğrencilerine ilişkin inançlarının sınıf içi pratiklere yansımalarını ortaya koymaktır. Durum çalışması yöntemiyle yürütülen araştırma, üç sosyal bilgiler öğretmeni ile yürütülmüştür. Araştırmada, veri toplama yöntemlerinden gözlem ve yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılmıştır. Gözlem ve görüşmelerden elde edilen veriler içerik analizi tekniğiyle incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen sonuçlar doğrultusunda; öğretmenlerin, modern kaynaştırma uygulaması felsefesine uygun olarak, kaynaştırma uygulamasında akademik amaçlar da güdülmesi gerektiği inancını taşıdıkları belirlenmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin kaynaştırma öğrencisinin her konuyu belli bir seviyede öğrenebileceği anlayışı yerleşmiş durumdadır. Öğretmenlerin bu olumlu inançlarını uygulamaya dönüştüremedikleri ve bu öğrencilerin “ihmal” edildiği tespit edilmiştir. İnanç ve uygulama arasında; düşük öz yeterlik inancı, yetersiz pedagojik alan bilgisi, kaynaştırma uygulamasının felsefesini kavrayamama, teorik eğitim ile uygulama arasındaki boşluk ve okuldaki eğitim olanaklarının yeterli olmaması gibi nedenlerle bir boşluk oluştuğu tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara bağlı olarak, öğretmenlerin kaynaştırma uygulaması ile ilgili özyeterliklerinin arttırılması, eğitim fakülteleri ile okullar arasında organik bağ kurulması ve paydaşlar arası koordinasyonun sağlanması yönünde öneriler getirilmiştir.

Kaynakça

Berry, R. A. (2006). Beyond strategies: Teacher beliefs and writing instruction in two primary inclusion classrooms. Journal of Learning Disabilities, 39(1), 11–24.

Boardman, A. G., Arguelles, M. E., Vaughn, S., Hughes, M. T. & Klingner, J. (2005). Special education teachers’ views of research-based practices. Journal of Special Education, 39(3), 168.

Borko, H., & Putnam, R. T. (1996). Learning to teach. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds.), Handbook of educational psychology (pp. 673-708). New York, NY, US: Macmillan Library Reference USA; London, England: Prentice Hall International.

Brownell, M. T. & Pajares, F. (1999). Teacher efficacy and perceived success in mainstreaming students with learning and behavior problems. Teacher Education and Special Education, 22(3), 154–64.

Buehl, M. M. & Beck, J. S. (2015). The relationship between teachers’ beliefs and teachers’ practices. In H. Fives & M. Gregoire Gill (Eds.), Handbook of Research on Teachers’ Beliefs. New York, NY: Routledge.

Buell, M. J., Hallam, R., Gamel-McCormick, M. & Scheer, S. (1999). A survey of general and special Education teachers’ perceptions and inservice needs concerning inclusion. International Journal of Disability, Development and Education, 46(2), 143–156.

Calderhead, J. (1996). Teachers: Beliefs and knowledge. In D. C. Berliner & R. C. Calfee (Eds), Handbook of educational psychology (pp. 709-725). New York, NY, US: Macmillan Library Reference Usa; London, England: Prentice Hall International.

Creswell, J. W. (2009). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. Thousand Oaks, CA, US: Sage Publications, Inc.

Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research. Boston, MA: Pearson.

Çerezci, Ö. (2015). Okulöncesi eğitim kurumlarında yapılan kaynaştırma eğitimi uygulamalarının kaynaştırma kriterleri açısından değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Demirezen, S. & Akhan, N. E. (2016). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına ilişkin görüşleri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 16(2), 1206-1223.

DeSimone, J. & Parmar, R. S. (2006). Issues and challenges for middle school mathematics teachers in inclusion classrooms. School Science and Mathematics, 106(8), 338-346.

DPT. (2009). Dokuzuncu kalkınma planı. Retrieved August 25, 2018, from www.dpt.gov.tr/DocObjects/Download/ 1968/plan9.pdf.

Eripek, S. (2012). Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. In Süleyman Eripek (Ed), İlköğretimde kaynaştırma (pp. 1-17). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Farrell, T.S.C. (2003). Learning to teach English language during the first year: Personal influences and challenges. Teaching and Teacher Education, 19, 95-111.

Fives, H. & Gill, M. G. (Eds) (2015). The international handbook of research on teachers’beliefs. New York, NY: Routledge.

Friend, M. & Bursuck, W.B. (2006). Including students with special needs: A practical guide for classroom teachers. Boston: Allyn & Bacon.

Friend, M. & Bursuck, W.D. (2012). Including Students with Special Needs.Baston, MA: A Pearson Education Company.

