FATİH PROJESİ İLE EĞİTİMDE TEKNOLOJİ ENTEGRASYONU SAĞLANAN OKULLARDA TEKNOLOJİ LİDERİNİN BELİRLENMESİ

Teknolojinin eğitimde daha etkin ve verimli kullanılması, öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacı ile geliştirilen FATİH Projesi; teknolojinin eğitim entegrasyonu sürecinde önemli rol oynamaktadır. Bu süreçte teknolojinin amacına uygun, daha verimli ve etkin kullanımında aktif olarak rol alacak, planlayacak, yönlendirecek ve kolaylaştıracak teknoloji liderleri önem arz etmektedir. Okullarda bilişim teknolojileri kullanımlarına yön verecek teknoloji liderlerinin belirlenmesine çalışılmıştır. Araştırmaya katılanların okullarında en az bir kişiyi teknoloji lideri olarak gördükleri ortaya çıkmıştır. 

___

 • Akbaba-Altun, S. (2008). İlköğretim okul yöneticilerinin teknolojiye yönelik tutumları ve duygusal zekaları arasındaki ilişkinin incelenmesi: Düzce ili örneği. 8. Uluslararası Eğitim Teknolojileri Konferansı, 6-9 Mayıs 2008 (ss. 1302-1305). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Akgün, E., Yılmaz, E. O., ve Seferoğlu, S. S. (2011). Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme. Akademik Bilişim, 2-4.
 • Akgün, İ.H. ve Akgün, M. (2011). Dünyada ve Türkiye’de bilgisayar destekli öğretimin tarihi gelişimi. 2nd International Conference on New Trends in Education and Their Implications, Antalya.
 • Akıncı, A., Kurtoğlu, M. ve Seferoğlu, S.S. (2012). Bir Teknoloji Politikası Olarak FATİH Projesi’nin Başarılı Olması İçin Yapılması Gerekenler: Bir Durum Analizi Çalışması. Akademik Bilişim, 1-3 Şubat 2012 / Uşak Üniversitesi, Uşak.
 • Akpınar, Y. ve Altun, A.(2014). Bilgi toplumu okullarında programlama eğitimi gereksinimi. İlköğretim Online Dergisi, 13(1), 1-4.
 • Aksal, F. A. (2015). Okul Kültüründe Müdürler Dijital Lider Mi?. Eğitim ve Bilim, Cilt 40 (2015) Sayı 182. 77-86. DOI: 10.15390/EB.2015.4534
 • Alkan, C. (2005). Eğitim teknolojisi (7. Baskı). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Alkan, T., Bilici, A., Akdur, E., Temizhan, D. ve Çiçek, H. (2011). Fırsatları Arttırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi. 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, Fırat University, ELAZIĞ- TURKEY, 5-17.
 • Anderson R. E ve Dexter, S. (2005). School Technology Leadership: An Empirical Investigation of Prevalence and Effect. Educational Administration Quarterly, 41(1), 49–82.
 • Can, T. (2008). İlköğretim Okulları Yöneticilerinin Teknolojik Liderlik Yeterlilikleri: Ankara İli Etimesgut İlçesi Örneği. In proceedings of VIII. International Educational Technology Conference (pp.1053-1057). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi
 • Çakır, R. (2013). Okullarda Teknoloji Entegrasyonu, Teknoloji Liderliği ve Teknoloji Planlaması. K. Çağıltay ve Y. Göktaş (Eds.), Öğretim Teknolojilerinin Temelleri: Teoriler, Araştırmalar, Eğilimler (s. 397–412). Ankara: Pegem Akademi.
 • Demirel, M. (2009). Yaşam boyu öğrenme ve teknoloji. 9th International Educational Technology Conference (IETC2009), Ankara, Turkey.
 • Dursun, A., Kırbaş, İ. ve Yüksel, M.E. (2015). Fırsatları Artırma ve Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH) Projesi ve Proje Üzerine Bir Değerlendirme. XX. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Üniversitesi, İstanbul
 • Ekici, S. ve Yılmaz, B.(2013). FATİH Projesi Üzerine Bir Değerlendirme. Türk Kütüphaneciliği 27, 2, 317-339.
 • FatihprojesiMEB. (2017). http://fatihprojesi.meb.gov.tr adresinden erişildi.
 • Fortuneturkey.com, http://www.fortuneturkey.com/650-dolarlik-iphone-6da-iscilik-maliyeti-4-dolar-2076 erişim tarihi:30.01.2017
 • Friedman, A., Bolick, C., Berson, M., ve Porfeli, E. (2009). National educational technology standards and technology beliefs and practices of social studies faculty: Results from a seven-year longitudinal study. Contemporary Issues in Technology and Teacher Education, 9(4), 476-487.
 • Gökoğlu S. (2014). Sistem Tabanlı Teknoloji Liderliği Modeliyle Öğrenme Ortamlarına Teknoloji Entegrasyonunun Değerlendirilmesi . Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Gökoğlu, S. ve Çakıroğlu Ü. (2014). Bir Teknoloji Lideri Olarak Bilişim Teknolojileri Öğretmeni. II. International Instructional Technologies & Teacher Education Symposium Proceedings. 20-22 May, Afyonkarahisar.
 • Gündoğdu, T. (2014). Bir Öğretme-Öğrenme Aracı Olarak Akıllı Tahta. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 6, Eylül 2014, 392-401.
 • International Society for Technology in Education (ISTE). (2009). NETS for students: Global learning in a digital age. http://www.iste.org/Content/NavigationMenu/NETS/For Students/NETS_for_Students.html sitesinden alınmıştır.
