Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

This study, which was carried out to determine the opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period, is a qualitative study. The case study design was used in the study. The study group of the research consists of 60 pre-school teachers working at independent kindergartens and nursery classes affiliated to Konya Provincial Directorate of National Education and 60 preservice teachers studying at Necmettin Erbakan University, Department of Pre-School Education. The data in the study were collected using the “Personal Information Form” and the semi-structured interview form that consists of open-ended questions. In research results, the main factor affecting values education in the pre-school period is “family” according to the common opinions of teachers and pre-service teachers. The values that pre-school children must acquire in the family are “respect”and “love”. The values that pre-school children must acquire at pre-school education institutions are “helpfulness” and “empathy”. The type of activity used for introducing values in preschool education is “play activity”. The values education given to pre-school children supports “social-emotional development”area. The teachers and the pre-service teachers expressed the benefit that values education given in the pre-school period provides to children in their future lives as “being a good person”. The reason for giving values education at pre-school education institutions is to “prepare the children for their future roles”.

Kaynakça

Acat, M. B. & Aslan, M. (2011). İlköğretim okullarında öğrencilere kazandırılması gereken değerler. 20.Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (8-10 Eylül 2011). Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi.

Aktepe, V. (2014). Ailede değerler eğitimi ve program ihtiyacı. In R. Turan & K. Ulusoy (Eds), Farklı yönleriyle değerler eğitim, (pp. 77-94). Ankara: Pegem Akademi.

Altan, M. Z. (2011). Çoklu zekâ kuramı ve değerler eğitimi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 1 (4), 53-57.

Arslan, E. (2013). Eğitimde bir arayış: değerler eğitimi. Uluslararası Antalya Değerler Eğitimi Sempozyumu, Sempozyum Bildiri Kitabı (28-29 Mayıs 2013), Antalya, 18-23.

Aspin, D. N. (2000). Values, beliefs and attitudes in education: The nature of values and theirplace and promotion in schools. Education, Culture and Values, 14, 197-218.

Aydın, M. Z. & Akyol, Gürler, Ş. (2013). Okulda değerler eğitimi.Ankara: Nobel Yayınları.

Ayrancı, B. B. (2017). A study on choosing tales for utilising as teaching materials in Turkishlanguage education. Journal of Education and Training Studies, 5(12), 174-189.

Ayrancı, B. B. & Aytaş G. (2017). Okul öncesi öğretmen adaylarının çocuk edebiyatının eğitimde işlevselliği üzerine görüşleri. International Journal of Human Sciences, 14(4), 4226-4240.

Balat, G. U. &Dağal, A. B. (2009). Okul öncesi dönemde değerler eğitimi etkinlikleri. Ankara: Kök Yayıncılık.

Beck, C. (1971).Moral education in the schools: Some practical suggestions. Profiles in practical education 3. Toronto: Ontario Institute for Studies in Education.

Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. (10. ed). Ankara: Pegema Yayıncılık.

Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi.

Can, Ö. (2008). Dördüncü ve beşinci sınıf öğretmenlerinin sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşleri.Unpublished master’s thesis, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Camodeca, M., Taraschi, E. (2015). Like father, like son? The link between parents’ moral disengagement and children’s externalizing behaviors.Merrill-Palmer Quarterly, 61 (1), 173–191.

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L. & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. The Counseling Psychologist, 35(2), 236-264.

Çengelci, T., Hancı, B. & Karaduman, H. (2013). Okul ortamında değerler eğitimi konusunda öğretmen ve öğrenci görüşleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 11(25), 33-56.

Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. (6. ed). Trabzon: Celepler Matbaacılık.

Çetingöz, D. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının değerler eğitimde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri. Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 19(3), 33-52.

Erkuş, S. (2012). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi.Unpublished master’s thesis, Dicle Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Diyarbakır.

Ekiz, D. (2009). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Anı Yayıncılık.

Gür, Ç., Koçak, N., Şirin, N., Şafak, M. & Demircan, A. (2015). İlköğretim öğretmenlerinin değerler eğitimine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları güçlüklerin incelenmesi: Ankara örneği. Asya Öğretim Dergisi, 3(1), 78-91.

Halstead, J.& Taylor, M. (1996). Values in education and education in values. London: Falmer Press.

Hirsjärvi, S.,& Huttunen, J. (1998). Introduction to educational science. Tallinn: Syner Arendusabi.

