KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ÇERÇEVESİNDE ENTEGRE RAPORLAMA: ALLİANZ TÜRKİYE ÖRNEĞİ

Günümüzde kurumlar, sürdürülebilirlik anlayışıyla iş süreçlerini gerçekleştirerek faaliyette bulundukları çevreye katkı sağlamaktadır. Sürdürülebilirlik anlayışı Birleşmiş Milletlerin 17 adet Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerini kapsayan ve 2030 yılına kadar bu amaçların gerçekleştirilmesinde kurumların da geniş ölçüde katkı sağlamasını ifade eden bir kavramdır. Kurumsal vatandaş olarak ekonomik, sosyal ve toplumsal alanlarda kurumların görevlerini yerine getirmesi varlığını sürdürebilmesi için gerekli olmaktadır. Halkla ilişkiler disiplini bu noktada kurumların toplum ile bütünleşmesini sağlamakta ve kurum ile toplum arasında köprü konumunda bulunmaktadır. Bu çalışmada kurumların sürdürülebilir kalkınma amaçları kapsamında sürdürülebilirliğe yönelik katkılarının incelenmesi ve bu katkılarının entegre raporlarda ne şekilde gösterildiğinin ortaya konulması amaçlanmıştır. İnceleme sigortacılık sektöründe faaliyet gösteren Allianz Türkiye’nin web sitesinde yer alan entegre raporlar üzerinden gerçekleştirilmiştir. Allianz Türkiye, “2019 Entegre Raporu” ile sigortacılık sektöründe entegre rapor yayımlayan ilk şirket olduğu için çalışmada örnek vaka kapsamında incelemeye tabi tutulmuştur. Araştırmada doküman analizi ile elde edilen bulgular betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiş. Allianz Sigorta’nın sürdürülebilirlik kapsamında “iyi toplum”, “iyi çevre” ve “iyi kurum” başlıkları altında faaliyetlerde bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun yanı sıra kurumun sağlıklı ve kaliteli yaşam, nitelikli eğitim, toplumsal cinsiyet eşitliği, iklim eylemi, insana yakışır iş ve ekonomi olmak üzere 5 adet belirlediği sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu sonucuna ulaşılmıştır.

___

 • Alptekin, V. ve İ. Can. (2021). Entegre Raporlama Sürdürülebilir Kalkınma ve İşletmeler Üzerindeki Etkisine İlişkin Kavramsal Çerçeve. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 11. 2: 781-803.
 • Bıçakçı, A. B. (2012). Sürdürülebilirlik Yönetiminde Halkla İlişkilerin Rolü. Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi. 4 (1): 47-56.
 • Engin, E. & B. E. Akgöz. (2013). Sürdürülebilir Kalkınma ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Çerçevesinde Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramının Değerlendirilmesi. Selçuk İletişim Dergisi. 8.1: 85-94.
 • Fonseca, L. & F. Carvalho. (2019). The Reporting of SDGs by Quality, Environmental and Occupational Health and Safety-Certified Organizations. Sustainability, 11(20), 1-20
 • Gönenç, E. ve J. Wolflin. (2004). Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Yönetim ve Karar Verme Süreci”, SES Topluluğu-US Fish & Wildlife Service, 3 (1), 1-10.
 • Gürlük, S. (2010). Sürdürülebilir Kalkınma Gelişmekte Olan Ülkelerde Uygulanabilir Mi? Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 5. (2), 85 - 99.
 • Kuşat, N. (2012). Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurlar. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 14( 2), 227-242.
 • Narman, G. (2015). Sivil Toplum Özel Sektör Etkileşimi ve STK’larda Yönetim, İletişim ve Pazarlama. Halkla İlişkiler Perspektifinden Sivil Toplum içinde. İstanbul: Pales Yayınları.
 • Peltekoğlu, F. B. ve E. Tozlu. (2017). Halkla İlişkiler ve Gönüllülük Ekseninde Türkiye’de Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Bin Yıl Kalkınma Hedefleri. Selçuk İletişim Dergisi. 10 (1), 5-31.
 • Sanoran, K. (2023). Corporate Sustainability and Sustainable Growth: The Role of Industry Sensivity. Finance Research Letters. (53).
 • Signitzel, B. ve A. Prexl. (2008). Corporate Sustainablity Communications: Aspects of Theorty and Professionalization. Journal of Public Relations Research. 20 (1), 1-19.
 • Taşkıran, Boztepe, H. (2017). Kurumsal Sürdürlebilirlik, Halkla İlişkiler ve Kurumsal Sürdürülebilirlik Uygulamalarına Yapılan Yatırımın Geri
 • Dönüşü. (Ed. Ali Murat Kırık). Medya Çağında İletişim içinde. İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Türkden, Kotan, D. &Y. Kuşay. (2022). Sürdürülebilirlik Uygulamalarının Sosyal Medya İletişiminde Kullanımı: Bankacılık Sektörü Özelinde Bir Değerlendirme. Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi. 39: 216-239. UN (United Nations). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. 1987. Erişim Tarihi: (03.05.2023).
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. (10. Baskı). Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Wilson, M. (2003). Corporate Sustainability: What is it and where does it come from? Ivey Business Journal.
 • Allianz Türkiye, Allianz Türkiye Entegre Raporlar, https://www.allianz. com.tr/tr_TR/hakkimizda/bilgilendirme-ve-raporlar/entegre-raporlar. html#TabVerticalNegative1210348962 (Erişim Tarihi: 20.02.2023).
 • Global Reporting Initiative (GRI), https://www.globalreporting.org/ how-to-use-the-gri-standards/ (Erişim Tarihi: 04.05.2023).
 • İş Bankası, https://www.isbank.com.tr/bankamizi-taniyin/ surdurulebilirlik (Erişim Tarihi: 22.01.2021).
 • Turkcell, https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/kurumsaliletisim/surdurulebilirlik/raporlar (Erişim Tarihi: 03.05.2023).
 • UNEP, UNEP and the Sustainable Development Goals. https://www. unep.org/explore-topics/sustainable-development-goals. (Erişim Tarihi: 02.03.2023).