Youtube'un Minyatür Yetişkinleri: Kidfluencer Videolarının Toplumsal Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi

Yeni iletişim teknolojilerinin gelişimi beraberinde birçok avantajı getirirken özellikle çocukların sosyal paylaşım platformlarında geçirdikleri zamanın artması olası tehlikeleri de beraberinde getirmiştir. Bu tehlikelerden biri sosyal paylaşım platformlarında çocuklar tarafından sunulan ve yine çocuklara yönelik hazırlanan videolarda ataerkil düşüncenin yeniden üretildiği toplumsal cinsiyet rollerinin yer alması, bir diğeri ise bu platformlarda çocukların çocuk gibi görünmemesi ve erken yaşta minyatür birer yetişkine dönüşmesidir. Bu doğrultuda bu çalışmanın amacı, sosyal paylaşım platformlarında çocukların maruz kaldığı toplumsal cinsiyet rollerinin ortaya çıkarılması ve bu çocukların minyatür yetişkin kavramı bağlamında incelenmesidir. Bu bağlamda YouTube’da yer alan 14 Kidfluencerın Ocak-Aralık 2021 tarihleri arasında paylaştıkları 168 videoya nicel ve nitel içerik analizi uygulanmıştır. Nicel içerik analizinde toplumsal cinsiyet içerikli unsurların sayısal verilerine ulaşılırken, nitel içerik analizinde görseller üzerinden bu unsurların yorumlanmasına yer verilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, Kidfluencer videolarında toplumsal cinsiyet kalıp yargılarına yer verildiği görülmüş, araştırma kapsamında incelenen Kidfluencer videolarında çocukların çocuk değil birer yetişkin gibi gösterilerek, minyatür birer yetişkin olarak yer aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Akbaş, E. ve Atasü Topçuoğlu, R. (2009). Modern Çocukluk Paradigmasının Oluşumu: Eleştirel Bir Değerlendirme, Toplum ve Sosyal Hizmet. Cilt: 20(1), 95-103.
 • Akşit, H. N. (1998). İnsan Kaynakları Yönetimi Çerçevesinde Bir Eğitim Kurumunda Çalışan Öğretmenlerin İş Yaşam Niteliği Algıları Üzerine Bir Durum Çalışması, (Yayımlanmamış doktora tezi), Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Aries, P. (1962). Centuries of Childhood a Socialhistory of Family Life. (R. Baldick, Çev.). Alfred A. Knopf.
 • Aytaç, K. (2019). Avrupa Eğitim Tarihi Antik Çağdan 19. Yüzyıl Sonlarına Kadar, Phoenix Yayınevi.
 • Aziz, A. (1990). Araştırma Yöntemleri, Teknikleri ve İletişim, İlad İletişim Yayınları.
 • Berelson, B. (1952). Content Analysis in Communicationanalysisresearch,Hafner.
 • Berg, M. (2020, December 18). How Nine-Year-Old Ryan Kaji, YouTube’s $ Million Man, Just Keeps Getting Richer. Forbes. https://www.forbes.com/ sites/maddieberg/2020/12/18/how-nine-year-old-ryan-kaji-youtubes-30- million-man-just-keeps-getting-richer/?sh=4c47db6f6c16.
 • Bumin, K. (1983). Batı’da Devlet ve Çocuk, Alan Yayınları.
 • Butler, J. (2014). Cinsiyet Belası. Metis.
 • Cornell, R. W. (1998). Toplumsal Cinsiyet ve İktidar. Ayrıntı.
 • Çalışır, G. ve Fatma O. Ç. (2015). “Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Sosyal Medyada Kurulan Benlik İnşasının Temsili”, Electronic Turkish Studies, Cilt:10, Sayı: 10, ss.267-290.
 • Daşçı, S. (2008). Avrupa Resminde Çocuk İmgesi. Bağlam Yayıncılık.
 • Dökmen, Z. Y. (2004). Toplumsal Cinsiyet Sosyal Psikolojik Açıklamalar. Remzi.
 • Elkind, D. (1999). Çocuk ve Toplum Gelişim ve Eğitim Üzerine Denemeler. (D. Öngen, Çev.) Ankara Üniversitesi ÇOKAUM Yayınları.
 • Eraslan, L. (2019). Çocukluk Sosyolojisine Giriş, Çocuk ve Medeniyet Dergisi, (1), ss.81-104.
 • İnal, K. (2007). Modernizm ve Çocuk-Geleneksel, Modern ve Postmodern Çocukluk İmgeleri, Sobil Yayınları.
 • Latif, Ö. B. ve Özlem İ. K. (2018). “Sosyal Medya Reklamları Üzerinden Kadının Toplumdaki Konumlandırılmasına İlişkin Bir İçerik Analizi”, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 10, ss.114-134.
 • Masterson, M. (2020) Whenplaybecomeswork: Child laborlaws in theera of 'kidfluencers'. https://scholarship.law.upenn.edu/penn_law_review/ vol169/iss2/5/.
 • Oakley, A. (1972). Sex, Genderandsociety. Temple Smith.
 • Postman, N. (1995). Çocukluğun yokoluşu. (K. İnal, Çev.) İmge Kitabevi.
 • Şirin, M. R. (1998). Çocuk yüzlü yazılar. İz Yayınları.
 • Tait, A. (2019, December 22). Meetthewanna be Kidfluencersstragglingforstardom.Mit TechnologyRewiev. https://www. technologyreview.com/2019/12/27/238167/wannabe-kidfluencersstruggling-youtube-stars/.
 • Tan, M. (1989). Çağlar Boyunca Çocukluk. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 22(1), ss.71-88.
 • Yağan Güder, S., Ay, A., Saray, F., ve Kılıç, İ. (2017). Okul öncesi dönem çocuklarının izledikleri çizgi filmlerin toplumsal cinsiyet kalıp yargıları açısından incelenmesi: Niloya örneği. Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi, 5(2), 95-110.
 • Yumlu, K. (1994). Kitle İletişim Kuram ve Araştırmalar., Nam Basım.