Türkiye'nin Balkanlardaki yumuşak gücü: Türk kültürü

Bir ülkenin gerek yurt içi ve gerekse yurt dışı izlediği politikaların doğruluğu ve etkinliği kadar, sahip olduğu askerî ve ekonomik gücün yanında yumuşak güç potansiyeli de kamu diplomasisinin başarısını belirleyen unsurlar arasındadır. Yumuşak güç terimi, bir ülkenin başkaları tarafından ne kadar cazip ve örnek alınmaya değer görüldüğünü de ifade eder. Kavramı formüle eden Joseph Nye'e göre yumuşak güç, bir ülkenin kültürünün, siyasi fikirlerinin ve politikalarının çekiciliğini ifade eder. Bir ülkenin izlediği politikaların başkaları ııez-dinde meşru kabul edilmesi, o ülkenin ince güç kapasitesini de arttırır. Türkiye'nin sahip olduğu yumuşak güç, hem biçimi hem de kapsamı itibarıyla diğer ülkelerden farklılıklar arz eder. Balkanlarda başlayıp Orta Asya'nın içlerine kadar uzanan Türkiye'nin yumuşak güç potansiyeli, askerî yahut teknolojik üstünlükten ziyade, tevarüs ettiği tarih ve kültür derinliğinden kaynaklanmaktadır. özellikle günümüzde hâlâ Türk tarih ve kültürünün canlı bir şekilde yaşadığı coğrafyalardan biri olan Balkanlar, bu bağlamda Türk diplomasisinin önemli yumuşak güç sahalarından biridir.

Turkish culture: Turkey's soft power in the Balkans

Along with its suitable and effective domestic and foreign policies, soft power potential of a country determines the success of public diplomacy as well as its military and economic power. The term soft power also denotes how a country is seen worth appealing and being modeled by the others. Joseph Nye, who developed the concept soft power, defines it as the power of attraction of a country's culture, political values and policies. If the policy of a country is regarded as legitimate by the others, soft power capacity of that country increases. Turkey's soft power is different from the other countries soft power in terms of its profile and scope. Soft power potential of Turkey, which involves the Balkans and extends to the inner parts of the Middle Asia, derives from its historical and cultural depth rather than military or technological superiority. In this context, the Balkans, one of the areas where Turkish history and culture have still been alive, is one of the important soft power areas of Turkish diplomacy.

Kaynakça

AKÇAĞ Emine (2012). "Dünyada ve Türkiye'de Kamu Diplomasisi", www.kamudiplomasisi.org/pdf/emineakcadag.pdf, (01. 01. 2012): 1-26.

AKGÜNDÜZ Alımet-Sait Öztürk (1999). Bilinmeyen Osmanlı, İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı Yayınları.

ALPARSLAN Şenol (2008). Bosna'da Türk Kültürünün İzleri, Ankara: Genel Kurmay Ataşe ve Denetleme Başkanlığı Yayınları.

BALAY Refik (2004). "Küreselleşme, Bilgi Toplumu ve Eğitim", Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, C. 37, S. 2: 61-82.

BAYRAKTAR Zülfikâr (2012). "Boşnakça Hırvatça ve Sırpçadaki Türkçe Kelimelerin Balkan Ortak Halk Kültürü Unsurlarının Oluşumundaki Yeri Üzerine Bazı Tespit ve Değerlendirmeler", Motif Akademi, Balkan Dosyası, Halkbilimi Dergisi, S. 1, İstanbul: 119-127.

ÇETİN Selvet (2011). "Balkanlarda Kültürel Kimlikler Çatışmayı Önleyebilir mi?", http://www.sde.org.tr. (12.05.2011).

DEDEOĞLU Beril (2011). "Kamu Diplomasisi ve Akıllı Güç-Beril Dedeoğlu Röportajı", www.ekopolitik.org, (15.05. 2011).

KAÇMAZOĞLU H. B. (2002). "Doğu Batı Çatışması Açısından Globalleşme", Eğitim Araştırmaları Dergisi, S. 6: 44-55.

KALİN İbrahim (2011). "Soft Power and Public Diplomacy in Turkey", Perceptions, Autumn, Volume XVI, Number 3: 5-23.

KAZICI Ziya (2000). "Osmanlıların Balkanlar'daki Muvaffakiyet Sebepleri", Uluslararası Kuruluşunun 700. Yıl Dönümünde Bütün Yönleriyle Osmanlı Devleti Kongresi (07-09 Nisan 1999, Konya) Bildirilen Konya: 743-747.

KUJIJNDZİĞ Enes (2001). Narodııa Knjıievnost Bosnıaka, Zenica.

MAZOWER Mark (2001). The Balkans, London: Phoenix Press.

NYE Joseph S. (2005). Yumuşak Güç, [Çev. Reyhan İnan Aydın], İstanbul: Elips Kitap.

ORUÇ Zülküf (2011). Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk Çerçevesinde Balkan Türklerinin Kimlik ve Yönetim Sorunları Kosova ve Makedonya Örneği, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayınlanmamış Doktora Tezi).

ŞENSOY Süleyman (2011). "Balkan Savaşının Yüzüncü Yılında Birlikte Yaşama Kültürü ve Kültür Diplomasisi", 4. Uluslararası Balkan Formu [28-30 Nisan], Edirne, http://www.mozaikdergisi.com. (25.04.2011).

XHANARi Lindita (2012). "Osmanlı Balkana 'Elveda Rumeli' Dedi, Ama Bal-kandaki Diller Türkçe Kökenli Sözcüklere 'Elveda' Demedi", Motif Akademi, Balkan Dosyası, Halkbilimi Dergisi, S. 1, İstanbul: 5-12.

Kaynak Göster