Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Amaç: Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına (İBK) temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesidir. Gereç ve yöntem: Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine yönelik Watson’ın İBK’na temellendirilmiş bir yenilenme kursu düzenlenmiştir. Kursa katılan ebe ve hemşirelerin yürüttükleri emzirme eğitimlerine ilişkin bilgi ve görüşleri kurs öncesi ve sonrasında değerlendirilmiştir. Çalışma kantitatif ve kalitatif verileri içeren karma tipte bir araştırmadır. Kurs programına 36 gebe okulu eğitimcisi/emzirme hemşiresi dahil edilmiştir. Verilerin toplanmasında; “Kurs Öncesi ve Sonrası Değerlendirme Formları” kullanılmıştır. Veriler SPSS 22 programında değerlendirilmiştir; sosyo-demografik ve mesleki özellikler için sayı ve yüzde kullanılmıştır. Kurs öncesi ve sonrası bilgi düzeyindeki puan artışı bağımlı gruplarda t testi ile analiz edilmiştir. Kalitatif verilerin analizi için tematik analiz yapılmıştır. Bulgular: Eğitimci hemşire/ebelerin yaş ortalaması 43,5 olup, ortalama 3,7 yıldır ise emzirme eğitimi yaptıkları saptanmıştır. Kurs sonrası katılımcıların çoğunlukla video gösterimi/role-play/meditasyon (%44,1) ve sunum (%24,5) yöntemlerini eğitimlerinde kullanmayı tercih etmekle birlikte, yenilikçi olarak Watson’ın İnsan Bakım Kuramında temel aldığı sevgi temelli yaklaşımları (%19,6) da kullanmayı planladıkları belirlenmiştir. Kurs katılımcılarının emzirme eğitimlerinde Watson’ın iyileştirme süreçlerinden; inanç-umut, olumlu ve olumsuz duyguların ifadesi, öğretme-öğrenme, iyileşme çevresi, gereksinimlere yardım faktörlerine daha fazla önem verecekleri saptanmıştır. Sonuç: Watson’ın İBK’na temellendirilmiş emzirme eğitiminin katılımcıların farkındalığını arttırdığı, eğitim programlarına yenilikçi eğitim yöntemlerini ve İBK’nı dâhil etmeyi planladıkları belirlenmiştir.

Evaluation of effectiveness of breastfeeding in-service education based on Watson's Theory of Human Caring given to childbirth, breastfeeding educator nurses and midwives

Purpose: To evaluate effectiveness of breastfeeding education based on Watson's Human Caring Theory (HCT) given refreshment course for childbirth educator/breastfeeding consultant. Materials and methods: Breastfeeding continuing education program was based on Watson's HCT. Before/ after course, evaluations of participants regarding their education programme were examined. Course goals were evaluated with using pre-and post-test. It is mixed type qualitative, quantitative research. 36 pregnant school educators / breastfeeding nurses were included in the course program. In collecting data; "Pre-Post Course Evaluation Forms" were used. Data were evaluated in SPSS-22 program, numbers and percentages were used for socio-demographic and professional characteristics. To analyze the increase in knowledge level, paired samples t-test was used. Thematic analysis was used for qualitative data. Results: The average age of participants is 43.5, it was determined that they had been breastfeeding training for 3.7 years. After course, it was determined that participants mostly preferred to use video display/role-play/ meditation (44.1%) and presentation (24.5%) methods, and they also plan to use Watson's approaches (19.6%)innovatively. It was determined that participants pointed out more importance to instillation of faith-hope, expression, promotion and acceptance of expression of positive-negative feelings, promotion of interpersonal teaching-learning, provision for supportive, protective, and/or corrective mental, physical, sociocultural, and spiritual environment, and assistance with gratification of human needs. Conclusion: Breastfeeding education program based on Watson's HCT has increased awareness of participants. It has been determined that participants will include innovative education method, Human Care Theories carative factors in their programs.

Kaynakça

1. Victora CG, Bahl R, Barros AJ, et al. Breastfeeding in the 21st century: Epidemiology, mechanisms, and lifelong effect. The Lancet 2016;387:475-490.

2. Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 2018. Erişim adresi: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/tnsa2018/ rapor/TNSA2018_ana_Rapor.pdf. Erişim tarihi 05 Haziran 2020

3. Lumbiganon P, Martis R, Laopaiboon M, Festin MR, Ho JJ, Hakimi M. Antenatal breastfeeding education for increasing breastfeeding duration. Cochrane Database Syst Rev 2016;12:1-79. https://doi. org/10.1002/14651858.CD006425.pub4

4. Ozan YD, Okumuş H. Tedavi sonucu başarısız olan infertil kadınların Watson’ın İnsan Bakım Kuramına göre hemşirelik bakımı. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi 2013;16:190-198.

