İŞYERİ NEZAKETSİZLİĞİNİN SONUÇLARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Bu çalışmanın amacı işyeri nezaketsizliği, örgütsel vatandaşlık, duygusal bağlılık, iş tatmini, tükenmişlik ve iş-aile çatışması arasındaki ilişkileri incelemektir. Bu kapsamda Kayseri, Nevşehir, Aksaray ve Konya’da faaliyet göstermekte olan turizm işletmelerinde çalışmakta olan işgörenlerden kolayda örneklem yöntemiyle 492 anket toplanmıştır. Araştırma kapsamında güvenilirlik analizi, frekans analizi, doğrulayıcı faktör analizi, korelasyon analizi ve regresyon analizinden faydalanılmıştır. Yapılan regresyon analizi sonucunda iş yeri nezaketsizliğinin örgütsel vatandaşlık davranışı, duygusal bağlılık ve iş tatmine ile negatif yönlü, tükenmişlik ve iş-aile çatışması ile pozitif yönlü etkiye sahip olduğu tespit edilmiştir. Araştırma bulgularının literatürde önemli bir boşluğu doldurmasının yanı sıra, uygulamada turizm işletme sahip ve yöneticilerine işletmelerdeki etik olmayan uygulamaları engelleyebilecek ve işyerindeki medeni davranışları teşvik edecek öneriler sunulması hedeflenmektedir.

A Research on Determinig the Consequences of Workplace Incivility

The aim of this study is to examine the relationships between workplace incivility, organizational citizenship, affective commitment, job satisfaction, burnout and work-family conflict. In this context, 492 questionnaires were collected from the employees working in tourism enterprises operating in Kayseri, Nevşehir, Aksaray and Konya, using the easy sampling method. Within the scope of the research, reliability analysis, frequency analysis, confirmatory factor analysis, correlation analysis and regression analysis were used. As a result of the regression analysis, it was determined that workplace incivility had a negative effect on organizational citizenship behavior, affective commitment and job satisfaction, and a positive effect on burnout and work-family conflict. In addition to filling an important gap in the literature, it is aimed to present suggestions to tourism business owners and managers that can prevent unethical practices in businesses and encourage civilized behaviors in the workplace.

___

 • Ağaoğlu, O.K. (1992). İşgücünü Verimli Kullanma Tekniklerinin Turizm Sektörüne Uygulanması. Verimlilik Dergisi, Milli Prodüktivite Yayını, No: 457, Ankara, s.114.
 • Aknar, A., Çiçek, B., & Karakaş, Y.E. (2018). Çalışanların demografik özellikleri açısından tükenmişlik algıları: Belek’teki 5 yıldızlı oteller üzerine bir araştırma. International Journal of Management and Administration, 2(3), 1-16.
 • Alola, U.V., Avcı, T., & Öztüren, A. (2021). The nexus of workplace incivility and emotional exhaustion in hotel industry. Journal of Public Affairs, 21(3), e2236.
 • Andersson, L.M., & Pearson, C.M. (1999). Tit for tat? The spiraling effect of incivility in the workplace. Academy of Management Review, 24(3), 452-471.
 • Bayram, A. (2018). Human energy at work and a research on identifying the antecedents. Business and Economics Research Journal, 9(4), 871-888.
 • Bolino, M.C., Hsiung, H.H., Harvey, J., & LePine, J.A. (2015). “Well, I’m tired of tryin’!” Organizational citizenship behavior and citizenship fatigue. Journal of Applied Psychology, 100(1), 56.
 • Cortina, L.M., Magley, V.J., Williams, J.H. & Langhout, R.D. (2001). Incivility in the workplace: incidence and impact. Journal of Occupational Health Psychology, 6(1), 64-80.
 • Demsky, C.A., Fritz, C., Hammer, L.B., & Black, A.E. (2019). Workplace incivility and employee sleep: The role of rumination and recovery experiences. Journal of Occupational Health Psychology, 24(2), 228.
 • Doğan, S., & Karaçelebi, F.G. (2021). İşyeri nezaketsizliğinin örgütsel vatandaşlık davranışına etkisinde psikolojik sözleşme ihlalinin aracılık rolü. İş ve İnsan Dergisi, 8(2), 185-193.
 • Efeoğlu, İ.E., & Özgen, H. (2007). İş-aile yaşam çatışmasının iş stresi, iş doyumu ve örgütsel bağlılık üzerindeki etkileri: ilaç sektöründe bir araştırma. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(2), 237-254.