 • Irmak, M. (2015). İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin, Yöneticilerinin “Teknoloji Liderliği” Düzeylerine İlişkin Algıları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Pamukkale Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ISTE (2016). ISTE (International Society for Technology in Education) ISTE Standards. http://www.iste.org/standards Erişim: 20 Ekim 2016.
 • ISTE (2017). ISTE (International Society for Technology in Education) ISTE Standards. http://www.iste.org/standards Erişim: 20 Şubat 2017.
 • Keengwe, J., & Onchwari, G. (2011). Fostering meaningful student learning through constructivist pedagogy and technology integration. International Journal of Information & Communication Technology Education, 7(4), 1-10.doi: 10.4018/jicte.2011100101
 • Kuzu, A. (2007). Perceptions of teachers regarding qualifications of key technology players in their institutions. World Applied Sciences Journal, 2(S), 699-706.
 • Marulcu, İ. (2010). Eğitimsel Liderlik Ve Teknoloji Kullanımı. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB-Milli Eğitim Bakanlığı (2007). Bilişim Teknolojileri Entegrasyonu Temel Araştırması. http://ocw.metu.edu.tr/pluginfile.php/3298/course/section/1180/BT%20Entegrasyonu.pdf adresinden erişilmiştir.
 • MEB.(2007). Temel Eğitim Projesi 2. Fazı: BT Entegrasyonu Temel Araştırması. Projeler Koordinasyon Merkezi Başkanlığı.23-25.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (MEB). (2012). Eğitimde FATİH Projesi web sayfası. 23 Ekim 2012 tarihinde http://FATİHprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php adresinden erişildi.
 • Milli Eğitim Bakanlığı (2013). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/tr/index.php. (Erişim Tarihi 17.12.2013).
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2017). Eğitimde FATİH Projesi. http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ Erişim tarihi: 12.02.2017
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı). (2017) http://fatihprojesi.meb.gov.tr/proje-hakkinda/ adresinden erişildi.
 • Oblinger, D. G. (2012). Game Changers: Education And Information Technologies: Educause.
 • Organisation For Economic Co-Operatıon And Development (OECD). (2009). Interim Report on the OECD Innovation Strategy. Paris, France. http://www.oecd.org/site/innovationstrategy/43381127.pdf erişildi.
 • Purdue.Edu (2017). https://polytechnic.purdue.edu/departments/technology-leadership-innovation/k-12/technology-leadership
 • Reigeluth, Charles M. (2013). Instructional Theory and Technology for the New Paradigm of Education. The F.M. Duffy Reports, October, Volume 18, Number 4. http://www.um.es/ead/red/32/reigeluth.pdf erişilmiştir.
 • Sezer, B. (2011). Bilişim teknolojilerinin Eğitime Kaynaştırılması:Önem, Engeller ve Ülkemizde Gerçekleştirilen Projeler. XVI. Türkiye internet Konferansı, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi,İzmir.12-18.
 • Şahin, M. (2014). Türkiye’de Bilişim Teknolojileri Kullanımına İlişkin Yürütülen Çalışmalar, Yüksek Lisans Tezi, Adıyaman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Adıyaman
 • Şimşek, Ö. (2016). Öğretmen Adaylarının Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi Öz-Yeterliklerinin Uluslararası Eğitim Teknolojisi Standartları (Iste-T 2008) Bağlamında İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Dicle Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Diyarbakır.
 • Tan, Seng-Chee (2010). School technology leadership: Lessons from empirical research Proceedings ascilite, Sydney. http://www.ascilite.org/conferences/sydney10/procs/Seng_chee_tan-full.pdf sitesinden erişildi
 • Tanzer, S. (2004). Mesleki ve teknik öğretim okul yöneticilerinin teknolojik liderlik. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bolu.
 • Uçkan, S. (2010). İlköğretim ve Ortaöğretim Okullarında Teknoloji Liderlerinin Belirlenmesi (Sakarya Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • Uğur, B. ve Arkün Kocadere, S. (2016). Öğrenme ve öğretme sürecine BİT entegrasyonu: Bir çevrimiçi öğretmen eğitimi önerisi. XVIII. Akademik Bilişim Konferansı (AB16), 30 Ocak-5 Şubat, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.
 • Ulukaya, F. (2015). Okul Yöneticilerinin Teknoloji Liderliği Özyeterlikleri İle Eğitim Öğretim İşlerini Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki İlişki (Tokat İli Örneği). Yüksek Lisans Tezi . Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Tokat.
 • Watson, W. R., Watson, S. L., & Reigeluth, C. M. (2012). A systemic integration of technology for new-paradigm education. Educational Technology, 52(5), 25-29.