A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

This study aimed to reveal the views of teacher candidates on the teacher candidate training program and to compare the pre-service and post-service views. The study is a qualitative study designed with descriptive method and the data were collected with longitudinal methodology. The study group was selected among the volunteering teacher candidates based on the maximum diversity purposive sampling method. In the first data collection phase of the study (pre-service), the data were collected with the application of interview forms developed by the authors to 14 teacher candidates. The second data collection phase of the study (post service) was conducted one year after the first data collection phase and included 11 teacher candidates accessible from the same sample. According to the data obtained from the interviews made in two different phase, the candidate teachers seemed to benefit the training program related to this process and they wanted the continuation of the process, as well as It has been identified that the completion of the deficiencies stated in the process to benefit the future candidate teachers. Moreover, it has emerged as a result of research that the candidate teachers have gained knowledge and skills related to the profession, in particular from the advisor teachers, but they are not satisfied with filling in the form for administrative and classroom activities in the process and after they became principal teachers, they did not see any related benefit.

Aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşlerin değerlendirilmesi üzerine boylamsal bir çalışma: Görev öncesi ve sonrası

Bu çalışmanın amacı aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına ilişkin görüşlerinin görev öncesi ve sonrası karşılaştırılarak ortaya çıkarılmasıdır. Çalışma nitel araştırma deseninde betimsel yöntem ile tasarlanmış olup veri toplama aşaması çerçevesinde ise boylamsal araştırma süreci gerçekleştirilmiştir. Çalışma grubu, amaçlı örneklem kapsamındaki maksimum çeşitlilik örneklem türüne dayalı olarak gönüllü aday öğretmenler arasından seçilmiştir. Veri toplamanın ilk sürecinde (görev öncesi) veriler, araştırmacılar tarafından geliştirilen yapılandırılmış görüşme formlarının 14 aday öğretmene uygulanması ile toplanmıştır. Çalışmanın ikinci veri toplama süreci (görev sonrası) ilk veri toplama sürecinden bir yıl sonra aynı örneklemden ulaşılabilen 11 aday öğretmene uygulanmıştır. İki farklı dönemde yapılan görüşmelerden elde edilen verilere göre, aday öğretmenlerin bu sürece ilişkin eğitim programını faydalı gördükleri ve sürecin devam etmesini istedikleri, bunun yanı sıra süreçte belirttikleri eksikliklerin tamamlanmasının gelecekteki aday öğretmenlerin yararına olacağını düşündükleri belirlenmiştir. Ayrıca, aday öğretmenlerin özellikle danışman öğretmenlerden mesleğe ilişkin bilgi ve beceri kazandıkları; ancak, süreç içerisinde idari ve sınıf içi faaliyetlere ilişkin form doldurmaktan memnun kalmadıkları ve asli öğretmen olduktan sonra buna ilişkin bir fayda görmedikleri araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.

Kaynakça

Altıntaş, S. & Görgen, İ. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sistemi üzerine aday öğretmenlerin değerlendirmeleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Altıntaş, S. & Görgen, İ. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sistemi üzerine aday öğretmenlerin değerlendirmeleri/Preservice teachers’ reviews on preservice teacher training system”. Turkish Studies, (Prof. Dr. Tahsin Aktaş Armağanı), 12(6), 15-30. www.turkishstudies.net, Doi: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.11559

Altun, T. (2012). Bilişim teknolojileri formatör öğretmenleri rol algı ölçeğinin (BİTEFÖRAÖ) geliştirilmesi. İlköğretim Online, 11(4), 869-881.

Aras, S., & Sözen, S. (2012). Türkiye, Finlandiya ve Güney Kore’de öğretmen yetiştirme programlarının incelenmesi. X. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 27-30 Haziran, Niğde: Niğde Üniversitesi.

Arı, A., & Kiraz, E. (1999). Okul deneyimi uygulamalarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri. III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu Bildiriler Kitabı. (pp.307-310) Ankara: MEB Basımevi.

Arseven, A., & Yıldız, F. (2016). Türkiye’de öğretmen eğitiminde model arayışı. IV. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim 2016, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Aypay, A., Sever, M., & Demirhan, G. (2012). Üniversite öğrencilerinin sosyal ve akademik entegrasyonu: Boylamsal bir araştırma. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 11(2), 407-422.

