Siyasal liderliği “duygusal” düşünmek: Siyasal parti liderlerinin üniversite gençliği üzerindeki duygusal zeka algısı

Duyguların bilincine vararak düşünce ve davranışları yönlendirebilmek olarak tanımlanan duygusal zeka aynı zamanda kitleleri etkileme ve yönlendirme sanatı olarak ele alınmaktadır. Siyasal liderliğin en belirgin göstergesi ise kitlelerin düşünceden eyleme uzanan süreçlerini etkileyerek yönlendirebilmeleri dolayısı ile duygusal zeka durumlarıdır. Bu çalışma ile siyasal parti liderlerinin üniversite öğrencileri üzerindeki duygusal zeka algısını ortaya koymak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda liderlerin kendilerine oy veren ya da oy vermek isteyen gençler üzerinde en çok hangi duygusal zeka boyutlarının etkili olduğuna yanıt verilerek tercih noktasında en etkili duygusal zeka özelliği belirlenmiştir. Karadeniz Teknik Üniversitesi İletişim Fakültesinde öğrenim gören toplam 182 öğrenci ile gerçekleştirilen araştırmada Goleman'ın "Beş Boyutlu Duygusal Zeka Modeli" kullanılmış, elde edilen veriler duygusal zeka ve siyasal liderlik litaratürü eşliğinde tartışılmıştır. Örneklem kitlesinin genel özelliklerini ortaya koyan veriler çoğunluğu erkek, 19-22 yaş arası ve evlerde barınan, dar gelire ve dar gelirli ailelere sahip üniversite öğrencilerinin Goleman'ın sınıflandırmasında Kişisel Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında bulunan ve 1. Boyutu oluşturan Liderin Kendisi ile ilgili Farkındalık (Öz Bilinç/Öz Farkındalık) durumu için en çok "kendinden enıin", 2. Boyutu oluşturan Liderin Kendini Yönetmek (Özyönetim/Duygu Yönetimi) durumuna ilişkin "ahlaklı", 3. Boyutu oluşturan Liderin Motivasyon durumuna ilişkin ise "amaçlarına bağlı" algısına sahip olduklarını göstermektedir. Sosyal Yeterlilikler/Yetkinlikler başlığı altında ise 4. Boyutu oluşturan Empati algısına göre liderin "partisinin ve taraftarlarının duygusal yönlerini kavramada çok başarılı"; 5. Boyutu oluşturan Sosyal Beceri algısına göre ise "etkileyici" olduğu görülmüştür. Tüm boyutlar içinde en yüksek katılım ise "amaçlarına bağlılık" durumu için geçerli olmuştur.

Thinking political leadership “emotionally

Emotional intelligence, which is defined as the ability to direct thoughts and behaviours by being conscious about emotions, is also addressed as an art of influencing and guiding masses. The most distinctive feature of political leadership is the ability to influence the ideas and behaviours of masses, which is emotional intelligence. The aim of this study is to determine the perceptions of university students about emotional intelligence of political party leaders. To this end, students were asked to answer questions about the emotional intelligence dimensions that they find Important in the political leaders that they have voted or plan to vote. Thus, the most effective emotional intelligence characteristic in choosing a leader was determined. The research was carried out with the participation of 182 students attending the Faculty of Communication at Karadeniz Technical University. In the research, Goleman's "Emotional Intelligence Model with Five Dimensions" was employed, and the results were discussed along with the literatures on emotional intelligence and political leadership. The participant students were generally male, aged between 19 and 22, staying in houses, earning low income and coming from low-income families. Goleman's model has two headings: Personal Competencies and Social Competencies. The first three dimensions are placed under the former, while the other two dimensions are placed under the latter. The participant students mostly had the following perceptions about leaders for the dimensions of the scale: "Confident" for the dimension of "Self Awareness", "Ethical" for the dimension of "Self Management/Self Regulation", "Committed to His/her Goals" for the dimension of "Motivation", "Very Successful in Understanding Emotional States of His/her Party and Supporters" for the dimension of "Empathy", and "Influential" for the dimension of "Social Skills". Among all dimensions, the highest agreement was on the characteristic of "Commitment to One's Goals".

Kaynakça

BALCİ, Şükrü (2005), "Medya ve Siyaset İlişkilerinde Siyasal Reklam: Güncel Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme", Zülfikar Damlapınar (Ed.), Medya ve Siyaset İlişkileri Üzerine içinde, Ankara:Turhan Kitabevi, 141-177

BALTAŞ, Acar (2001), Ekip Çalışması ve Liderlik, 2.Basım, İstanbul: Remzi Kitabevi.

DOMENACH, Jeanmarie (1995), Politika ve Propaganda, Çev.Tahsin Yücel, İstanbuhVarlık Yayınları.

DUVERGER, Maurice (1993), Siyasi Partiler, Çev. Ergun Özbudun, 4. Basım, İstanbul: Bilgi Yayınları.

EREN, Erol (2006), Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, 9.Basım, İstanbul: Beta Yayınları.

GOLEMAN, Daniel (2000), İş Başında Duygusal Zekâ, İstanbul: Varlık Yayınları

GOLEMAN, Daniel (2006), Duygusal Zeka EQ Neden IQ'dan Daha Önemlidir?, Çev.Banu Seçkin Yüksel, 30.Basım, İstanbuhVarlık Yayınları.

KOUZES, James M. (1999), "Liderliğinizin İfade Biçimini Bulmak", Liderden Lidere içinde, İstanbuhMess Yayınları, 39-45

LA BOETIE, Etienne, (1995), Gönüllü Kulluk Üzerine Söylev, Çev.,Mehmet Ali Ağaoğulları, 2.Basım, Ankara:İmge Kitabevi.

LE BON, Gustave, (2001), Kitleler Psikolojisi, Yunus Ender (Ed.), İstanbul: Hayat Yayınları.

MACHIAVELLI, Hükümdar, (1998), Çev., Kemal Karabulut, 5.Basım, İstanbul: Sosyal Yayınları.

POLAT, Veli, (1996), "Medyatik Lider ve Medyatik Seçim Kampanyaları", Yeni Türkiye Dergisi, (11), 860-863.

ŞENEL, Alaeddin, (2004), Siyasal Düşünceler Tarihi, lO.Basım, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

TOFFLER, Alvin, (1981), Üçüncü Dalga, Çev., Ali Seden, Altın Kitaplar Yayınları.

UZTUĞ, Ferruh (1999), Siyasal Marka/Seçim Kampanyaları ve Aday İmajı, Ankara: MediaCat Yayınları.

YILDIZ, Nuran (2002), Türkiye'de Siyasetin Yeni Biçimi:Liderler, İmajlar, Medya, Ankara:Phoenix Yayınları.

Kaynak Göster