Gaudelli, W. & Ousley, D. (2009). From clothing to skin: Identity work of student teachers in culminating field experiences. Teaching and Teacher Education, 25(6), 931–939.

Gibbs, R.G. (2007). Analyzing qualitative data. London: Sage Publication Inc.

İftar, E. (2012). Özel eğitim ve kaynaştırma uygulamaları. InSüleyman Eripek (Ed). İlköğretimde kaynaştırma (pp.65-86). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları.

İlk, G. (2014). Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin kaynaştırma uygulamalarına yönelik görüşlerinin ve deneyimlerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, İstanbul Üniversitesi, İstanbul.

İmrak, H. (2009). Okulöncesi dönemde kaynaştırma eğitimine ilişkin öğretmen ve ebeveyn tutumları ile kaynaştırma eğitimi uygulanan sınıflarda akran ilişkilerinin incelenmesi. Unpublished master’s thesis, Çukurova Üniversitesi, Adana.

Jordan, A. & Stanovich, P. (2001). Patterns of teacher—student interaction in inclusive elementary classrooms and correlates with student self-concept. International Journal of Disability, Development and Education, 48(1), 33–52.

Jordan, A. & Stanovich, P. (2003). Teachers’ personal epistemological beliefs about students with disabilities as indicators of effective teaching practices. Journal of Research in Special Educational Needs, 3(1), 1–14.

Jordan, A. & Stanovich, P. (2004). The beliefs and practices of Canadian teachers about including students with special needs in their regular elementary classrooms. Exceptionality Education Canada, 14(2), 25–46.

Jordan, A., Glenn, C., & McGhie-Richmond, D. (2010). The supporting effective teaching (SET) project: The relationship of inclusive teaching practices to teachers’ beliefs about disability and ability, and about their roles as teachers. Teaching and Teacher Education: An International Journal of Research and Studies, 26(2), 259–266.

Kargın, T. (2004). Kaynaştırma: Tanımı, gelişimi ve ilkeleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 5(2), 1-13.

Kargın, T. (2006). Kaynaştırma: Temel kavramlar, tarihçe ve ilkeler. In A. Oktay & Ö. Polat Unutkan (Eds). İlköğretimde kaynaştırma uygulamaları: Yaklaşımlar, yöntemler, teknikler. İstanbul: MORPA Kültür Yayınları Ltd. Ş.

Kilinc, A., Demiral, U., & Kartal, T. (2017). Resistance to dialogic discourse in ssi teaching: the effects of an argumentation-based workshop, teaching practicum, and induction on a preservice science teacher. Journal of Research in Science Teaching, 54(6), 764–789.

Kırcaali-İftar, G. (1992). Özel eğitimde kaynaştırma. Eğitim ve Bilim Dergisi,16, 45-50.

Kırcaali-İftar, G. & Batu, S. (2007). Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık.

Kiely M., Brownell, M. Lauterbach, A. & Benedict A, (2015). Teachers’ beliefs about students with special needs and inclusion. H. Fives & M. Gregoire (Eds). International Handbook of Research on Teachers’ Beliefs (pp. 475-491). New York, NY: Routledge.

Kurt, M. (2015). Kaynaştırma sınıfı Öğretmenlerine fen ve teknoloji derslerinde sunulan davranışsal danışmanlığın öğretmenlerin öğretim davranışları üzerindeki etkisi. Unpublished doctorate dissertation, Gazi Üniversitesi, Ankara.

Lalvani, P. (2012). Privilege, compromise, or social justice: teachers‟ conceptualizations of inclusive education. Disability and Society, 28(1), 14-27.

Lewis. BR & Doorlag, DH. (1987). Teaching Special Students in the Mainstream. Toronto: Merill Publishing Company

M.E.B. (1997). Özel eğitim hakkında kanun hükmünde kararname. Retrieved August 26, 2017, from http://iogm.meb.gov.tr/pages.php?page=ogretim_programlari

M.E.B. (2001). Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri yönetmeliği.

M.E.B. (2006). Özel eğitim hizmetleri yönetmeliği.

McHatton, A. & Parker, A. (2013). Purposeful preparation: Longitudinally exploring inclusion attitudes of general and special education pre-service teachers. Teacher Education and Special Education, 36(3), 186–203.

Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2013). Milli eğitim istatistikleri 2012-2013. Retrieved August 26, 2017, from http://sgb.meb.gov.tr/istatistik/meb_istatistikleri_orgun_egitim_2012_2013.pdf

Minke, K. M., Bear, G. G., Deemer, S. A. & Griffi n, S. M. (1996). Teachers’ experiences with inclusive classrooms: Implications for special education reform. Journal of Special Education, 30(2), 152.

