Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma

Toplumun bütün kesimleri gibi üniversite öğrencileri de tükenmişlik problemine maruz kalmaktadırlar. Bu çalışmanın amacı üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam tatmin düzeylerini ve aralarındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. Kesitsel olarak tasarlanan bu çalışmaya 475 üniversite öğrencisi katkıda bulunmuşlardır. Analizler öğrencilerin tükenmişlik algılarının yüksek buna karşın yaşam tatmin düzeylerinin düşük olduğunu göstermektedir. Çalışmanın temel bulgusu öğrencilerin tükenme ve duyarsızlaşma algılarının yaşam tatmini ile negatif yönlü anlamlı, buna karşın yetkinlik algılarının yaşam tatmini ile pozitif yönlü olduğu ilişkisidir. Ayrıca son sınıf öğrencilerinin algıladıkları tükenmişlik düzeyinin yüksekliği, yine anne ve babanın eğitim düzeylerinin yükselmesi ile yaşam tatminin olumlu etkilendiği diğer önemli bir bulgular arasındadır. Sonuçlar literatür bağlamında yorumlanmış ve araştırmanın kısıtları ve önerilere değinilerek çalışma sonuçlandırılmıştır.

Burnout and Life Satisfaction Amongst University Students: A Study on KSU Students

Like all segments of the society, university students are also exposed to the problem of burnout. The aim of this study is to explain the burnout and life satisfaction levels of university students and the relationship between them. 475 students contributed to this cross-sectional study. Analyses resulted that students' perceptions of burnout were high whereas their life satisfaction levels were low. The main finding of the study is that students' perceptions of burnout and depersonalization are negatively and significantly related with life satisfaction, whereas their self-efficacy perceptions are positively associated with life satisfaction. The high level of burnout perceived by senior students and increase of life satisfaction of the students via the rise of the education levels of their parents were another important result. The results were interpreted in terms of the literature and the study was concluded by referring to the limitations and recommendations of the research.

Kaynakça

-Akgül, A. ve Çevik, O. (2005). İstatistiksel Analiz Teknikleri (SPSS’de İşletme Yönetimi Uygulamaları). Emek Ofset Ltd: Ankara.

-Aypay, A. (2011). İlköğretim II. kademe öğrencileri için okul tükenmişliği ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 11(2), 511-527.

-Balogun, J. A., Hoeberlein-Miller, T. M., Schneider, E., & Katz, J. S. (1996). Academic performance is not a viable determinant of physical therapy students' burnout. Perceptual and Motor Skills, 83(1), 21-22.

-Bayrakdar, N. (2016). İslami İlimler Fakültesi Öğrencilerinde Tükenmişlik (Uşak Üniversitesi Örneği). Journal of International Social Research, 9(45), 935-946.

-Birincioğlu, N., & Tekin, E. (2018). Mantar Yönetim Ölçeği Geliştirilmesi Üzerine Bir Çalışma. Business and Economics Research Journal, 9(1), 169-186.

-Cazan, A. M., & Năstasă, L. E. (2015). Emotional intelligence, satisfaction with life and burnout among university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 180, 1574-1578.

-Cho, E., & Jeon, S. (2019). The role of empathy and psychological need satisfaction in pharmacy students’ burnout and well-being. BMC medical education, 19(1), 43.

-Chow, H. P. H. (2005). Life satisfaction among university students in a Canadian prairie city: A multivariate analysis. Social Indicators Research, 70(2), 139-150.

-Costa, E. F. D. O., Santos, S. A., Santos, A. T. R. D. A., Melo, E. V. D., & Andrade, T. M. D. (2012). Burnout Syndrome and associated factors among medical students: a cross-sectional study. Clinics, 67(6), 573-580.

