İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

İLÇE BELEDİYE ÇALIŞANLARININ ÖRGÜTSEL BAĞLILIK DÜZEYLERİ: AKSARAY İLİ ÖRNEĞİ

              Diğer kurumlar gibi belediyelerin de başarılarını yüksek tutmak için çalışanlarının belediyelere olan bağlılıklarını üst seviyede tutmalarına bağlıdır. Bağlılıkların üst düzeyde olması çalışanların örgüte olan katkılarını da yükseltecektir. Çalışmamızda, belediye çalışanlarının kurumlarına bağlılıkları, kurumlarının gelişimi ve amaçlarına ulaşılmasında örgütsel bağlılığın önemli olduğu varsayımından yola çıkılarak Aksaray iline bağlı ilçe belediye çalışanlarına Örgütsel Bağlılık Ölçeği uygulanmış ve belediye çalışanlarının örgütsel bağlılık düzeylerini ölçmek hedeflenmiştir. Öncelikli olarak Allen ve Meyer (1991) tarafından geliştirilen bu ölçek alt boyutları olan duygusal bağlılık, devam bağlılığı ve normatif bağlılık boyutları doğrultusunda 147 belediye çalışanına uygulanarak bağlılık düzeyleri incelenmeye çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda personelin kurumlarına bağlılıklarının duygusal bağlılık boyutu yüksek görülmüştür. 

___

 • Allen, Natalie J. ve John P. Meyer, (1990). The Measurement and Antecedents of Affective, Continuance and Normati ve Commitment to the Organization”, Journal of Occupational & Organizational Psychology, Vol. 63, No.1, pp. 18-38.
 • Balay, R. (2000). Yönetici ve Öğretmenlerde Örgütsel Bağlılık, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
 • Balcı, A. (2003). Örgütsel Sosyalleşme Kuram Strateji ve Taktikler, Ankara, Pegem A Yayıncılık.
 • Bozlağan Recep ve Yaş Hakan, (2007), “Belediyelerde Hizmet İçi Eğitim”, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, s.123-144
 • Celep, C. (2000). Eğitimde Örgütsel Adanma ve Öğretmenler, Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Çetin, M.Ö. (2004). Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık, Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Mehmet İnce ve Hasan Gül, “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Konya: Çizgi Kitabevi, 2005
 • Seymen, O. A., (2008), Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Örgüt Tipleri Üzerine Bir Araştırma, Detay Yayıncılık, Ankara.Şimşek, E.S., Devlet ve Vakıf Üniversitelerinde Akademik Personelin Örgütsel Bağlılığı Üzerine Bir Çalışma, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İnsan Kaynakları Yönetimi Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Sevdiye Ersoy ve Serkan Bayraktaroğlu, “Örgütsel bağlılık”. (Editör: Derya Ergun Özler). Örgütsel Davranışta Güncel Konular. İstanbul: Ekin Yayın Evi, 2010, s. 1-18.
 • Şen, Lütfi Mustafa ve Eken, Musa (2007), “Belediyelerde İnsan Kaynakları Yönetimi”, Kamu Yönetimi Yazıları, Edt: Bilal Eryılmaz, Musa Eken, Mustafa Lütfi Şen, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, ss.542-561
 • Ökmen, Mustafa (2009), “Sürekli Değişme Ve Gelişme Sürecinde Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetimler”, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları, Edt: Kemal Görmez ve Mustafa Ökmen, Beta Yayınları, İstanbul, s.5- 42.
 • Ömür Timurcanday Özmen, Yasemin Arbak, Ömür Saatçioğlu “Verimlilik Kongresi Bildirileri. Örgütsel Bağlılığın Neden ve Sonuçlarına İlişkin Bir Model Analizi” 14-16 Mayıs, Ankara: Milli Prodüktivite Merkezi Yayınları, 1997, s. 490-503.
 • Özsoy, A.S. (2004). Bir Yüksekokul Çalışanlarının Kuruma Bağlılık Durumlarının İncelenmesi, 6. Cilt. Sayı:2. S. 13-19.
 • Yüksel, Ö. (2000). İnsan Kaynakları Yönetimi, Ankara: Gazi Kitabevi.