Küçük Şeyler'de saklı beyitler

Bu makalede, Osmanlı edebiyatçılarından Sami Paşazade Sezai (1860-1936)'nin Küçük Şeyler (1308 / 1890-1891) adlı öykü kitabındaki altı öykü, Osmanlı Divan şiiri ile üslup ve teknik açısından kurulan ilişki bakımından incelenmiştir. Yazarın edebî türler arası kaynaşmanın yanı sıra metinler arası bir ilişkiyi de bilinçli olarak kurguladığı gösterilmiştir. Öykülerdeki üslubun çözümlenmesi yoluyla, Sezai'nin klasik edebiyatın öğelerini modern bir tür olan öyküye taşıyarak işlevsel biçimde dönüştürdüğü gözlemlenmiştir. Dolayısıyla, yazarın kendi kültürel ve edebî geçmişini kucaklayan sentezci bir üslup arayışında olduğu anlaşılmıştır.

Hidden couplets in Küçük Şeyler

This article analyzes six short stories from the book Küçük Şeyler (Little Things, 1308 / 1890-1891) by Sami Paşazade Sezai (1860-1936), an Ottoman writer, with regards to the stylistic and technical connection he establishes with the Ottoman Divan poetry. It is demonstrated that the author aims at an intertextual construction via amalgamation of literary genres. The stylistic analysis of the stories revealed that the author brings the elements of classical literature into the modern short story and transforms them functionally. Consequently, it is observed that Sezai seeks a synthesizing style that embraces his own cultural and literary past.

Kaynakça

Dilçin, Cem (1999), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.

Kerman, Zeynep (1981), "Önsöz", Sami Paşazade Sezai'nin Hikâye-Hâtıra-Mektup ve Edebî Makaleleri, haz. Zeynep Kerman, İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, XI-XVI.

Öğuzkan, A. Ferhan (1954), Sami Paşazade Sezai: Hayatı, Sanatı, Eserleri, İstanbul: Varlık Yayınları.

Sami Paşazade Sezai (1308 [1890/1891]), Küçük Şeyler, Konstantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya.

Sami Paşazade Sezai (1308 [1890/1891]), "Mukaddime", Küçük Şeyler, Konstantiniyye [İstanbul]: Matbaa-i Ebüzziya, a-c.

Tanpmar, Ahmed Hamdi (2000), "Romana ve Romancıya Dair Notlar",Edebiyat Üzerine Makaleler, haz. Zeynep Kerman, 6. baskı, İstanbul: Dergâh Yayınları, 64-67.

Kaynak Göster