Sağlık Çalışanlarının İş Tatmini ve İş Performansı Ekseninde İş-Aile Çatışması

Sağlık hizmetlerinin etkinliği, verimliliği ve kalitesi çalışan performansına bağlıdır. İnsan gücünün iş performansı ise kişisel özelliklerden, çalışma ortamı ve koşullarından ve diğer çalışanların tutum ve davranışlarından etkilenmektedir. Bu araştırmanın amacı, Sağlık Çalışanlarının iş tatmini ve iş performansı ekseninde iş-aile çatışmasının varlığının tespit edilmesidir. Çalışma kesitsel tipte bir alan çalışmasıdır. Tokat ili sağlık personeli olarak görev yapan ve çalışmaya gönüllü olarak katılan 495 kişi araştırma grubunu oluşturmaktadır. Çalışmada, işteki performans ile işin tanımlanması ve iş üzerindeki hakimiyet durumu, aile-iş çatışmasında özyeterlik düzeyi ve ailenin tatmini arasında pozitif yönde anlamlı bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. İş-aile çatışmasında özyeterlik düzeyi arasında negatif yönde bir ilişki olduğu tespit edilmiştir. Kişisel faktör değişkenleri ile araştırmada ele alınan alanlar arasında anlamlı farklılık olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Work-Family Conflict on the Axis of Job Satisfaction and Job Performance of Healthcare Professionals

The effectiveness, efficiency and quality of health services depend on employee performance. Work performance of manpower is affected by personal characteristics, working environment and conditions, and attitudes and behaviors of other employees. The purpose of this research is to determine the existence of work-family conflict in the axis of job satisfaction and job performance of Healthcare Professionals. The study is a cross-sectional field study. The research group consists of 495 people who work as health personnel in the province of Tokat and voluntarily participated in the study. In the study, it was determined that there is a positive and significant relationship between job performance and job definition and dominance over the job, self-efficacy level in family-work conflict, and family satisfaction. It has been determined that there is a negative relationship between the level of self-efficacy in work-family conflict. It was concluded that there was no significant difference between the personal factor variables and the areas covered in the study.