Johansson, E., Cobb-Moore, C., Lunn-Brownlee, J., Ailwood, J., Walker, S., Boulton-Lewis, G. (2014). Children’s perspectives on values and rules in Australian early education.Australasian Journal of Early Childhood, 39 (2), 12-20.

Karasar, N. (2009). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Nobel Yayınları.

Karatekin, K., Gençtürk, E. & Kılıçoğlu, G. (2013). Öğrenci, sosyal bilgiler öğretmen adayı ve öğretmenlerin değer hiyerarşisi. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 6(14), 411- 459.

Kaur, K. & Nagpal, B. (2013). Teacher education and role of teacher educators in value education. Educationia Confab, 2, (11), 225-236.

Kaur, S. (2015). Moral value in education. IOSR Journal of Humanities and Social Science, 20(3), 21-26.

Kaya, Y., Günay, R. & Aydın, H. (2016). Okul öncesi eğitimde drama ile işlenen değerler eğitimi derslerinin farkındalık düzeyi üzerindeki etkisi. Sakarya University Journal of Education, 6(1), 23-37.

Kolaç, E. & Karadağ, R. (2012). Türkçe öğretmeni adaylarının “değer” kavramına yükledikleri anlamlar ve değer sıralamaları.Elementary Education Online, 11(3), 762-777.

Kurtdede Fidan, N. (2009). Öğretmen adaylarının değer öğretimine ilişkin görüşleri. Kuramsal Eğitimbilim, 2(2), 1-18.

Kurtdede Fidan N. (2015). Toplumsallaşma yolunda bir kaynak: hayat bilgisi dersinde değerler eğitimi.In M. Gültekin (Ed.), Hayat bilgisi öğretimi. Ankara: Nobel Yayıncılık.

Levy, C. S. (1993). Social work ethics on the line. Binghamton: The Haworth Press, Inc.

Lichtman, M. (2006). Qualitative research in education: A user’s guide. California: Sage Publications.

Long Bostrom, K. (1999). The value-able child. Teaching values at home and school. Culver City, CA: Good Year Books.

Malti, T., Eisenberg, N., Kim, H., Buchmann, M. (2013). Developmental trajectories of sympathy, moral emotion attributions, and moral reasoning: The role of parental support.Social Development, 22 (4), 773–793.

Maxwell, J. A. (2018). Nitel Araştırma Tasarımı: Etkileşimli Bir Yaklaşım(Trans. Ed.: M. Çevikbaş). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık.

Memiş, A. & Gedik, E. G. (2010). Sınıf öğretmenlerinin değer yönelimleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 8(20), 123-145.

Merriam, S. B. (2013). Nitel araştırma: Desen ve uygulama için bir rehber (Trans. Ed.: S. Turan). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.

Miles, M. B. & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, CA:SagePublications.

Ogelman, G. H. & Erten-Sarıkaya, H. (2015). Okul öncesi eğitimi öğretmenlerinin değerler eğitimi konusundaki görüşleri: Denizli ili örneği. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 29, 81-100.

Oktay, A. (1999). Yaşamın sihirli yılları: Okul öncesi dönem. İstanbul: Epsilon Yayıncılık.

Pekdoğan, S. & Korkmaz, H. İ. (2017). Okul öncesi eğitime devam eden 5-6 yaş çocuklarına verilen değerler eğitimine ilişkin öğretmen görüşlerinin incelenmesi. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14 (37), 59-72.

Sapsağlam, Ö. and Ömeroğlu, E. (2015). Okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programlarında değerler eğitimine yer verme düzeylerinin belirlenmesi. International Journal of Eurasia Social Sciences, 6(21), 244-264.

Schwartz, S. H. (1992). Universals in the content and structure of values: Theoretical advances and empirical tests in 20 countries. In M. Zanna (Ed.), Advances in experimental social psychology, 25 (pp. 1-65). San Diego, CA: Academic Press Inc.

Schwartz, S. H. (2012). An overview of the Schwartz Theory of Basic Values. Online Readings in Psychology and Culture, 2(1). Retrieved July 7, 2018, from http://dx.doi.org/10.9707/2307- 0919.1116

Schwartz, S. H., Cieciuch, J., Vecchione, M., Davidov, E., Fischer, R., Beierlein, C., Ramos, A., Verkasalo, M., Lönnqvist, J.-E., Demirutku, K., Dirilen-Gumus, O., & Konty, M. (2012). Refining the theory of basic individual value. Journal of Personality and Social Psychology, 103(4), 663-688.

