Levent YÜLEK

İnovasyon ve Bölgesel Kalkınma Sürecinde Teknoparkların Rolü ve Önemi

The Role and Importance of Technoparks in Innovation and Regional Development

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

2020-Cilt: 24 - Sayı: 1

127-143

İnovasyon, bölgesel kalkınma, teknopark

Innovation, Regional development, Technopark

101 43

7