___

 • Ahmad, A. (2008). Direct and indirect effects of work-family conflict on job performance. The Journal of international management studies, 3(2), 176-180.
 • Akbolat, M., Kahraman G. ve Öztürk, T. (2016). Sağlık Çalışanlarının İş Yaşamında Karşılaştıkları İş-Aile Çatışması Örgütsel Bağlılıklarını Etkiler mi?: Sakarya İli Örneği. Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, 19(2), 153-169
 • Akın, Ö. ve Karakulak, H. (2019). İş-Aile ve Aile-İş Çatışması, İş, Aile ve Hayat Tatmininin İşten Ayrılma Niyeti Üzerine Etkisi: Karşılıklı ve Demografik Değişkenli Etkileşimler. Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi, 5(2), 325-347
 • Al-Makhaita, H. M., Sabra, A. A. ve Hafez, A. S. (2014). Job performance among nurses working in two different health care levels, Eastern Saudi Arabia: a comparative study. International Journal of Medical Science and Public Health, 3(7), 832-837.
 • Amah, O. (2019). Managing the negative effects of work-to-family and family-towork conflicts on family satisfaction of working mothers’ in Nigeria: the role of extended family support. Community, Work & Family, 257-271.
 • Baltes, B., Clark, M. ve Chakrabarti, M. (2009). Work-Life Balance: The Roles of Work-Family Conflict and Work-Family Facilitation. Oup Uncorrected Proof, 201-212.
 • Barbosa, A., Montazo, P. ve Lemos, A. (2020). Women in home office during the COVID-19 pandemic and the work-family conflict configurations. RAE-Revista de Administração de Empresas, 60(6), 388-399.
 • Chandler, K. D. (2021). Work-family conflict is a public health concern. Public Health in Practice, 2, 100158, 1-2.
 • Cohen, A., & Liani, E. (2009). Work‐family conflict among female employees in Israeli hospitals. Personnel Review, 38(2), 124-141.
 • Cortini, M., PivettiI, M. ve Cervai, S. (2016). Learning Climate and Job Performance among Health Workers. A Pilot Study. Front. Psychol, 7(1644), 1-6.
 • Çağatay, A. (2012). İş-Aile Çatışmasının Çalışanların İş Performanslarına Etkisinin Belirlenmesi: Ankara'daki Özel Eğitim Kurumlarına Bir Uygulama, (Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Büro Yönetimi.
 • Çağatay, A. ve Arslan, Ü. (2020). Hastane çalışanlarına göre yöneticilerin çatışma çözme stratejileri. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(4), 2300-2310.
 • Efeoğlu, İE ve Özcan, S. (2013). İş-aile çatışması ve hekimler arasında iş performansı ve aile memnuniyeti ile ilişkisi. Avustralya Temel ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7 (7), 43-48.
 • Ekici, D., Gurhan, N., Mert, T. ve Hizli, I. (2020). Effects of work to family conflicts on services and individuals in healthcare professionals. International Journal of Caring Sciences, 13(2), 1355-1364.
 • Frye, N. K. ve Breaugh, J. A. (2004). Family-friendly policies, supervisor support, work–family conflict, family–work conflict, and satisfaction: A test of a conceptual model. Journal of business and psychology, 19(2), 197-220.
 • Grzywacz, J. G., Frone, M. R., Brewer, C. S. ve Kovner, C. T. (2006). Quantifying work–family conflict among registered nurses. Research in nursing & health, 29(5), 414-426.
 • Hatam, N., Jalali, M. T. ve Askarian, M. (2016). Relationship between family-work and work-family conflict with organizational commitment and desertion intention among nurses and paramedical staff at hospitals. International journal of community based nursing and midwifery, 4(2), 107.
 • Jalagat Jr., R. (2016). Job Performance, Job Satisfaction, and Motivation: A Critical Review of their Relationship. International Journal of Advances in Management and Economics, 5(6), 36-42. Jamaludin, N., Ibrahim, R. ve Dagang, M. (2018). Social support as a moderator of the relationship between work family conflict and family satisfaction faction. Management Science Letters, 8, 951-962.
 • Kahya, E. (2018): "İş değerlemesi, kişisel özellikler ve iş performansından oluşan bir maaş modeli. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 24(4), 720-729.
 • Kalliath, P., Kalliath, T. ve Chan, C. (2017). Work–family conflict, family satisfaction and employee well-being: a comparative study of Australian and Indian social workers. Human Resource Manegement Journal, 27(3), 366-381.
 • Katebi, A., Hajizadeh, M.H. ve Bordbar, A. (2022). The Relationship Between “Job Satisfaction” and “Job Performance”: A Metaanalysis. Glob J Flex Syst Manag, 23, 21–42.
 • Kengatharan, N., & Kunatilakam, S. (2020). Work-family conflict among female nurses in the healthcare sector. International Journal of Work Organisation and Emotion, 11(3), 213-230. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2020.10032041
 • Krijgsheld, M., Tummers, L. G. ve Scheepers, F. E. (2022). Job performance in healthcare: a systematic review. BMC Health Services Research, 22(1), 1-17.
 • La Torre G, Grima D, Romano F, Polimeni A. Perceived work ability and work-family conflict in healthcare workers: An observational study in a teaching hospital in Italy. J Occup Health. 2021;63:e12271. https://doi. org/10.1002/1348-9585.12271
 • McLaughlin, L. A. ve Braun, K. L. (1998). Asian and Pacific Islander cultural values: considerations for health care decision making. Health & social work, 23(2), 116-126.
 • Ozutku, H., & Altindis, S. (2013). The relations between work intensity and work-family conflict in collectivist culture: Evidence from Turkish health care professionals. Journal of Health Management, 15(3), 361-382.
 • Piryani, R. ve Piryani, S. (2018). Conflict Management in Healthcare. Nepal Health Res Counc, 16(41), 481-482. Platis, C., Reklitis, P. ve Zimeras, S. (2015). Relation between job satisfaction and job performance in healthcare services. Social and Behavioral Sciences, 175, 480-487.
 • Rothen, H., Stricker, K. ve Heyland, D. (2010). Family satisfaction with critical care: measurements and messages. Current Opinion in Critical Care, 16(6), 623-631.
 • Sanz-Vergel, A., Demerouti, E.ve Morino-Jimenez, B. (2010). Work-family balance and energy: A day-level study on recovery conditions. Journal of Vocational Behavior, 76, 118-130.
 • Schultz, J. B. ve Henderson, C. (1985). Family satisfaction and job performance: Implications for career development. Journal of career development, 12(1), 33-47.
 • Wang, M. L., & Tsai, L. J. (2014). Work-family conflict and job performance in nurses: The moderating effects of social support. The Journal of Nursing Research, 22(3), 200Y207. doi:10.1097/jnr.0000000000000040
 • Yamane, T. (2001). Temel Örnekleme Yöntemleri. Çeviren: Esin A., Bakır M. A., Aydın C. ve Gürbüzsel E. İstanbul: Litaratür Yayınları. 116-117.
 • Zaman, N., Memon, K. N.ve Zaman, F. (2021). Role of emotional intelligence in job performance of healthcare providers working in public sector hospitals of Pakistan. Journal of Mind and Medical Sciences, 8(2), 245-251.
 • Zhang, J. ve Liu , Y. (2011). Antecedents of Work-Family Conflict: Review and Prospect. International Journal of Business and Management, 6(1), 89-103.
 • Zhang, Y., Punnett, L., ve Nannini, A. (2017). Work-family conflict, sleep, and mental health of nursing assistants working in nursing homes. Workplace Health & Safety, 65(7), 295-303.
 • Zurlo, M. C., Vallone, F., ve Smith, A. P. (2020). Work–family conflict and psychophysical health conditions of nurses: Gender differences and moderating variables. Japan Journal of Nursing Science, 17(3), e12324.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi-Cover
 • Başlangıç: 2000
 • Yayıncı: -