Sills, D. L.,& Merton, R. K. (1968). International encyclopedia of the social sciences. New York: Macmillan.

Tarkoçin, S., Berktaş, D. & Uyanık Balat, G. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin sınıf içi etkinliklerde çocuklarla olan iletişimlerinde kullandıkları değerlerin incelenmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(2), 37-49.

Thornberg, R. & Oğuz, E. (2013). Teachers’ views on values education: a qualitative study in Sweden and Turkey. International Journal of Educational Research, 59(1), 49-56.

Tokdemir, M. A. (2007). Tarih öğretmenlerinin değerler ve değer eğitimi hakkındaki görüşleri.Unpublished master’s thesis, Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Trabzon.

Türk, İ. (2009). Değerler eğitiminde saygı.Unpublished master’s thesis, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, Tokat.

Ulusoy, K. & Arslan A. (2014). Değerli bir kavram olarak değer ve değerler eğitimi. In R. Turan & K. Ulusoy (Eds), Farklı yönleriyle değerler eğitimi (pp.2-12). Ankara: Pegem Akademi.

Ulusoy, K. & Dilmaç, B. (2012). Değerler eğitimi. (3.ed). Ankara: Pegem Akademi.

Uzun M. & Köse A. (2017). Okul öncesi eğitimde değerler eğitiminin uygulanmasına yönelik öğretmen görüşleri. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 12 (23), 305-338.

Üner, E. (2011). Okul öncesi eğitim programındaki 36-72 aylık çocuklara farklılıklara saygı eğitimi kazandırmanın öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi. Unpublished master’s thesis, Erciyes Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Kayseri.

Veisson, M.,& Kuurme, T. (2010). Overview of values, values education, and morals. In M. Veisson (Ed.), Values in pre-school children: Values education in kindergarten(pp. 9-26). Tartu: University of Tartu Centre of Ethics.

Veugelers, W.(2000). Different ways of teaching values. Educational Review, 52, 37-45.

Veugelers, W. & Vedder, P. (2003). Values in teaching. Teachers and Teaching: Theory and Practice, 9(4), 377-389.

White, W. A. (1919). The mental hygiene of childhood. Boston, Little, Brown & Co.

White, F. A.,& Matawie, K. M. (2004) Parental morality and family processes as predictors of adolescent morality.Journal of Child and Family Studies,13, 219–233.

Yazar, T. (2010). İlköğretim sosyal bilgiler dersinde değerler eğitimi programının mevcut durumunun belirlenmesi ve öğretmenlere yönelik bir program modülü geliştirme.Unpublished doctorate dissertation,Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.

Yazar, T. & Erkuş, S. (2013). Okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki değerler eğitimine ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 196-211.

Yıldırım, A. & Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. (8. ed). Ankara: Seçkin.

Yin, R. K. (1984). Case study research: Design and methods. Beverly Hills, CA: Sage.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

727 190

Sayıdaki Diğer Makaleler

The Reliability and Validity Study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale

H. Elif DAĞLIĞLU, Esra ÖMEROĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, MELEK GÜLŞAH ŞAHİN, Safiye SARICI BULUT, OSMAN SABANCI, VOLKAN KUKUL, EBRU KILIÇ ÇAKMAK, SERÇİN KARATAŞ

The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

Hazel KAR, Emine ÇİL

Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

Ahmet ÇOPUR

A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

ESEN TURAN ÖZPOLAT, GÜLDEN GÜRSOY

Teachers' opinions on the pre-school counselling program

Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ

Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term

Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR

Prediction of students' strategies for doing science homework by parental support and students' goal orientation

Uluhan KURT, YASEMİN TAŞ

Investigating pre-school children's self-regulation skills in terms of various variables in Northern Cyprus

Hatice Cemre DAĞGÜL, Ayşe IŞIK GÜRŞİMŞEK

Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

BENGÜ TÜRKOĞLU

A study on the relationship between the behaviour of the academic procrastination of the psychological counseling and guidance students and their goal orientations and self-esteem

Zehra Nesrin BİROL, Yurdagül GÜNAL