5. Ozan YD, Okumuş H. Effects of nursing care based on watson’s theory of human caring on anxiety, distress, and coping, when infertility treatment fails: A randomized controlled trial. J Caring Sci 2017;6:95- 109. https://doi.org/10.15171/jcs.2017.010

6. Finfgeld Connett D. Meta-synthesis of caring in nursing. J Clin Nurs 2008;17:196-204. https://doi.org/10.1111/ j.1365-2702.2006.01824.x

7. Arslan Özkan İ, Okumuş H, Buldukoğlu K. A randomized controlled trial of the effects of nursing care based on Watson’s Theory of Human Caring on distress, selfefficacy and adjustment in infertile women. J Adv Nurs 2014;70:1801-1812. https://doi.org/10.1111/jan.12338

8. Aktürk Ü, Erci B. The effect of Watson’s Human Caring Model on meaning of life and symptom management in cancer patients undergoing chemotherapy. Res Theory Nurs Pract 2018;32:255-275. https://doi. org/10.1891/1541-6577.32.3.255

9. Watson J. Caring as the essence and science of nursing and health care. O Mundo Da Saude 2009;33:143-149.

10. Karaçam Z, Sağlık M. Emzirme sorunları ve sorunlara ilişkin yapılan girişimler: Türkiye’de yapılan çalışmalara dayalı bir sistematik derleme. Türk Pediatri Arş 2018;53:134-148. https://doi.org/10.5152/ TurkPediatriArs.2018.6350

11. Feenstra MM, Kirkeby MJ, Thygesen MK, Danbjørg DB, Kronborg H. Early breastfeeding problems: a mixed method study of mothers’ experiences. Sex Reprod Healthc 2018:16;167-174. https://doi.org/10.1016/j. srhc.2018.04.003

12. Kellams AL, Gurka KK, Hornsby PP, et al. The impact of a prenatal education video on rates of breastfeeding initiation and exclusivity during the newborn hospital stay in a low-income population. J Hum Lact 2016;32:152- 159. https://doi.org/10.1177/0890334415599402

13. Adhisivam B, Vishnu Bhat B, Poorna R, Thulasingam M, Pournami F, Joy R. Postnatal counseling on exclusive breastfeeding using video–experience from a tertiary care teaching hospital, south India. J Matern Fetal Neonatal Med 2017;30:834-838. https://doi.org/1 0.1080/14767058.2016.1188379

14. Karabay M, Kaya G, Caner İ, Karabay O. Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde anne sütü ve hijyen eğitiminin yatan hasta memnuniyetine etkisi. Sakarya Tıp Derg 2019;9:695-699. https://doi.org/10.31832/smj.595338

15. Seven M, Bağcivan G, Kılıç S, Açıkel C. Hemşirelik yüksekokulu birinci sınıf öğrencilerinin öğrenme stillerinin belirlenmesi ve ders başarıları ile ilişkisinin incelenmesi. Gülhane Tıp Dergisi 2012;54:129-135. https://doi.org/10.5455/gulhane.19730

16. Saljughi F, Savabi Esfahani M, Kohan S, Ehsanpour S. Promoting breastfeeding self-efficacy through roleplaying in pregnant women. Int J Pediatr 2016;4:2061- 2068. https://doi.org/10.22038/ijp.2016.7000

17. Ramsburg JT, Youmans RJ. Meditation in the higher-education classroom: Meditation training improves student knowledge retention during lectures. Mindfulness 2014;5:431-441. https://doi. org/10.1007/s12671-013-0199-5

18. Akarsu RH, Tunca B, Alsaç SY. Anne-bebek bağlanmasında kanıta dayalı uygulamalar. GÜSBD 2017;6:275-279.

19. Perez Blasco J, Viguer P, Rodrigo MF. Effects of a mindfulness-based intervention on psychological distress, well-being, and maternal self-efficacy in breast-feeding mothers: results of a pilot study. Arch Womens Ment Health 2013;16:227-236. https://doi. org/10.1007/s00737-013-0337-z

20. Garrett, B. Unitary caring science: The philosophy and praxis of nursing Jean Watson University Press of Colorado, Louisville. Nurs Philos 2018;20:1-204. https://doi.org/10.1111/nup.12227

