GAZETECİLERİN İŞGÜCÜ PİYASASINA KATILIMINA ALTERNATİF BİR MODEL: İŞKUR İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI

Bu araştırmada, gazetecilerin işgücü piyasasına katılımına alternatif bir model olarak geliştirilen İŞKUR işbaşı eğitim programının rolü tartışılacaktır. Çalışmanın amacı, Türkiye’de İŞ-KUR’un gazetecilerin istihdamındaki rolünü incelemek ve iletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilerin işgücü piyasasına katılımında ne gibi zorluklarla karşı karşıya kaldığını ortaya çıkarmaktır. Ayrıca İŞKUR işbaşı eğitim programıyla istihdam edilen kursiyerler bu araştırmanın konusu olacaktır. Yöntem olarak; katılımcı gözlem tekniği ile gazetecilerin çalışma hayatında yaşadığı istihdam problemi gözlemlenmiş ve derinlemesine yarı yapılandırılmış mülakatlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, iletişim fakültelerinden mezun olan öğrencilere dair sayısal veriler paylaşılırken, mezun öğrencilerin kaçının İŞKUR işbaşı eğitim programından yararlandığı, basın iş kolunda işsizlik oranları gibi veriler ikincil veriye dayalı doküman analizi yöntemi ile incelenerek mülakatlar desteklenmiştir.

