Ekoloji Temelli Doğa eğitimi projelerinin katılımcı beklentilerini karşılama düzeyleri

TÜBİTAK – Bilim ve Toplum Daire Başkanlığı tarafından, farklı disiplinlerdeki araştırma görevlileri, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile izci lideri öğretmenlere geniş bir ekoloji vizyonu kazandırmak, doğanın dilini öğretmek amacıyla oluşturulan “Doğa Eğitimleri” adlı proje kapsamında, 2008, 2009 ve 2010 yılı Temmuz ayında “Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Projesi” uygulanmıştır. Çalışma, 2008, 2009 ve 2010 yılı Temmuz ayında gerçekleştirilen “Beyşehir Gölü Milli Parkı ve Konya Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi” programı sırasında yapılmıştır. Bu programa yaklaşık 85 kişi katılmıştır. Araştırmada, nitel ve nicel araştırma yöntemleri birlikte kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak, 20 anket cümlesi ve 3 açık uçlu sorudan oluşan form kullanılmış olup, elde edilen veriler SPSS programıyla analiz edilmiştir. Açık uçlu sorulara verilen cevaplar doğrultusunda kodlar oluşturulmuş, oluşan kodlar ilişkilendirilerek, katılımcıların görüşleri araştırmacılar tarafından yorumlanmıştır. Bu araştırma sonucunda, doğa eğitimi projelerinin katılımcılarının beklentilerini karşıladığı ve projeden geniş bir ekoloji vizyonu kazanarak ayrıldıkları sonucuna ulaşılmıştır.

(Ecology-based Nature Education projects participatory levels of meeting expectations)

Within the scope of “Nature Education” project by TUBITAK Science Department, which aims to provide a wide ecology vision to young research assistants from different departments, master and doctorate students and scoutleader teachers; the love of science with teaching the nature language, the opportunity of application and use of this current scientific knowledge; in July, 2008, 2009 and 2010 the Project of “Ecology-Based Nature Education around Konya and Beyşehir Lake National Park” were be carried out. The study were be carried out in July, 2008, 2009 and 2010; with the Project of “Ecology-based Nature Education around Konya and Beyşehir Lake National Park”. There were be nearly 85 participants. In the research, qualitative and quantitative research methots were used together. Data collection instrument were used forms sentence of 20 survey and 3 open-ended questions consisting, the resulting data were analyzed using SPSS program. With the answers, some codes were be created and these codes were be commented by the researchers. At the end of this research, “Nature Education” projects from the Project participants’ expectations are met and reached the conclusion that they leave large ecological vision of winning.

Kaynakça

Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, H. Ve Yıldırım, E., (2007), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri, Sakarya Kitapevi, Adapazarı

Demirsoy, A., (2004), Son İmparatora Öğütler “Bilim Toplumu”, Meteksan A. Ş., Ankara

Güler, T., (2007), “Çevre Eğitimi”, Yaygın Eğitimde Çevre Eğitimi, Türkiye Çevre Vakfı Yayını No: 178, Ankara, 99-116.

Güler, T., (2009), “Ekoloji Temelli Bir Çevre Eğitiminin Öğretmenlerin Çevre Eğitimine Karşı Görüşlerine Etkileri”, Eğitim ve Bilim. 2009, Cilt 34, Sayı 151, Vol. 34, No 151

Kawashima, M., (1998), “Development of Teaching Materials”, A Focus on Lakes/Rivers in Environmental Education, Tokyo, 33-50

Külköylüoğlu, O., (2006), Çevre ve Çevre (İnsan Doğa İlişkisi), Abant İzzet Baysal Üniversitesi Vakfı Yayınları, Bolu.

Mamedow, N., (1996), “Toplum ve Doğanın Karşılıklı etkileşimi: Sosyal Ekoloji”, Ecology Journals. Issue: 21 (13-15)

Ozaner F. S. ve Yalçın G., (2001), “Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi”, V. Uluslararası Ekoloji ve Çevre Sorunları Sempozyumu, Ankara Alman Kültür Merkezi, ss. 64–76.

Ozaner, F. S., (2003), “Ekoturizm Etkinliklerinde ve Ekoloji Temelli Çevre Eğitiminde Coğrafyanın Önemi”, E.Ü. Coğrafya Bölümü Sempozyumları 2. Coğrafi Çevre Koruma ve Turizm Sempozyumu, s.51–54. 16-18 Nisan İzmir-Türkiye

Ozaner, F. S., (2004)., “Türkiye’de Okul Dışı Çevre Eğitimi Ne Durumda, Neler Yapılmalı?”, V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi&Biyologlar Derneği, Abant- Bolu. Bildiri Kitabı (Doğa ve Çevre), 67 – 98.

Ozaner, F. S., (2007), “Çiçek ve böceklerin doğanın dilinin öğretilmesindeki önemi; Alpin Çiçeklerin bu eğitimdeki özel yeri”, Gökyüzüne En Yakın Bitkiler: Alpin Çiçekleri Projesi, Flora Turizmi Eğitimi, Ed. F. Karahan, 20 Nisan-09 Eylül 2007, Bildiriler Kitabı, s. 145- 155, Erzurum

Palmerg, I. E., & Kuru, J. (2000). “Outdoor activities as a basis for environmental responsibility”, Journal of Environmental Education, 31 (4), 32-37.

Payne, P. G., (2006), “Environmental education and curriculum theory”, The Journal of Environmental Education, 37(2), 25-35.

Pitman, B. J., (2004), “Project WILD, A summary of research findings 1983-1995 and 1996-2003”, Project WILD National Office Council for Environmental Education, 1-28, US.

Yanık, F. E., (2006), Doğaperest: Ali Demirsoy Kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul

Yıldırım, A. ve Şimşek, H., (2005), Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara

Kaynak Göster