 • Gök, S., Karatuna, I., & Başol, O. (2019). İşyeri Nezaketsizliği Ölçeği’nin Türkçe’ye Uyarlanması. Türk Psikoloji Yazıları, 22(44), 106-115.
 • Greenhaus, J.H. ve Beutell, N.J. (1985). Sources of Conflict Between Work and Family Roles, Academy of Management Review, 10(1), 76-88.
 • Gürbüz, S., & Şahin, F. (2014). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Gürkan, G.Ç. (2006). Örgütsel bağlılık: Örgütsel iklimin örgütsel bağlılık üzerindeki etkisi ve Trakya Üniversitesi'nde örgüt iklimi ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkinin araştırılması. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Trakya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Güzel, C. (2019). The mediating effect of organizational commitment and job satisfaction in the relationship between workplace incivility and turnover intention (Unpublished Master's Thesis), Middle East Technical University.
 • Işıkay, Ç. (2019). Tükenmişlik ve iş doyumu ilişkisinde örgütsel adalet algısının aracılık rolü: hemşireler üzerine bir araştırma. Journal of International Social Research, 12(63), 1075-1084.
 • Judge, T.A., Locke, E.A., Durham, C.C., & Kluger, A.N. (1998). Dispositional effects on job and life satisfaction: The role of core evaluations. Journal of Applied Psychology, 83(1), 17- 34.
 • Kanfer, R., Wanberg, C.R., & Kantrowitz, T.M. (2001). Job search and employment: A personality–motivational analysis and meta-analytic review. Journal of Applied Psychology, 86(5), 837.
 • Karatepe, O.M., Kim, T.T., & Lee, G. (2019). Is political skill really an antidote in the workplace incivility-emotional exhaustion and outcome relationship in the hotel industry? Journal of Hospitality and Tourism Management, 40, 40-49.
 • Katz, D., and Kahn, R.L. (1966). The Social Psychology of Organizations. Wiley.
 • Khan, M.S., Elahi, N.S., & Abid, G. (2021). Workplace Incivility and Job Satisfaction: Mediation of Subjective Well-Being and Moderation of Forgiveness Climate in Health Care Sector. European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, 11(4), 1107-1119.
 • Kirk, B.A., Schutte, N.S., & Hine, D.W. (2011). The effect of an expressive-writing intervention for employees on emotionalself-efficacy, emotional intelligence, affect, and workplace incivility. Journal of Applied Social Psychology,41, 179–195.
 • Kline, R.B. (2016). Principles and Practice of Structural Equation Modeling (Fourth Edition). NewYork: Guilford publications.
 • Kobanoğlu, M.S. (2022). Psikolojik taciz olgusunun evrimsel gelişiminin bilimsel haritalama yöntemiyle incelenmesi. In Keleş, D. (Ed.), İşletmecilik Alanındaki Çalışmaların Bibliyometrik Analizi (Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama Boyutlarıyla), (pp.163-189). Gazi Kitabevi, Ankara.
 • Kristensen, T.S., Borritz, M., Villadsen, E., & Christensen, K.B. (2005). The Copenhagen Burnout Inventory: A new tool for the assessment of burnout. Work & Stress, 19(3), 192-207.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı (2022). Ocak 2022 tarihinde https://yigm.ktb.gov.tr/TR-201131/tesis-istatistikleri.html adresinden alındı.
 • Laschinger, H.K., Leiter, M., Day, A. & Gilin, D. (2009). Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of Nursing Management, 17(3), 302-311.
 • Leiter, M.P., Price, S.L., & Spence Laschinger, H. K. (2010). Generational differences in distress, attitudes and incivility amongnurses. Journal of Nursing Management,18(8), 970–980.
 • Liu, W., Zhou, Z.E., & Che, X.X. (2018). Effect of Workplace Incivility on OCB Through Burnout: the Moderating Role of Affective Commitment. Journal of Business and Psychology, 1-13.
 • Liu, W., Zhou, Z.E., & Che, X.X. (2019). Effect of workplace incivility on OCB through burnout: The moderating role of affective commitment. Journal of Business and Psychology, 34(5), 657-669.
 • Locke, E.A. (1976). The Nature and Causes of Job Satisfaction, In M.D. Dunette (Ed.), Handbook of Industrial and Organizational Psychology, (pp. 1297-1349). Chicago: Rand McNally.
