Hıristiyanlık ve Sekülerleşme İlişkisi ya da Seküler Dindarlığın Teolojisi

Sekülerleşmeye dair tartışmaların en temel ön kabulü sekülerleşme ile din arasında birbiriniolumsuzlayan zıt bir ilişkinin var olduğudur. Ancak, bu tanımlamanın artık çok genel bir yaklaşımıifade ettiği ve istatistiki bilgilerle beslendiğine dair yaygın bir kanaat söz konusudur. Nitekimmodern çağda “dinin politikadan uzaklaştırılması” ya da “toplumun dini tutum ve ritüellerindekigerileme” olarak tanımlanan sekülerleşme, dinin zaman içinde önemini kaybedip zayıflayacağıtezini doğurmuştur. Bu tez özellikle klasik sosyolojik yaklaşımın en dikkat çeken sekülerleşmeparadigması haline gelmiştir. Hâlbuki sekülerleşme bazı dinî geleneklerin teolojik yaklaşımının birgereği olabilir. Örneğin Hıristiyanlığın Protestanlık mezhebinde sekülerleşme, Katolik Kilisesi’ninyadsıdığı dünyanın ve dünyevi yaşamın, dinî açıdan değerinin artırılmasını ifade etmektedir.Kelimenin kavramsal anlamı çerçevesinde sekülerleşme, Hıristiyanlıktan değil, Katolisizm’denuzaklaşmaktır. Protestanlık tarafından Katolik Kilisesi’nin dinî temrin ve telkinleri dünyevi yaşamdan çıkarılmak istenmiştir. Katolik Kilisesi’nin kilise ve manastır yaşamını öne çıkarıp gündelikdünyevi yaşamı küçük gören doktrininin yerine dünyevi meslek ve meşguliyetleri dindarlık çemberine alarak âdeta kutsanması sağlanmıştır.

Relationship Between Christianity and Secularization or Theology of Secular Religiousness

The most basic presumption of discussions about secularization is that there is an opposite relationship between secularization and religion. However, this definition refers to a very general approach and is supplied by statistical data. In the modern era, secularization which is defined as “removal of religion from politics” or “the decline of religious attitudes and rituals in society” has led to the thesis that the religion would weaken and wane in importance over time. This thesis has become the most prominent secularization paradigm of the classical sociological approach. However secularization may be a requirement within theological tenets of some religious traditions, for example, the Protestant secularization doctrine attempts to increase the spiritual value of the worldly life that Catholic Church disowns. Within the framework of conceptual meaning of the term, secularization involves getting away from the Church not from Christianity. Religious practice and recommendations of the Catholic Church has been expelled from the worldly life by the Protestant Reformation. Instead of the Catholic doctrine that valued only the church and the monastic life, and despised the earthly life, Protestantism almost sanctified all secular (i.e. worldly) vocations and occupations as a manifestation of piety.

___

 • Beach, W. (1988). Christian ethics in the protestant tradition. Georgia: John Knox Press.
 • Berger, P. L. (1999). The desecularization of the world: A global overwiev. In P. L.
 • Berger (Ed.), The desecularization of the world: Resurgent religion and world politics (pp. 1-18). Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans.
 • Berger, P. L. (2002). Dinin krizinden sekülerizmin krizine (çev. ve hzl. A. Köse). Sekülerizm sorgulanıyor içinde (s. 75-93). İstanbul: Ufuk Kitapları.
 • Bowle, J. (1961). Western political thought (Vol. 1). Suffolk: Richard Clay.
 • Bruce, S. (2002). God is dead: Secularization in the West. Oxford: Balckwell.
 • Gay, C. M. (1992). The worries of this life, the deceitfulness of wealth, and secularization in modern society. In J. I. Packer, & L. Wilkinson (Eds.), Alive to God: Studies in spirituality (pp. 213-222). Downers Grove: InterVarsity.
 • Graf, F. W. (2010). Protestantism. In H. Joas, & K. Wiegandt (Eds.), Secularization and the world religions (pp. 46-76). Liverpool: Liverpool University Press. İncil. (1995). İstanbul: Yeni Yaşam Yayınları.
 • Lessnoff, M. H. (1994). The spirit of capitalism and protestant ethic: An enquiry into the Weber thesis. Hants: Edward Elgar.
 • Lewis, D. M. (1990). With heart, mind & strength: The best of crux, 1979-1989. Langley: Credo.
 • Luther, M. (1999). To the christian nobility of the German nation. In J. J. Pelikan, H. C. Oswald, & H. T.
 • Lehmann (Ed.), Luther’s works (Vol. 36). Philadelphia, PA: Fortress Press.
 • Noble, T. F. X. (2011). Western civilization: Beyond boundaries. Boston, MA: Wadsworth.
 • Pelikan, J. (2001). Divine rhetoric: The sermon on the mount as message and as model in Augustine, Chrysostom, and Luther. Crestwood: St Vladimir’s Seminary Press.
 • Stark, R. (2000). Secularization R. I. P. In W. H. Swatos, & D. V. A. Olson (Eds.), The Secularization debate (pp. 41-66). Oxford: Rowman&Littlefield.
 • Stassen, G. H., & Gushee, D. P. (2003). Kingdom ethics: Following Jesus in contemporary context. Downers Grove: InterVarsity Press.
 • Stephanson, J. R. (2002). The two governments and the two kingdoms in Luther’s thought. Journal of Lutheran Ethics, 19(2), 321-337.
 • Weber, M. (1997). Protestan ahlâkı ve kapitalizmin ruhu (çev. Z. Gürata). Ankara: Ayra.