-Çağatay İn, E, Şanlı Kula, K . (2019). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik ve Yaşam Doyumunun İncelenmesi: Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32 (2), 403-442. DOI: 10.19171/uefad.679322

-Çapri, B., Gündüz, B. ve Gökçakan, Z. (2011). Maslach Tükenmişlik Envanteri-Öğrenci Formu (MTE-ÖF)’ nin Türkçe’ye uyarlaması: geçerlik ve güvenirlik çalışması. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (40), 134–147.

-Çapri, B., Özkendir, O. M., Özkurt, B., & Karakuş, F. (2012). General self-efficacy beliefs, life satisfaction and burnout of university students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 47, 968-973.

-Çapri, B., Gündüz, B., & Akbay, S. E. (2013). The Study of Relations between Life Satisfaction, Burnout, Work Engagement and Hopelessness of High School Students. International Education Studies, 6(11), 35-46.

-Demerouti, E., Bakker A.B., Nachreiner F. & Schaufeli, W.B. (2000). A model of burnout and life satisfaction amongst nurses. Journal of Advanced Nursing, 32(2), 454-464.

-Demir, Ü. (2020). Kardeş Durumu ve Mutluluk: Çanakkale'de Lise Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9(2), 798-808.

-Demir, Ö., & Taşkıran, G. (2018). İİBF Mezun Adaylarının İş Bulma Ümitlerini Etkileyen Faktörler Üzerine Nicel Bir Araştırma. Çalışma İlişkileri Dergisi, 9(1), 42-57.

-Demirel, O. N., Yılmaz, Y., & Üngüren, E. (2015). Meslek yüksekokulu öğrencilerinin tükenmişlik düzeyleri üzerine bir araştırma. EKEV Akademi Dergisi, 19(62), 173-184.

-Diener, E. (2006). Guidelines for National Indicators of Subjective Well-Being and Ill-Being, Applied Research in Quality of Life, 1,151–157. DOI 10.1007/s11482-006-9007-x.

-Diener, E., Diener, M. & Diener, C. (1995). Factors Predicting the Subjective Well-Being of Nations. Journal of Personality and Social Psychology, 69 (5) ,851 -864.

-Diener, E. D., Emmons, R. A., Larsen, R. J., & Griffin, S. (1985). The satisfaction with life scale. Journal of personality assessment, 49(1), 71-75.

-Diener, E., Oishi, S., & Lucas, R. E. (2003). Personality, culture, and subjective well-being: Emotional and cognitive evaluations of life. Annual review of psychology, 54(1), 403-425.

-Doğan, İ. (2015). Farklı veri yapısı ve örneklem büyüklüklerinde yapısal eşitlik modellerinin geçerliği ve güvenirliğinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora tezi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir.

-Dyrbye, L. N., Thomas, M. R., Massie, F. S., Power, D. V., Eacker, A., Harper, et al. (2008). Burnout and suicidal ideation among US medical students. Annals of internal medicine, 149(5), 334-341.

-Dyrbye, L. N.,West, C. P., Satele, D., Boone, S., Tan, L., Sloan, J., Shanafelt, T. D. (2014). Burnout Among U.S. Medical Students, Residents, and Early Career Physicians Relative to the General U.S. Population, Academic Medicine, 89 (3), 443-451.

-Eren A.S. (2018). Anketlerin veri girişlerinin kolay bir şekilde yapılmasını sağlayan bilgisayar tabanlı bir yöntemin tanıtımı. Social Mentality and Researcher Thinkers Journal. 4(8), 76-83.

-Faye‐Dumanget, C., Carré, J., Le Borgne, M., & Boudoukha, P. A. H. (2017). French validation of the Maslach Burnout Inventory‐Student Survey (MBI‐SS). Journal of evaluation in clinical practice, 23(6), 1247-1251.

-Freudenberger, H. J. (1989). An Overview of Burnout: Past, Present and Future Concerns. İçinde D.T. Wessells, A. H. Kutscher, I. B. Seeland IB, F. E. Selder, D. J. Cherico ve E. J. Clark (Eds.), Professional Burnout in Medicine and Helping Professions, (ss.1-10). New York, Routledge.