Balcı, A. (2000). Örgütsel sosyalleşme: Kuram, strateji ve taktikler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.

Ball, D. L. (2000). Bridging practices: Intertwining content and pedagogy in teaching and learning to teach. Journal of Teacher Education, 51(3), 241-247.

Ball, D. L., & Bass, H. (2003). Toward a practice-based theory of mathematical knowledge for teaching. In Davis, B., & Simmt, E. (Eds.), Proceedings of the 2002 annual meeting of the canadian mathematics education study group (pp. 3-14). Edmonton, Alberta, Canada: CMESG/GCEDM

Ball, D. L., Sleep, L., Boerst, T., & Bass, H. (2009). Combining the development of practice and the practice of development in teacher education. Elementary School Journal, 109, 458–476.

Başkan, G. A., Aydın, A., & Madden, T. (2006). Türkiye’deki öğretmen yetiştirme sistemine karşılaştırmalı bir bakış. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(1), s.35-42.

Baştürk, S. (2007). Öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersiyle ilgili deneyimleri 16. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 5-7 Eylül, Tokat: Gaziosmanpaşa Üniversitesi.

Bauer, J., & Prenzel, M. (2012). “European teacher training reforms.” Science Educational Education Forum. Retrieved June 21, 2017, from www.sciencemag.org

Beauchamp, G., Clarke, L., Hulme, M., & Murray, J. (2013) Research and teacher education: The BERARSA inquiry. Policy and practice within the United Kingdom. Project Report. British Educational Research Association, London.

Çam Aktaş, B. (2016). Aday öğretmenlik eğitimi programının değerlendirilmesi: aday öğretmen, danışman öğretmen, okul yöneticisi görüşleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Çokluk, Ö., Yılmaz, K., & Oğuz, E. (2011). Nitel bir görüşme yöntemi: Odak grup görüşmesi. Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 4(1), 95-107. Retrieved June 20, 2017, from http://dergipark.gov.tr/akukeg/issue/29342/313994

Düşkün, Y. (2016). Yeni aday öğretmen yetiştirme modeli. Written at Nisan 18, 2016 in Hürriyet Gazetesi Eğitim Köşesi. Retrieved September 20, 2017, from http://www.hurriyet.com.tr/yeni-adayogretmen-yetistirme-modeli-40089799

Ekinci, A. (2010), Aday öğretmenlerin iş başında yetiştirilmesinde okul müdürlerinin rolü. Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 15, 63-77.

Epçaçan, C. & Pesen, H. (2016). Aday Öğretmen Yetiştirme Programının Paydaşları Tarafından Değerlendirilmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Eraslan, A. (2008). Fakülte-okul işbirliği programı: Matematik öğretmeni adaylarının okul uygulama dersi üzerine görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 34, 95-105.

Ergunay, O., & Adıgüzel, O. C. (2016). İlk yıl mesleki deneyimleri sürecinde aday öğretmenlerin vizyonlarındaki değişimin ve karşılaştıkları sorunların incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Forzani, F. M. (2014). Understanding “core practices” and “practice-based” teacher education: Learning from the past. Journal of Teacher Education, 65(4), 357-368.

Gökmen, Ö. F. (2015). Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulamasına yönelik görüşleri. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 96-115.

Gökulu, A. (2017). Aday öğretmenlerin Türkiye’deki aday öğretmenlik eğitim süreci ile ilgili görüşleri. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Araştırmaları Dergisi, 3(1), 111-123.

Gül, İ., Türkmen, F., & Aksel, N. (2017). Aday öğretmen görüşlerine göre aday öğretmen yetiştirme sürecinin değerlendirilmesi. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 10(1), 365-388.

Günver, G. (2014). Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasında bağlantı kurma üzerine bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri-Educational Sciences: Theory & Practice, 14(4), 1385-1407.

Gürsoy, G., & Turan Özpolat, E. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüş değerlendirme ölçeği: geçerlik ve güvenirlik çalışması. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Hammerness, K. (2006). From coherence in theory to coherence in practice. Teachers College Record, 108(7), 1241–1265.

