ALMANYA’NIN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ülkeler imparatorluklardan kurtulup ulus devletleşme sürecine girdiklerinde bir takım sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu sıkıntılardan birisi ülkelerdeki eski işgal bölgeleri ile yeni kurulan ya da daha az hasar görmüş bölgelerdeki bölgesel farklılıklardır. II. Dünya Savaşı sonrası ağır tahribatlar alan Almanya; Doğu- Batı olarak bölünmesiyle birlikte bölgesel farklılıkları en derinden hisseden ülkelerden birisi olmuştur. 1989 yılında yeniden birleşen Almanya, özellikle Doğu’nun getirdiği ekonomik sıkıntılar ve Batı ile arasındaki ekonomik uçurumu gidermek zorunda kalmıştır. Doğu ile Batı arasındaki bölgesel farklılıklar Alman hükümeti ve yerel aktörlerin işbirliği ve uygulanan başarılı politikalarla birlikte kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılmıştır. Tarihi temelleri 1933 yıllarına dayanan Bölgesel Kalkınma Ajansları; 1960’lı yıllarda Almanya’da da kurulmaya başlanmış, bu kuruluşlar başlangıçta bölgesel farklılıkların giderilmesinde daha sonra ise ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada; I. ve II. Dünya Savaşları’ndan ağır tahribatlarla çıkan, günümün en güçlü ekonomilerinden olmayı başaran Almanya’nın bölgesel farklılıkları gidermek için uygulamış olduğu bölgesel kalkınma politikaları ile ülke kalkınmasında önemli roller üstlenen bölgesel kalkınma ajansları incelenmiş, Almanya bölgesel kalkınma politikaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.

ALMANYA’NIN BÖLGESEL KALKINMA POLİTİKALARI VE BÖLGESEL KALKINMA AJANSLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Ülkeler imparatorluklardan kurtulup ulus devletleşme sürecine girdiklerinde bir takım sıkıntılarla karşılaşmışlardır. Bu sıkıntılardan birisi ülkelerdeki eski işgal bölgeleri ile yeni kurulan ya da daha az hasar görmüş bölgelerdeki bölgesel farklılıklardır. II. Dünya Savaşı sonrası ağır tahribatlar alan Almanya; Doğu- Batı olarak bölünmesiyle birlikte bölgesel farklılıkları en derinden hisseden ülkelerden birisi olmuştur. 1989 yılında yeniden birleşen Almanya, özellikle Doğu’nun getirdiği ekonomik sıkıntılar ve Batı ile arasındaki ekonomik uçurumu gidermek zorunda kalmıştır. Doğu ile Batı arasındaki bölgesel farklılıklar Alman hükümeti ve yerel aktörlerin işbirliği ve uygulanan başarılı politikalarla birlikte kısa süre içerisinde giderilmeye çalışılmıştır. Tarihi temelleri 1933 yıllarına dayanan Bölgesel Kalkınma Ajansları; 1960’lı yıllarda Almanya’da da kurulmaya başlanmış, bu kuruluşlar başlangıçta bölgesel farklılıkların giderilmesinde daha sonra ise ülkenin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Bu çalışmada; I. ve II. Dünya Savaşları’ndan ağır tahribatlarla çıkan, günümün en güçlü ekonomilerinden olmayı başaran Almanya’nın bölgesel farklılıkları gidermek için uygulamış olduğu bölgesel kalkınma politikaları ile ülke kalkınmasında önemli roller üstlenen bölgesel kalkınma ajansları incelenmiş, Almanya bölgesel kalkınma politikaları hakkında genel değerlendirmelerde bulunulmuştur.