Nal, A. & Tüzün, I. (2011). Kaynaştırma/ bütünleştirme yoluyla eğitimde dünyadan ve Türkiye’den iyi örnekler. Mega Basım.

Öncül, N. & Batu, E. S. (2005). Normal gelişim gösteren çocuk annelerinin kaynaştırma uygulamasına ilişkin görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi, 6(2), 37-54.

Patton, Q. M. (2014) Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri (Trans. Bütün, M. ve Demir, S. B..). Ankara: PegemA.

Podell, D. M. & Soodak, L. C. (1993). Teacher effi cacy and bias in special education referrals. Journal of Educational Research, 86(4), 247–253.

Sadioğlu, Ö., Bilgin, A., Batu, S. & Oksal, A. (2013). Sınıf öğretmenlerinin kaynaştırmaya ilişkin sorunları, beklentileri ve önerileri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13(3). 1743-1765.

Saraç, T. & Çolak, A. (2012). Kaynaştırma uygulamaları sürecinde ilköğretim sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları sorunlara ilişkin görüş ve önerileri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 13- 28.

Sart, Z. H., Ala, H., Yazlık Ö. & Kantaş-Yılmaz F. (2004). Türkiye kaynaştırma eğitiminde nerede? Eğitimciye öneriler. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. Malatya.

Scruggs, T. E. & Mastropieri, M. A. (1996). Teacher perceptions of mainstreaming/inclusion, 1958–1995: Aresearch synthesis. Exceptional Children, 63(1), 59-74.

Shevlin, M.,Winter & E., Flynn, P. (2013). Developing inclusive practice: Teacher perceptions of opportunities and constraints in there public of Ireland. International Journal of Inclusive Education, 17(10), 1119-1133.

Soodak, L. C., Podell, D. M. & Lehman, L. R. (1998). Teacher, student, and school attributes as predictors of teachers’ responses to inclusion. Journal of Special Education, 31(4), 480-497.

Sorrells, A.M., Rieth, H. J. & Sindelar, P. T. (2004). Critical issues in special education: Access, diversity and accountability. Boston, MA: Pearson.

Stanovich, P. J. (1994). Teachers’ sense of efficacy, beliefs about practice and teaching behaviors as predictors of effective inclusion of exceptional and at risk students. Unpublished doctorate dissertation, University of Toronto. Toronto.

Stanovich, P. J. & Jordan, A. (1998). Canadian teachers’ and principals’ beliefs about inclusive education as predictors of effective teaching in heterogeneous classrooms. Elementary School Journal, 98(3), 221–238.

Swain, K. D., Nordness, P. D. & Leader-Janssen, E. M. (2012). Changes in preservice teacher attitudes toward inclusion. Preventing School Failure: Alternative Education for Children and Youth, 56(2), 75– 81.

Veenman, S. (1984). Perceived problems of beginning teachers. Review of Educational Research, 54, 143-178.

Wolfe, P. S. & Hall, T. E. (2003). Making inclusion a reality for students with severe disabilities. Teaching Exceptional Children, 35, 56-61.

Wood, J. W. (2002). Adapting Instruction to accommodate students in inclusive settings. Upper Saddle River, New Jersey: Merrill Prentice Hall.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.

Yin, R.K. (1994), Case Study Research: Design and Method. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

Yin, R. K. (2014). Case study research: Design and methods. Thousand Oaks, CA: Sage.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

733 190

Sayıdaki Diğer Makaleler

The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

Hazel KAR, Emine ÇİL

Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

BENGÜ TÜRKOĞLU

Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term

Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR

A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

ESEN TURAN ÖZPOLAT, GÜLDEN GÜRSOY

A study on the relationship between the behaviour of the academic procrastination of the psychological counseling and guidance students and their goal orientations and self-esteem

Zehra Nesrin BİROL, Yurdagül GÜNAL

Prediction of students' strategies for doing science homework by parental support and students' goal orientation

Uluhan KURT, YASEMİN TAŞ

Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

Ahmet ÇOPUR

Teachers' opinions on the pre-school counselling program

Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ

The Reliability and Validity Study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale

H. Elif DAĞLIĞLU, Esra ÖMEROĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, MELEK GÜLŞAH ŞAHİN, Safiye SARICI BULUT, OSMAN SABANCI, VOLKAN KUKUL, EBRU KILIÇ ÇAKMAK, SERÇİN KARATAŞ

Investigating pre-school children's self-regulation skills in terms of various variables in Northern Cyprus

Hatice Cemre DAĞGÜL, Ayşe IŞIK GÜRŞİMŞEK