Harford, J., & MacRuairc, G. (2008). Engaging student teachers in meaningful reflective practice. Teaching and Teacher Education, 24(7), 1884-1892.

Ilgaz, G., & Vural, L. (2016). Atanan aday öğretmenlerin yetiştirme programının etkililiğine ilişkin görüşleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

İlyas, İ. E., Coşkun, İ. & Toklucu, D. (2017). Türkiye’de aday öğretmen yetiştirme modeli “izleme ve değerlendirme” raporu. İstanbul: SETA Yayıncılık.

Jay, J. K., & Johnson, K. L. (2002). Capturing complexity: A typology of reflective practice for teacher education. Teaching and Teacher Education, 18(1), 73-85.

Kana, F., & Yaşar, E. (2017). Aday öğretmenlerin aday öğretmenlik sürecine ilişkin görüşlerine yönelik bir durum çalışması. Türk & İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi /The Journal of Turk & Islam World Social Studies (TİDSAD), 4(13), 164-176.

Kılıç, D., Babayiğit, Ö., & Erkuş, B. (2016). Aday öğretmenlerin adaylık eğitimine ilişkin görüşleri. Ekev Akademi Dergisi, 20(68), 81-91.

Kırksekiz, A., Uysal, M., İşbulan, O., Akgün, Ö. E., Kıyıcı, M., & Horzum, M. B. (2015). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine eleştirel bir bakış: Problemler, beklentiler ve çözüm önerileri, Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4(2), 433-451.

Kocadağ, Y. (2001). Aday öğretmenleri hizmet içinde yetiştirme sorunları. Unpublish master’s thesis, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Kürüm Yapıcıoğlu, D., Öztürk, T., & Yetim, N. (2016). Sen stajyer öğretmen misin? Aday öğretmen misin? Öğretmen misin?: Aday öğretmenlik uygulaması üzerine bir inceleme. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Lampert, M. (2009). Learning teaching in, from, and for practice: What do we mean? Journal of Teacher Education, 61(1-2), 21-34.

McDonald, M., Kazemi, E., & Kavanagh, S. S. (2013). Core practices and pedagogies of teacher education: A call for a common language and collective activity. Journal of Teacher Education, 64(5), 378-386.

McMahon, M., Forde, C., & Dickson. B. (2013): Reshaping teacher education through the professional continuum. Education Review. DOI: 10.1080/00131911.2013.846298

MEB (2016a). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin yönerge. Retrieved October 5, 2016, from http://tebligler.meb.gov.tr/index.php/tuem-sayilar/viewcategory/84

MEB (2016b). Sözleşmeli öğretmenlere 642 saatlik eğitim programı. Retrieved December 10, 2016, from http://meb.gov.tr/sozlesmeli-ogretmenlere-642-saatlik-egitim-programi/haber/12071/tr

MEB (2017). Öğretmen strateji belgesi. Retrieved June 12, 2017, from http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2017/06/20170609-13-1.pdf

Mehmetoğlu, N. (2002). Aday öğretmenlerin ilköğretim kurumlarında yaptıkları stajlarda görülen eksiklikler. Unpublished master’s thesis, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.

Miles, M, B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. (2nd ed). Thousand Oaks, CA: Sage.

Oral, B. (2003). Öğretmenin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 99- 116.

Oral, Ş., & Demir, F. (2016). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin görüşleri. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Özonay, İ. Z. (2004). Öğretmenlerin adaylık eğitimi programının değerlendirmesi. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6–9 Temmuz, Malatya: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi.

Page, T. M. (2015). Common pressures, same results? Recent reforms in professional standards and competences in teacher education for secondary teachers in England, France and Germany. Journal of Education for Teaching, 41(2), 180-202, DOI: 10.1080/02607476.2015.1011900

Russell, T. (1997). Teaching teachers: How I teach IS the message. In Loughran, J. and Russell, T. (Eds.), Teaching about teaching: Purpose, passion and pedagogy in teacher education (pp. 32-47). London: Falmer Press.