 • Lutgen-Sandvik, P., & Sypher, B.D. (2009). Destructive organizational communication. Processes, Consequences and Constructive Ways of Organizing.
 • Meyer, J.P. & Allen, N.J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
 • Netemeyer, R.G., Boles, J.S., & McMurrian, R. (1996). Development and validation of work–family conflict and family–work conflict scales. Journal of Applied Psychology, 81(4), 400-410.
 • Onaran, S.O. (2020). Mediating and moderating psychological processes in the links of abusive supervision with instigated incivility, CWBS, OCBS, and multidimensional work motivation (Unpublished Master's Thesis), Çankaya University.
 • Organ, D.W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington Books/DC Heath and Com.
 • Pearson, C.M. & Porath, C.L. (2004). On incivility, its impact, and directions for future research. In Griffin, R., and O’Leary-Kelly, A. (Eds.), The Dark Side of Organizational Behavior, (pp. 403-425). Jossey-Bass, San Francisco, CA.
 • Pichler, S., Livingston, B.A., Ruggs, E.N., & Varma, A. (2016). The dark side of high performance work systems: Implications for workplace incivility, work-family conflict, and abusive supervision. In Understanding the High Performance Workplace (pp. 249-269). Routledge.
 • Pluut, H., Ilies, R., Su, R., Weng, Q., & Liang, A.X. (2022). How social stressors at work influence marital behaviors at home: An interpersonal model of work–family spillover. Journal of Occupational Health Psychology, 27(1), 74.
 • Polatcı, S., & Özçalık, F. (2013). Yapısal ve psikolojik güçlendirmenin işyeri nezaketsizliği ve tükenmişliğe etkisi. İşletme Bilimi Dergisi, 1(1), 17-34.
 • Porath, C.L. & Erez, A. (2009). Overlooked but not untouched: How rudeness reduces onlookers’ performance on routine and creative tasks. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 109 (1), 29–44.
 • Sarıtaç, G. (2017). Örgütsel bağlılık ve işyeri nezaketsizliği arasındaki ilişkide etik lider algısının aracılık rolü: Muğla Büyükşehir belediyesi örneği (Yüksek Lisans Tezi), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
 • Schappe, S.P. (1998). The influence of job satisfaction, organizational commitment, and fairness perceptions on organizational citizenship behavior. The journal of Psychology, 132(3), 277-290.
 • Seçilmiş C. & Kılıç İ. (2017). Örgütsel Güven, İş-Aile Yaşam Çatışması ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisinin Belirlenmesi: Seyahat Acentelerinde Bir Uygulama. Turizm Akademik Dergisi, 4 (1), 65-79.
 • Sharma, N., & Singh, V.K. (2016). Effect of workplace incivility on job satisfaction and turnover intentions in India. South Asian Journal of Global Business Research, 5(2), 234-249.
 • Spence Laschinger, H.K., Leiter, M., Day, A., & Gilin, D. (2009). Workplace empowerment, incivility, and burnout: Impact on staff nurse recruitment and retention outcomes. Journal of Nursing Management, 17(3), 302-311.
 • Taylor, S.G., Bedeian, A.G., & Kluemper, D.H. (2012). Linking workplace incivility to citizenship performance: The combined effects of affective commitment and conscientiousness. Journal of Organizational Behavior, 33(7), 878-893.
 • Weiss, H.M. & Cropanzano, R. (1996). Affective events theory: a theoretical discussion of the structure, causes and consequences of affective experiences at work. Research in Organizational Behavior, 18 (1) 34-74.
 • Wu, L., Zhang, H., Chiu, R.K., & He, X. (2013). Hostile attribution bias and negative reciprocity beliefs exacerbate incivility’seffects on interpersonal deviance. Journal of Business Ethics,120,1–14.
 • Zahoor, I., Malik, N.I., & Atta, M. (2019). Relationship between job insecurity, workplace incivility and counterproductive work Behaviors among employees: Role of work family conflict. Foundation University Journal of Psychology, 3(2),
 • Zhou, Z.E., Meier, L.L., & Spector, P.E. (2019). The spillover effects of coworker, supervisor, and outsider workplace incivility on work‐to‐family conflict: A weekly diary design. Journal of Organizational Behavior, 40(9-10), 1000-1012.
 • Zhou, Z.E., Yan, Y., Che, X.X., & Meier, L.L. (2015). Effect of workplace incivility on end-of-work negative affect: Examining individual and organizational moderators in a daily diary study. Journal of Occupational Health Psychology, 20(1), 117.