___

 • Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı, Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung Der Regionalen Wirtschaftsstruktur", (Bölgesel Ekonomik Strukturunİyileştirilmesi)http://m.bmwi.de/BMWimobile/Navigation/Themen/technologie, did=151112.html
 • Arslan, K.O. (2011). Federal Yönetimlerde Yerel Yönetimler ve Demokrasiye Etkileri- Almanya Örneği. Uluslararası Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiri Kitabı, s.5-6
 • Bağlı, M.S. (2011). Alman Yerel Yönetim Yapısı. Türk İdare Dergisi, Sayı: 473, Aralık 2011 s. 53-54
 • Bohler, K.F. Langlebige regionale Disparitäten“ Bundeszentrale für politischeBildung“,http://www.bpb.de/themen/8LAII5,0,Langlebige_regionale_Disparit% E4ten.html
 • Çalış. Y. (2012). Türkiye’de Merkezi ve Yerel Yönetim Yapılanması Almanya ve Fransa Modeli ile Karşılaştırmalı Analizi. T.C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s.65-71
 • Erkul H. vd. (2016). ABD ve Almanya Yerel Yönetimlerinin Karşılaştırılması. Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 27, s.33-58.
 • Ildırar, M. (2004). Bölgesel Kalkınma ve Gelişme Stratejileri. Nobel Yayın Dağıtım, Ekim, Ankara.
 • Kayıkçı, S. Federal Almanya Cumhuriyeti‟nde Mekân Planlama Sistemi. Planlama Dergisi. Sayı:26, 2003, ss.78-85
 • Keleş, R. (1962). Federal Almanya’da Bölge Planlaması. Georg KLEMT, SBF Dergisi, Cilt: 17, No. 3-4, s.27-38.
 • Köse S. Konur F. (2011). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Bölgesel Farkların Azaltılmasındaki Rolü ve Etkinliği: Ülke Deneyimlerinin Karşılaştırılması. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7, Yıl:7, Sayı:1, s.95-137.
 • Muradov, E. (2012). Azerbaycan ve Almanya’nın Bölgesel Kalkınma Politikalarının Karşılaştırmalı Analizi. Niğde Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 1, s. 103-115.
 • Özen, P. (2005). Bölgesel Kalkınma Ajansları. TEPAV, s.5-9.
 • Özer Y.E. (2009). Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Yapılanması ve İşlevselliği: İzmir ve Çukurova Örnekleri. T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi, S.121-123
 • Sarıhan Z. (2011). Yerel İktisadi Kalkınma Bağlamında Kalkınma Ajansları’nın Rolü ve Türkiye Uygulamaları”, T.C. Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman, S.73-75
 • Sevinç H. (2011). Bölgesel Kalkınma Sorunsalı: Türkiye’de Uygulanan Bölgesel Kalkınma Politikaları. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi (6:2), S.38-39
 • Tuncer A. (2012). Federal Almanya’nın Avrupa Birliği Bölgesel Politikalarının Oluşumundaki Etkisi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, Cilt:9 Sayı:1
 • Tutar, F. ve Demiral M. (2007). Yerel Ekonomilerin Yerel Aktörleri: Bölgesel Kalkınma Ajansları. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İİBF Dergisi, Sayı:2, s.65-83
 • Uğuş, B. (2006). Avrupa Birliği ve Türkiye’de Bölgesel Kalkınma Politikaları ve Bölgesel Kalkınma Ajansları. Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, sayı: 49
 • Yalçındağ, S. (1989). Federal Almanya’da Yerel Yönetimler. Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 22, Sayı: 1, s.33-66.
 • https://www.nrwinvest.com/de/standort-nrw/das-spricht-fuer-nrw/ (Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • http://www.businesslocationcenter.de/de/wirtschaftsstandort/innovationsservice (Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • https://www.wfb-bremen.de/en/page/about-wfb (Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • http://www.agit.de/en/about-us.html (Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • https://www.invest-in-bavaria.com/en/how-we-can-help/about-us.html(Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • https://www.deutschland.de/tr/topic/politika/zorlu-gorev-dogunun-kalkinmasi (Erişim Tarihi: 3 Temmuz 2020)
 • http://politikaakademisi.org/2013/03/12/siyasal-sistemler-almanya/(Erişim Tarihi: 06.07.2020)
 • https://www.deutschland.de/en/germany-at-a-glance (Erişim Tarihi: 01.07.2020)
 • https://www.aa.com.tr/tr/ulke-profilleri/almanya/901459 (Erişim Tarihi: 06.07.2020)
 • http://www.mfa.gov.tr/almanya%20-kunyesi.tr.mfa (Erişim Tarihi: 06.07.2020)
 • https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_03-245126 (Erişim Tarihi: 9 Temmuz 2020)
 • https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_04-245128 (Erişim Tarihi: 9 Temmuz 2020)
 • https://www.bundestag.de/parlament/aufgaben/rechtsgrundlagen/grundgesetz/gg_02-245124 (Erişim Tarihi: 9 Temmuz 2020)