-George, D. & Mallery, P. (2016). IBM SPSS Statistics 23 Step by Step A Simple Guide and Reference. Routledge, New York.

-Gorji, A. M. H., Teimuri, F., Gorji, M. A. H., & Gorji, R. H. (2015). Job burnout and life satisfaction among nurses and midwives of medical institutions in Northern Iran: A cross- sectional study. Tropical journal of medical research, 18(1), 34-37.

-Gökalp, M., & Topal, T. (2019). Investigation of Life Satisfaction of University Students According to Various Variables. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 2, 191-204.

-Gumz, A., Erices, R., Brähler, E., & Zenger, M. (2013). Factorial structure and psychometric criteria of the German translation of the Maslach Burnout Inventory--Student Version by Schaufeli et al. (MBI-SS). Psychotherapie, Psychosomatik, medizinische Psychologie, 63(2), 77-84.

-Gündoğar, D., Gül, S. S., Uskun, E. Demirci, S. & Keçeci, D. (2007). Üniversite Öğrencilerinde Yaşam Doyumunu Yordayan Etkenlerin İncelenmesi. Klinik Psikiyatri, 10, 14-27.

-Gündüz, B., Çapri, B. & Gökçakan, Z. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Tükenmişlik Düzeylerinin İncelenmesi. Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 19, 38-55.

-Güney, S., Kalafat, T., & Boysan, M. (2010). Dimensions of mental health: life satisfaction, anxiety and depression: a preventive mental health study in Ankara University students population. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2(2), 1210-1213.

-Hakanen, J. J., & Schaufeli, W. B. (2012). Do burnout and work engagement predict depressive symptoms and life satisfaction? A three-wave seven-year prospective study. Journal of affective disorders, 141(2-3), 415-424.

-Hernesniemi, E., Räty, H., Kasanen, K., Cheng, X., Hong, J., & Kuittinen, M. (2017). Burnout among Finnish and Chinese university students. Scandinavian Journal of Psychology, 58 (5), 400-408.

-Hu, Q., & Schaufeli, W. B. (2009). The factorial validity of the Maslach burnout inventory–student survey in China. Psychological Reports, 105(2), 394-408.

- Karakose, T., Kocabas, I., Yirci, R., Esen, C., & Celik, M. (2016). Exploring the Relationship between School Principals' Burnout Situation and Life Satisfaction. Universal Journal of Educational Research, 4(6), 1488-1494.

-Kiuru, N., Aunola, K., Nurmi, J. E., Leskinen, E., & Salmela-Aro, K. (2008). Peer group influence and selection in adolescents' school burnout: A longitudinal study. Merrill-Palmer Quarterly (1982-), 23-55.

-Köker, S. (1991). Normal ve Sorunlu Ergenlerin Yaşam Doyumu Düzeyinin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

-Law, D. (2007) Exhaustion in University Students and the Effect of Coursework Involvement, Journal of American College Health, 55:4, 239-245.

- Lingard, H. (2007). Conflict between paid work and study: Does it impact upon students’ burnout and satisfaction with university life? Journal for Education in the Built Environment, 2(1), 90-109.

-Maslach, C. & Jackson, S. E. (1981). The Measurement of Experienced Burnout, Journal of Occupational Behavior, 2, 99-113.

-Maslach, C., Schaufeli, W.B. & Leiter, M.P. (2001). Job Burnout. Annual Review of Psychology, 52, 397-422.

-Milevsky, A., Schlechter, M., Netter, S., & Keehn, D. (2007). Maternal and paternal parenting styles in adolescents: Associations with self-esteem, depression and life-satisfaction. Journal of child and family studies, 16(1), 39-47.

-Møller, V. (1996). Life satisfaction and expectations for the future in a sample of university students: A research note. South African Journal of Sociology, 27(1), 16-26.

-Ören, N., & Türkoğlu, H. (2006). Öğretmen adaylarında tükenmişlik. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (16).

