Pınar ORUÇ, Aydan YÜCELER

Sağlık Çalışanlarında Kariyer Tatmini ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Konya İlinde Bir Uygulama

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

2021-Cilt: 1 - Sayı: 2

82-90

kariyer tatmini, örgütsel bağlılık, sağlık çalışanları

7912

Benzer Makaleler

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Örgütsel İletişim, Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Performansa Etkisi

Fenerbahçe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi

Murat ÇELİK, Tuna USLU

İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

International Journal of Entrepreneurship and Management Inquiries

Erol KOYUNCU, Atilla ELÇİ

İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN SONUÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

İktisat İşletme ve Uluslararası İlişkiler Dergisi

Ahmet AKNAR, Ali BAYRAM

Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini ve İş Performansı Ekseninde İş-Aile Çatışması

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Seda YILMAZ, Altuğ ÇAĞATAY

AKADEMİSYENLERDE ÖRGÜTSEL VE MESLEKİ BAĞLILIĞIN İNCELENMESİNE İLİŞKİN BİR ÖRNEK ARAŞTIRMA

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ömür Timurcanday ÖZMEN, Pınar Süral ÖZER, Ömür Yasar SAATÇİOĞLU

ÖRGÜTSEL DIŞLANMA ALGISININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİNDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ROLÜ

Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi

Beyza ERER

Okulöncesi Öğretmenlerinin Örgütsel Bağlılıkları ile İş Doyumları İlişkisinde Örgütsel Sessizliğin Aracılık Rolü

Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Dergisi

Sümeyye ANUK İŞLEK, Fuad BAKİOĞLU

Pandemi (Covid-19) Döneminde, Kariyer Tatmini, Kariyer Platosu, Örgütsel Bağlılık ve İşe Yabancılaşma Değişkenlerinin Etkileşimi: Akademisyenler Üzerine Bir Alan Araştırması

İktisadi İdari ve Siyasal Araştırmalar Dergisi

Mustafa TAŞLIYAN, Kevser OZYASAR, Ayşe GÖKYAR