Sağ, R., Şahin, B., & Sezgin, Ü. (2016). Adaylık eğitiminde aday-danışman arasındaki etkileşim yapısının dönüştürücü öğrenme kuramı bakımından irdelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Sarıca, R., & Turan Özpolat, E. (2016). Aday öğretmen yetiştirme sürecine ilişkin aday öğretmen görüşleri (Gaziantep-Osmaniye illeri örneği). 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Sarıkaya, İ., Samancı, O., & Yılar, Ö. (2017). Aday öğretmen yetiştirme sürecinin aday ve danışman sınıf öğretmenlerinin görüşleri kapsamında değerlendirilmesi: bir karma yöntem çalışması. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, GEFAD/GUJGEF, 37(3), 939-989.

Seferoğlu, S. S. (2004). Öğretmen yeterlikleri ve mesleki gelişim. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 58, 40-45.

Solak, İ. (1999). Aday öğretmenlerin yetiştirilmelerine ilişkin yönetmelikte öngörülen uygulamalı eğitimin değerlendirilmesi (Malatya örneği). Unpublished master’s thesis, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Malatya.

Soyalp, H., & Kozikoğlu, İ. (2016). Aday öğretmenlerin aday öğretmen yetiştirme programına yönelik görüşlerinin incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Strauss, A., & Corbin, J. (1990). Basics of qualitative research: Grounded theory procedures and techniques. Newbury Park, CA: Sage.

Tunçbilek, M. M. & Tünay, T. (2017). MEB aday öğretmen yetiştirme süreci uygulamasının ilgili tarafların bakış açısıyla değerlendirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 412-427.

Ulubey, Ö. (2016). Aday öğretmen yetiştirme programının aday öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi. 4. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 27-30 Ekim, Antalya: Dicle Üniversitesi.

Ulubey, Ö. (2018). Aday öğretmen yetiştirme programının değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 33(2), 480-502 doi: 10.16986/HUJE.2017031014

Yıldırım, Z. Ş. (2010). Evaluation of novice teacher training program: Şanlıurfa example. Unpublished master’s thesis, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.

Yücel Toy, B. (2015). A thematic review of preservice teacher education research in Turkey and reflections of teacher education policies. Eğitim ve Bilim-Education and Science, 40(170), 23-60.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) (2006). Retrieved September 29, 2017, from http://www.yok.gov.tr/documents/10279/49665/aciklama_programlar/aa7bd091-9328-4df7-aafa2b99edb6872f.

Kaynak Göster

  • ISSN: 2146-0655
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2011

719 187

Sayıdaki Diğer Makaleler

Teachers' opinions on the pre-school counselling program

Mustafa GÜLER, Burhan ÇAPRİ

Prediction of students' strategies for doing science homework by parental support and students' goal orientation

Uluhan KURT, YASEMİN TAŞ

Investigating pre-school children's self-regulation skills in terms of various variables in Northern Cyprus

Hatice Cemre DAĞGÜL, Ayşe IŞIK GÜRŞİMŞEK

Beliefs and practices of social studies teachers on inclusion

Ahmet ÇOPUR

Opinions of pre-school teachers and pre-service teachers on values education in the pre-school period: The case of Konya province

BENGÜ TÜRKOĞLU

A longitudinal study on pre and post service views of teacher candidates on teacher candidate training program

ESEN TURAN ÖZPOLAT, GÜLDEN GÜRSOY

The effects of visual art supported inquiry based science activities on 5th grade students’ scientific process skills

Hazel KAR, Emine ÇİL

Attention skill development program’s effects on children in terms of attention skill acquisition during preschool term

Ali İbrahim Can GÖZÜM, Adalet KANDIR

A study on the relationship between the behaviour of the academic procrastination of the psychological counseling and guidance students and their goal orientations and self-esteem

Zehra Nesrin BİROL, Yurdagül GÜNAL

The Reliability and Validity Study of ‘Classroom Practices in Inclusive Preschool Education Environment with Talented and Gifted Children Scale

H. Elif DAĞLIĞLU, Esra ÖMEROĞLU, Aysun TURUPCU DOĞAN, MELEK GÜLŞAH ŞAHİN, Safiye SARICI BULUT, OSMAN SABANCI, VOLKAN KUKUL, EBRU KILIÇ ÇAKMAK, SERÇİN KARATAŞ