Mehmet Ali TAŞ, Mehmet ÖZMEN

Kişilik Tipi İle Kariyer ve Akademik Desteğin Kariyer Uyum Yeteneklerine Etkisi: Bir Saha Araştırması

The Effect of Personality Type and Career and Academic Support on Career Adaptability: A Field Research

OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi

2019 - Cilt: 14 - Sayı: 20

333 - 370

Kişilik, Kariyer ve Akademik Destek, Kariyer Uyum Yetenekleri, A ve B Kişilik Tipleri

Personality, Type A and Type B Personality, Career and Academic Support, Career Adaptability

19 9

Benzer Makaleler

BANKA ÇALIŞANLARININ KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNE ETKİSİ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Selin ÇAVUŞOĞLU, Melis YALÇIN

ÇİZGİ FİLMLERDEKİ BASKIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN ÇOCUKLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi

Ümit GÜLEKEN KATFAR, Fatih YILMAZ

TÜRKİYE’ DE FAALİYET GÖSTEREN GSM OPERATÖRLERİNİN MARKA KİŞİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÜZERİNE AMPİRİK BİR ÇALIŞMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Sezin AKSOY, Mehmet BAŞ

Gerçek Hayat ve Sanal Yaşam: Büyük Beş Kişilik Özellikleri, Facebook Kullanımı ve Boş Zaman Etkinlikleri Katılımı

Selçuk İletişim

Serra ÇELEBİ

ŞAHSİYETİN ÇÖZÜMÜ VE MUTLAKÇILIK

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi

Nihat DURMAZ

KİŞİLİK TİPİ İLE OLUMLU SOSYAL DAVRANIŞ ARASINDAKİ İLİŞKİ: MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Sebahattin YILDIZ, İlknur TAŞTAN BOZ, Bahadır YILDIRIM

Çalışanların Karanlık Kişilik Özelliklerinin Tükenmişliğe Etkisinde Genel Öz-Yeterliliğin Düzenleyici Rolü

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi

Emrah ÖZSOY, Kadir ARDIÇ

Sınır kişilik organizasyonu temelinde narsisistik kişilik bozukluğu ve yapay bozukluk: Psikanalitik psikoterapi süreci

Türk Psikiyatri Dergisi

Gamze ÖZÇÜRÜMEZ, Nilgün TANRIVERDİ, Leyla ZİLELİ