21. Piro SS, Ahmed HM. Impacts of antenatal nursing interventions on mothers’ breastfeeding self-efficacy: an experimental study. BMC Pregnancy Childbirth 2020;20:1-19. https://doi.org/10.1186/s12884-019- 2701-0

22. Durmazoğlu G, Yenal K, Okumuş H. Maternal emotions and experiences of mothers who had breastfeeding problems: A qualitative study. Res Theory Nurs Pract 2020;34:3-20. https://doi.org/10.1891/1541- 6577.34.1.3

23. Leruth C, Goodman J, Bragg B, Gray D. A multilevel approach to breastfeeding promotion: Using healthy start to deliver individual support and drive collective impact. Maternal Child Health J 2017;21:4-10. https:// doi.org/10.1007/s10995-017-2371-3

24. Carson EM. Do performance appraisals of registered nurses reflect a relationship between hospital size and caring? Nurs Forum 2004;39:5-13. https://doi. org/10.1111/j.0029-6473.2004.00005.x

25. Aktaş S, Kuroğlu ZÖ, Kazancı E, Korkmaz A. Bebek dostu bir hastanede doğumu takiben formül süt desteği verilmesinde belirleyici faktörler. Pam Tıp Derg 2020;13:81-90. https://dx.doi.org/10.31362/ patd.631449

26. Powell R, Davis M, Anderson AK. A qualitative look into mother’s breastfeeding experiences. J Neonatal Nurs 2014;20:259-265. https://doi.org/10.1016/ jnn.2014.04.001

27. Bensley RJ, Hovis A, Horton KD, et al. Accessibility and preferred use of online web applications among WIC participants with ınternet access. J Nutr Educ Behav 2014;46:87-92. https://doi.org/10.1016/j. jneb.2014.02.007

28. Durmazoğlu G, Okumuş H. Yenilikçi ve güncel eğitim yöntemlerinin kullanıldığı emzirme eğitimlerinin incelenmesi. Samsun Sağlık Bilimleri Dergisi 2019;4:23-31.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1309-9833
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 2008

495 109

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kronik kazeifiye granülomatöz endometrit

Ayhan ATIGAN, Soner GÖK, Yeliz ARMAN KARAKAYA

İntrauterin inseminasyon uygulanan hastalarda serum vitamin D seviyesinin gebelik ile ilişkisi

Cihan KABUKÇU, Ümit ÇABUŞ

Transperitoneal laparoskopik radikal nefrektomi uygulanan büyük ve küçük renal kitlelerin sonuçlarının karşılaştırılması

Sinan ÇELEN, Yusuf ÖZLÜLERDEN, Aykut BAŞER, Salih BÜTÜN

Edinsel hemofili A deneyimi

Elif SELVIOĞLU, Merve BIYIKLI, Emine Esra GÜNER, İrfan YAVAŞOĞLU

Düşük risk prostat kanserinde nötrofil lenfosit oranı veya platelet lenfosit oranı tümörde evre yükselmesini öngörebilir mi?

Yusuf ÖZLÜLERDEN, Sinan ÇELEN

Türkiye’de yaşlı yetişkinlerin genel sağlık durumu görüşleri: cinsiyet farklılığı

Emre BAŞKAN, Nesrin YAĞCI, Uğur CAVLAK, Mücahit ÖZTOP

Alzheimer hastalığında demans düzeyinin vücut kompozisyonuna ve bazal metabolizma hızına etkisi

Hülya ÖZKAN, AYTEN ÜSTÜNDAĞ

Prenatal sonographic findings associated with trisomy 13 and 18; report of prenatally diagnosed cases in a single center

Emre EKMEKCİ, Özlem ÖZ, Ebru TUNCEZ, Fedi ERCAN, Emine DEMİR

Postoperative pulmonary complications in noncardiothoracic surgery

Esra BÜYÜK, Derya HOŞGÜN, Evrim Eylem AKPİNAR, Sümeyye ALPARSLAN BEKİR

Gebe okulu eğitimcileri ve emzirme hemşirelerine verilen Watson’ın İnsan Bakım Kuramına temellendirilmiş emzirme eğitiminin etkinliğinin değerlendirilmesi

Gamze DURMAZOĞLU, Özlem ÇİÇEK, Serap Yaşaroğlu TOKSOY, Hülya OKUMUŞ, Merlinda ALUŞ TOKAT