İngiltere’de lisans düzeyinde coğrafi arazi çalışmaları

Arazi gezisi araştırmaları uzun bir tarihe sahiptir. Arazi çalışmaları İngiltere’de lisans eğitimi müfredatlarının önemli bir kısmıdır. Coğrafi arazi çalışması, lisans eğitimin döneminde coğrafyada temel kısımlardandır. Coğrafi arazi çalışması üniversitelerde önemli bir eğitim ve öğretim metodudur. Arazi çalışması, yeni veri toplamayı ve değerlendirme yapmayı kapsayan bir süreçtir. Arazi çalışmaları ile öğrenciler sınıf ortamından uzakta ilk elden coğrafi konular üzerine deneyimler kazanır. Coğrafi arazi çalışması İngiltere’de coğrafya bölümü lisans programlarının önemli bir kısmı ve bileşeni durumundadır. İngiltere’de lisans eğitimi müfredatlarında coğrafi arazi çalışmaları yarım günlük, tam günlük veya yatılı kalarak gerçekleştirilen arazi derslerinden oluşmaktadır. Arazi gezileri gerek İngiltere’nin kendi sınırları içinden seçilen yerlere gerekse deniz aşırı ülkelerden seçilen alanlara düzenlenmektedir. İngiltere’de üniversitelerde lisans düzeyinde coğrafya derslerinde coğrafi arazi çalışmaları yaygınca gerçekleştirilmektedir.

(Geographical Fieldwork at the undergraduate Level in England)

Field trip research has a long history. Fieldwork is an important part of undergraduate education curriculum in England. Geography fieldwork is regarded as an essential part of undergraduate education in Geography. Geography fieldwork is a very important learning and teaching method in universities. Fieldwork involves the collection of data and assessment that is new. Fieldwork provides an opportunity for students to gain first-hand experience of geographical issues away from classroom, geography fieldwork is an integral and important part of the degree programmes within Departments of Geography in England. Fieldwork is an important part of our undergraduate curriculum. Geography fieldwork consists of half or full day site visits, or residential field courses at undergraduate education curriculum in England. Field trips are made to places within the borders of England and selected fields are from overseas. Geographical fieldwork at the undergraduate level at universities in England are widely carried out in geography lessons.

Kaynakça

Besenyei, L., Watkin, G. ve Oliver, K. (2004). An evaluation of the educational effectiveness of fieldwork within environmental science awards at the University of Wolverhampton. Unıversıty Of Wolverhampton, Learnıng And Teachıng Projects 2003/2004

Doğanay, H. (2002). Coğrafya Öğretim Yöntemleri. İstanbul: Aktif Yayınevi.

Eurydice. (2007). Avrupa yükseköğretim yapısına bakış 2006/07. Ankara: Eurydice Avrupa Birimi, Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı.

Garipağaoğlu, N. (2001). Gezi-gözlem metodunun coğrafya eğitimi ve öğretimindeki yeri. Marmara Coğrafya Dergisi. 3(2). 13-30.

Gözenç, S. (1998). Avrupa Ülkeler Coğrafyası. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Gözütok, D. (2006). Öğretim İlke ve Yöntemleri. Ankara: Ekinoks Kitabevi.

Gülsoy, E. (2007). İngiltere Ülke Raporu 2007. Ankara: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi Yayınları.

Gürüz, K. (2003). Dünyada ve Türkiye’de yükseköğretim.(2. baskı). Ankara: ÖSYM Yayınları.

Hesapçıoğlu, M. (1994). Öğretim ilke ve yöntemler, eğitim programları ve öğretim.(4.baskı) İstanbul: Beta Basım Yayım Dağıtım.

Hofman R. H. (2004). Institutional context of education systems in Europe. London: Kluwer Academic Publishers.

İzbırak, R. Coğrafya terimler sözlüğü, İstanbul: MEB yayınları

Jones, K. (2003). Education in Britain: 1944 to present. Oxford: Wiley- Blackwell Publishing.

Kent, M., Gılbertson, D. D. ve Hunt, O. C. (1997). Fieldwork in Geography Teaching: a critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education. 21(3). s.313- 332, London.

Lambert, D. & Balderstone, D. (2000). Learning to teach geography in the secondary school. London: Routledge.

Oğuzkan, A. F. (1985). Ortadereceli Okullarda Öğretim: Amaç İlke Yöntem ve Teknikler. Ankara: Emel Matbaacılık

Özey, R. (2009). Avrupa Coğrafyası. İstanbul: Aktif Yayınları.

Özgüç, N ve Tümertekin, E. (2010). Coğrafya: Geçmiş, Kavramlar, Coğrafyacılar. İstanbul: Çantay Kitabevi.

Özgüç, N. (1994). Beşeri coğrafya’da veri toplama ve değerlendirme yöntemleri. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Basımevi.

Seyidoğlu, H. (1993). Bilimsel Araştırma Ve Yazma El Kitabı. (5.baskı). İstanbul: Güzem Yayınları

Şahin, V. (2011). İngiltere’de Yükseköğretimde, Coğrafya Eğitim Ve Öğretiminin Müfredat, Metot ve Araç-Gereç Açısından Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü. İstanbul.

T.C. Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği. (2010). İngiltere ülke profili.

www.musavirlikler.gov.tr/upload/LON/Ingiltere%20Profili% 202010.pdf Veri Bilgi 25 Mayıs 2011

YÖK. (2000). Avrupa Birliği Ülkelerinde Yükseköğretim. Ankara: Ankara Üniversitesi Basımevi.

www.exeter.ac.uk/ Veri Bilgi 10 Haziran 2007

www.plymouth.ac.uk Veri Bilgi 15 Mayıs 2010

www.derby.ac.uk Veri Bilgi 5 Mayıs 2009

www.monash.edu.au/ Veri Bilgi 30 Mart 2009

www.leeds.ac.uk Veri Bilgi 9 Aralık 2009

www.liv.ac.uk/ Veri Bilgi 22 Aralık 2009

www.port.ac.uk/ 20 Veri Bilgi Aralık 2010

www.lboro.ac.uk Veri Bilgi 10 Aralık 2010

www.ucas.com /Veri Bilgi 20 Temmuz 2011

Kaynak Göster