-Özbay, Y., Palancı, M., Kandemir, M., & Çakır, O. (2012). Üniversite Öğrencilerinin Öznel İyi Oluşlarının Duygusal Düzenleme, Mizah, Sosyal Öz-Yeterlik Ve Başaçıkma Davranışları İle Yordanması. Journal of Turkish Educational Sciences, 10 (2), 325-345.

-Öztürk, M. &Ünal, V. (2019). Temel İnsani Değerler ile Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği. Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 36(1), 61-74.

-Pavot, W. & Diener, E. (1993). Review of the Satisfaction with Life Scale. Psychological Assessment, 5(2). 164-172.

-Pérez-Fuentes, M. D. C., Molero Jurado, M. D. M., Gázquez Linares, J. J., Oropesa Ruiz, N. F., Simón Márquez, M. D. M., & Saracostti, M. (2019). Parenting Practices, Life Satisfaction, and the Role of Self-Esteem in Adolescents. International Journal of Environmental Research and Public Health, 16(20), 4045.

-Pınar, Ş. E., Bilgiç, D., Demirel, G., Akyüz, M. B., Karatepe, C., & Sevim, D. (2015). Sağlık alanlarında okuyan üniversite öğrencilerinin tükenmişlik ve yaşam doyumları arasındaki ilişki. TAF Preventive Medicine Bulletin, 14(4).

-Portoghese I., Leiter M.P., Maslach C., Galletta M., Porru F., D’Aloja E., et al. (2018). Measuring Burnout Among University Students: Factorial Validity, Invariance, and Latent Profiles of the Italian Version of the Maslach Burnout Inventory Student Survey (MBI-SS). Frontiers in Psychology. 9, 1-9, 2105.

-Robins, T. G., Roberts, R. M., & Sarris, A. (2018). The role of student burnout in predicting future burnout: exploring the transition from university to the workplace. Higher Education Research & Development, 37(1), 115-130.

-Salanova, M., Schaufeli, W., Martínez, I., & Bresó, E. (2010). How obstacles and facilitators predict academic performance: The mediating role of study burnout and engagement. Anxiety, stress & coping, 23(1), 53-70.

-Salmela-Aro, K., Kiuru, N., Leskinen, E., & Nurmi, J. E. (2009). School burnout inventory (SBI) reliability and validity. European journal of psychological assessment, 25(1), 48-57.

-Schaufeli, W.B. & Buunk, B.P. (2003): Burnout: An overview of 25 years of research and theorizing. İçinde M. Schabracq, J.A.M. Winnubst & C.L. Cooper (Eds.), The handbook of work & health psychology (İkinci Baskı; ss. 383-425). Chichester: Wiley.

-Schaufeli, W.B., Leiter, M.P. & Maslach, C. (2009). Burnout: 35 years of research and practice. Career Development International, 14, 204-220.

-Schaufeli, W.B. & Taris, T.W. (2005). The conceptualization and measurement of burnout: Common ground and worlds apart. Work & Stress, 19 (3), 256-262.

-Schaufeli, W. B., Martinez, I. M., Pinto, A. M., Salanova, M., & Bakker, A. B. (2002). Burnout and engagement in university students: A cross-national study. Journal of Cross- Cultural Psychology, 33(5), 464-481.

-Seçer, B., & Yazıcı, M. O. (2018). Üniversite Öğrencilerinde İş Umudu ve Tükenmişlik İlişkisi. Çalışma İlişkileri Dergisi, 9 (2), 48-60.

-Seçer, İ. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Okul Tükenmişliği ile Psikolojik Uyumsuzluk Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19 (1), 81-99.

-Seçer, İ., Halmatov, S., Veyis, F., & Ateş, B. (2013). Okul tükenmişlik ölçeğinin Türk kültürüne uyarlanması: güvenirlik ve geçerlik çalışması. Turkish Journal of Education, 2(2), 16-24.

