REKLAMCILIK PERSPEKTİFİNDEN KAYNAĞIN BELİRSİZLEŞMESİ

İletişim sürecinde kaynak, en genel ifadeyle, mesajı gönderen kişi ya da kurumlar olarak ifade edilebilir. Kaynaktan gönderilen mesaj, çeşitli iletişim kanalları yoluyla alıcılara ulaşmaktadır. Reklamcılık perspektifinden ise reklam kaynakları, reklam mecraları ile eş anlamlı tutulmakta, reklam mesajı kaynağı ise genellikle reklamda mesajı ileten kişi olarak ele alınmaktadır. Ancak günümüzde kaynak belirsizleşmiş ve toplumun içine yayılmıştır. Çalışma kapsamında hem reklam kaynaklarının hem de mesaj kaynağının belirsizleşmesi durumu ele alınmıştır. Artık bir televizyon yayınında belli marka bir tişört giymiş sıradan gençler ya da sosyal medyada görünür olan bir birey bile üzerinde taşıdığı ürünün reklam kaynağı sayılabilir. Bu bağlamda çalışma, reklamcılık perspektifinden kaynağın belirsizleşmesini betimsel yöntemle incelemekte olup, sistematik akademik derleme niteliğindedir.
Anahtar Kelimeler:

İletişim, kaynak, reklam, mesaj

___

 • Aslan, A. (2018). Sistematik Derleme ve Meta-Analizi. Acta Medica Alanya, 2(2), 62-63.
 • Aslan, V. (2012). Reklam İletilerinde Tüketici Davranışlarını Belirleyen Psikolojik Etmenler: Üniversitelerin Gazete Reklamları Uygulama Örneği (Yüksek Lisans Tezi). İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Aziz, A. (2013). Televizyon ve Radyo Yayıncılığı. Hiperlink Yayınları.
 • Balta Peltekoğlu, F. ve Demir Askeroğlu, E. (2019). Dijital Halkla İlişkiler: Fenomenler Dijital Marka Elçisi Olabilir Mi? Selçuk İletişim Dergisi, 12(2), 1044-1067.
 • Bauman, Z. (2018). Akışkan Modern Dünyadan 44 Mektup. Habitus Yayıncılık.
 • Bilgin, Y. (2018). We Can See Who You Are! Reflections of Social Visibility of Consumption on Consumer-Brand Identity, WOM Communication, and Brand Loyalty. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 7(3), 2204-2231.
 • Eco, U. (2014). Günlük Yaşamdan Sanata. Can Yayınları.
 • Ekiyor, A. ve Tengilimoğlu, D. (2014). Sağlıkta Reklam Serbest Olmalı Mı? Tüketici Görüşleri. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 45-71.
 • Işık, M. (2014). Kişilerarası İletişimde Kaynak Olgusu ve Kaynağın Özellikleri. Selçuk İletişim Dergisi, 1(1), 70-77.
 • İplikçi, H. G. (2015). Reklamlarda Tüketiciyi İkna Etmek İçin Kullanılan Stratejiler ve Reklam Örnekleri. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, 7(1), 65-77.
 • Kaplan, M. ve Yardımcıoğlu, M. (2020). Alan, Habitus ve Sermaye Kavramlarıyla Pierre Bourdieu. HABITUS Toplumbilim Dergisi, (1), 23-37.
 • Karpat Aktuğlu, I. (2006). Tüketicinin Bilgilendirilmesi Sürecinde Reklam Etiği. Küresel İletişim Dergisi, (2), 1-20.
 • Kemp, S. (2023, 13 Şubat). Digital 2023: Turkey [Blog yazısı]. Erişim adresi: https://datareportal.com/reports/digital-2023-turkey
 • Korkmaz, A. ve Başer, M. (2019). Toplumsal Cinsiyet Rolleri Bağlamında Ataerkillik ve İktidar İlişkileri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 28(1), 71-76.
 • Odabaşı, Y. ve Barış, G. (2013). Tüketici Davranışı. MediaCat Kitapları.
 • Onedio Web Sitesi. (Mart 2023). Aile Dizisi Oyuncu Kıyafetleri Marka ve Fiyatları. https://onedio.com/haber/serenay-ve-kivanc-ortaligi-yakti-gectiaile-dizisi-oyuncu-kiyafetleri-marka-ve-fiyatlari-1132740 (Erişim Tarihi: 20 Mart 2023).
 • Özçam, D. S. ve Bilgin, F. Z. (2012). Satın Alma Davranışında Reklamın ve Reklam Türlerinin Önemi Ve Etik Algısı. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 4(1), 65-74.
 • Sakallı, N. (2006). Sosyal Etkiler: Kim Kimi Nasıl Etkiler? İmge Yayınları.
 • Şıker, P. ve Horzum, İ. (2016). Televizyon Reklamlarında Yer Alan Ünlülerin Marka Farkındalığı Yaratmada Etkisi. Erciyes İletişim Dergisi, 4(3), 58-66.
 • Topsümer, F., Elden, M. ve Yurdakul, M. (2018). Reklam ve Halkla İlişkilerde Hedef Kitle. İletişim Yayınları.
 • Vassaf, G. (2013). Cennetin Dibi: Modern Zamanlarda Eğlencelik Hayat. İletişim Yayınları.
 • Yıldırım, Y. (2016). Tüketicinin Satın Alma Karar Sürecinde Bilgi Kaynakları ve Güvenirlikleri: Referans Grubu Olarak Yakın Çevrenin Etkisinin İncelenmesi. Akademik Yaklaşımlar Dergisi, 7(1), 214-231.
 • Yılmaz, K. (2021). Sosyal Bilimlerde ve Eğitim Bilimlerinde Sistematik Derleme, Meta Değerlendirme ve Bibliyometrik Analizler. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(2), 1457-1490.
 • Wacquant, L. (2014). Bourdieu’yla Birlikte. Yapı Kredi Yayınları Üç Aylık Düşünce Dergisi: Cogito, 1(76), 445-450.