___

 • Aslan, Ş. (2018). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Barglowski, Karolina. (2019). “Nerede, Neyi ve Kimi Çalışmalı? Göç Araştırmalarında Vaka Seçimi ve Örneklemeye Dair İlkeler. Kurallar ve Ampirik Örnekler”, Avrupa Göç Çalışmalarında Nitel Araştırmalar, ed. Gar, İstanbul, Gar Kitaplık, 2019.
 • Bezirgan Arar, Y. (2019). Gazetecilik Eğitimi Sonrası Mesleki Yönelim: 2010- 2017 Ege Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Mezunları Üzerine Bir Araştırma. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (32) , 734-768.
 • Coşar, Kamuran. (2020). Üniversite Öğrencilerine Yönelik İşgücü Piyasası Uyum Programları. Ankara: Yayımlanmamış Uzmanlık Tezi.
 • Corbin, J. & Strauss, A. (2008). Basics of Qualitative Research: Techniques and Procedures for Developing Grounded Theory. Thousand Oaks: Sage.
 • Çelik, M. (2018). Geleneksel ve İnternet Gazeteciliğinde emeğin dönüşümü. İstanbul: Arel Üniversitesi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • Devran, Y. & Özcan, Ömer F. (2017). Habercilikte Hegemonya Mücadelesi: Yurttaş Gazeteciliği: Fırsat mı Tehdit mi?. Global Media Journal: Turkish Edition . Spring 2017, Vol. 7 Issue 14, p150-173. 24p.
 • Doğan, Cenk. K. & Gönenç, Aslı Y. (2022). Yerel Medya ve Resmi İlan İlişkisi Bağlamında Basın İlan Kurumu Projelerinin Yerel Yazılı Medya Ekosistemi Üzerine Etkisi: Doğu Anadolu Bölgesi (Bitlis, Hakkâri, Muş ve Van) Örneği. Konya: Eğitim Yayınevi.
 • Ezber, B. & Sayar, T. E. (2016). Türkiye’de Akademi Dışı Medya ve İletişim Eğitimi. Marmara İletişim Dergisi , (26) , 71-83.
 • İŞKUR, (2022). Aktif işgücü Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik, (8 Haziran, 2022). sayı: 31803. Resmi Gazete.
 • Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide, New York & London: New York Press.
 • Kıral, B. (2020). Nitel Bir Veri Analizi Yöntemi Olarak Doküman Analizi. Siirt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8 (15), 170-189.
 • Korkmaz, A. (2012). Gazetecilik Eğitimi Alan Öğrencilerin Gazetecilik Eğitimi ve Gazetecilik Mesleğine Bakışı . Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (16) 9-27.
 • Malthus, Thomas. (1798). An Essay on the Principle of Population. London. Printed for J. Johnson, in St. Paul’s Church-Yard.
 • Marks, K. (2011) Kapital, I. Cilt, çev. Mehmet Selik ve Nail Satlıgan, İstanbul: Yordam Kitap.
 • Polat, A. (2022). Nitel Araştırmalarda Yarı-Yapılandırılmış Görüşme Soruları: Soru Form ve Türleri, Nitelikler ve Sıralama. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, AÜSBD Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Özel sayısı.
 • Schumpeter, J. (1981) Kapitalizm, Sosyalizm ve Demokrasi. İstanbul, Varlık Yayınları.
 • Şeker, M. & Şeker, T. (2011). İletişim Eğitiminde Temel Sorunlar ve Açmazlar. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (15) , 99-118.
 • Tekin, H.H. (2006). Nitel Araştırma Yönteminin Bir Veri Toplama Tekniği Olarak Derinlemesine Görüşme, İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi, 13, 101- 116.
 • Tılıç, L. Doğan. (2009). Utanıyorum Ama Gazeteciyim: Türkiye ve Yunanistan’da Gazetecilik. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Özsever, A. (2004). Tekelci Medyada Örgütsüz Gazeteci, Ankara: İmge Yayınevi.
 • Uzuner, Y. (1999). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri. Eskişehir. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını.
 • Uzunoğlu, S. & Uyar, V. (2021). Türkiye’de Gazeteci İstihdamı: Gazeteler Süper Kahraman mı Arıyor? İstanbul. NewsLab Turkey Research Hub.
 • Wach, E. (2013). Learning About Qualitative Document Analysis. IDS Practice Paper in Brief 13, Brighton: IDS.
 • E2. (2022). Kişisel Görüşme. 30 Ekim 2022.
 • E7. (2022). Kişisel Görüşme. 31 Ekim 2022.
 • İ1. (2022). Kişisel Görüşme. 31 Kasım 2022.
 • İ2. (2022). Kişisel Görüşme. 31 Kasım 2022.
 • M2. (2022). Kişisel Görüşme. 20 Aralık 2022.
 • Gazetecilik Mezunları Mesleklerini Yapamıyor. (22 Temmuz 2019). https://media4democracy.org/ 9 Mart 2023 tarihinde http://bitly.ws/ BmWt adresinden erişim sağlandı.
 • Narin, E. (2019). Gazetecilik Mezunları Mesleklerini Yapamıyor. 07.01.2023 tarihinde http://bitly.ws/C6ce adresinden edinilmiştir.
 • Naylon Gazetelere Operasyon: Basın İlan Kurumu genel kurul Üyelerine Bile Ayrıcalık Tanımadı. (2022,7 Ağustos). yenisafak.com 24 Ocak 2023 tarihinde http://bitly.ws/C6cd adresinden edinilmiştir.
 • İşbaşı Eğitim Programları. (8 Haziran, 2022). www.iskur.gov.tr 19 Şubat 2023 tarihinde http://bitly.ws/C6cp adresinden erişim sağlanmıştır.
 • İşbaşı Eğitim Programları. (19.02.2023). https://www.iskur.gov.tr/ 19 Şubat 2023 tarihinde shorturl.at/qBPQV adresinden erişim saplanmıştır.
 • Sayılan, F. (2006). Küresel Aktörler (DB ve GATS) ve Eğitimde Neoliberal Dönüşüm. 10.09.2014 tarihinde http://bitly.ws/C6ci adresinden edinilmiştir.
 • TGC'den 'Kriz' Açıklaması: 12 Bine Yakın Gazeteci İşsiz Kaldı. (28 Aralık 2021). https://www.cumhuriyet.com.tr/ 4 Şubat 2023 tarihinde http://bitly. ws/C6cc adresinden edinilmiştir.
 • TGS Basın Özgürlüğü Raporu. (2022, 3 Mayıs).  tgs.org.tr. 18.12.2022 tarihinde http://bitly.ws/C6co adresinden edinilmiştir.