-Sevencan, F., Uzun, N., Yücel, E. H., Şener, A., Yılmaz, A. E., & Üner, S. (2011). Hacettepe Üniversitesi tıp fakültesi dönem VI öğrencilerinde tükenmişlik düzeyi ve etkileyen faktörler. Hacettepe Tıp Dergisi, 42(1), 42-8.

-Shankland, R., Kotsou, I., Vallet, F., Bouteyre, E., Dantzer, C., & Leys, C. (2019). Burnout in university students: the mediating role of sense of coherence on the relationship between daily hassles and burnout. Higher Education, 78(1), 91-113.

-Tansel, B. (2015). Üniversite öğrencilerinin tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 44(2), 241-268.

-Tsitsas, G., Nanopoulos, P., & Paschali, A. (2019). Life Satisfaction, and anxiety levels among university students. Creative Education, 10 (05), 947-961.

-Tuzgöl Dost, M. (2010). Güney Afrika ve Türkiye’deki üniversite öğrencilerinin bazı değişkenlere göre öznel iyi oluş ve yaşam doyumlarının incelenmesi. Eğitim ve Bilim, 35(158), 75-89.

-TÜİK (2020, Ekim). İşgücü İstatistikleri [Basın bülteni]. Erişim adresi https://data.tuik.gov.tr/tr/display-bulletin/?bulletin=isgucu-istatistikleri-temmuz-2020-33791

-Tümkaya, S., & Çavuşoğlu, İ. (2010). Sınıf öğretmenliği son sınıf öğretmen adaylarının tükenmişlik düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2), 468-481.

-Wachholtz A. & Rogoff, M. (2013). The relationship between spirituality and burnout among medical students. Journal of Contemporary Medical Education. Journal of Contemporary Medical Education, 1(2), 83–91.

-Walburg, V. (2014). Burnout among high school students: A literature review. Children and Youth Services Review, 42, 28-33.

-Wang, Q., Wang, L., Shi, M., Li, X., Liu, R., Liu, J.et al. (2019). Empathy, burnout, life satisfaction, correlations and associated socio-demographic factors among Chinese undergraduate medical students: an exploratory cross-sectional study. BMC medical education, 19(1), 341.

-Yaşlıoğlu, M. M. (2017). Sosyal bilimlerde faktör analizi ve geçerlilik: Keşfedici ve doğrulayıcı faktör analizlerinin kullanılması. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 46, 74-85.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { optimum872828, journal = {Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2148-4228}, address = {}, publisher = {Uşak Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {8}, pages = {263 - 290}, doi = {10.17541/optimum.872828}, title = {Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma}, key = {cite}, author = {Macit, Mustafa} }
APA Macit, M . (2021). Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi , 8 (2) , 263-290 . DOI: 10.17541/optimum.872828
MLA Macit, M . "Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma" . Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 263-290 <
Chicago Macit, M . "Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 (2021 ): 263-290
RIS TY - JOUR T1 - Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma AU - Mustafa Macit Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.17541/optimum.872828 DO - 10.17541/optimum.872828 T2 - Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 263 EP - 290 VL - 8 IS - 2 SN - -2148-4228 M3 - doi: 10.17541/optimum.872828 UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma %A Mustafa Macit %T Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma %D 2021 %J Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi %P -2148-4228 %V 8 %N 2 %R doi: 10.17541/optimum.872828 %U 10.17541/optimum.872828
ISNAD Macit, Mustafa . "Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma". Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi 8 / 2 (Temmuz 2021): 263-290 .
AMA Macit M . Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma. OEYBD. 2021; 8(2): 263-290.
Vancouver Macit M . Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma. Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2021; 8(2): 263-290.
IEEE M. Macit , "Üniversite Öğrencilerinde Tükenmişlik ve Yaşam Tatmini: KSÜ Öğrencileri Üzerine bir Çalışma", Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 8, sayı. 2, ss. 263-290, Tem. 2021, doi:10.17541/optimum.872828