Dünyada Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonunun Diğer Ülke Varlık Fonları ile Karşılaştırılması

Amaç – Araştırmada Dünyadaki varlık fonu uygulamaları ve Türkiye Varlık Fonu arasındaki farklılık ve benzerlikleri ortaya koyarak Türkiye Varlık Fonu’nun işleyişinin iyileştirilmesi adına öneriler sunmak amaçlanmaktadır. Yöntem – Araştırmada farklı ülkelerdeki varlık fonu uygulamalarının karşılaştırılması ve farklılıkların değerlendirilmesi yöntemi benimsenmiştir. Bulgular – Araştırmada, varlık fonu uygulama, yatırım ve mevzuat farklılıklarının neden olacağı olumsuzlukların giderilmesi için ilave düzenleme ve denetlemelerin yapılması gereği sonucuna ulaşılmıştır. Tartışma – Araştırmada, Türkiye Varlık Fonu’nun diğer ülke varlık fonlarından farkları vurgulanarak gelecekte yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek ve amaçlandığı gibi kalkınmaya yardımcı olması adına yapılması gereken düzenlemeler üzerinde durulmuştur.

Wealth Funds in the World and Comparison of Turkey Wealth Fund with Other Country Wealth Funds

Purpose – The aim of the research is to provide suggestions for improving the functioning of Turkey Wealth Fund by revealing the difference and similarities between the wealth funds in the World and Turkey Wealth Fund. Design/methodology/approach – The research’s method is comparing wealth fund applications in different countries and evaluating the differences. Findings – In the research, it was concluded that additional arrangements and audits should be performed to eliminate the problems caused by asset fund implementation, investment and legislation differences. Discussion – Research has focused on arrangements to prevent any future incidents and to help development as intended by emphasizing the differences from Turkey Wealth Fund and other countries wealth funds.

Kaynakça

Abu Dhabi Investment Authority, https://www.adia.ae/en/pr/Annual_Review_ADIA.pdf, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Akman, C. (2017). Türkiye Varlık Fonu Diye Bir Şey Yok Aslında, https://www.paraanaliz.com/2017/yazarlar/cuneyt-akman/turkiye-varlik-fonu-diye-bir-sey-aslindayok- 7371/, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Ang, Andrew, The Four Benchmarks of Sovereign Wealth Funds (Eylül 21, 2010). SSRN: https://ssrn.com/abstract=1680485, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1680485

Arslan, A. (2017). Varlık Fonu Nasıl Denetlenecek?, https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-fonu-nasildenetlenecek/ 349078, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Beck, R.,&Fidora, M. (2008). The Impact of Sovereign Wealth Funds on Global Financial Markets. Intereconomics, 43(6), 349-358.

Bertoni, F.,&Lugo, S. (2014). The Effect of Sovereign Wealth Funds on The Credit Risk of Their Portfolio Companies. Journal of Corporate Finance, 27, 21-35.

Bloomberght, 2019, Varlık Fonuna 4 Alt Fon, https://businessht.bloomberght.com/piyasalar/haber/1518453- varlik-fonuna-4-alt-fon,Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Bloomberght, 2019, Varlık Fonuna Sınırlama Muafiyeti Getirildi, https://www.bloomberght.com/varlik-fonuna- sinirlama-muafiyeti-getirildi-2203363, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Borsagundem, 2019, Varlık Fonu Hisse Senetleri ile Genişletildi, https://www.borsagundem.com/haber/varlik-fonu-hisse-senetleri-ile-genisletildi/1161202, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Candelon, B.,Kerkour, M., &Lecourt, C. (2011). Are Sovereign Wealth Funds’ Investments Determined by Macroeconomic Factors? University Maastricht Working Paper.

Ciarlone, A.,&Miceli, V. (2016). Escaping financial crises? Macro evidence from sovereign wealth funds' investment behaviour. Emerging Markets Review, 27, 169-196.

Csoma, R. (2015). Appreciation of the Role of Sovereign Wealth Funds in the Global Economy. Public Finance Quarterly, 2, 271.

Çolak, Ö. F., (2017). Finansal Serbestleşmenin Tıkanıklığı ve Türkiye Varlık Fonu. İktisat ve Toplum Dergisi, 76, 8-13.

Dedeoğlu, E., (2016). Kamu Mali Yönetiminde Neler Oluyor? Varlık Fonu ve Tamamlayıcı Ödenek, Tepav Değerlendirme Notu: 201629.

Dedeoğlu, E., (2017). Türkiye Varlık Fonu Bu Portföyü ile Ne Yapabilir? Tepav Değerlendirme Notu: 201709.

Dönmez, G., Erek, M. S. (2018). An Evaluation with Regarding to Turkish Wealth Fund: Aims Activities and Legal Status. Bitlis Eren Üniversitesi Akademik İzdüşüm Dergisi, 3 (4), 58-77.

Dünya Gazetesi, Türkiye Varlık Fonu Seküritizasyona Çıkacak, https://www.dunya.com/kose-yazisi/turkiyevarlik- fonu-sekuritizasyona-cikacak/351507, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Dünya Gazetesi, Varlık Fonu Nasıl Denetlenecek, https://www.dunya.com/kose-yazisi/varlik-fonu-nasildenetlenecek/ 349078, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Dyck, I. J.,&Morse, A. (2011). Sovereign wealth fund portfolios. Chicago Booth Working Paper, No:11-15

Eğilmez, M. (2016). Varlık Fonu, http://www.mahfiegilmez.com/2016/08/varlk-fonu.html, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Eren, A. A. ve Odabaş, Y., (2019). Türkiye Varlık Fonu Bağlamında Ulusal Varlık Fonları Üzerine Bir Değerlendirme. Fiscaoeconomia, 3, 134-159.

Ertem, C. (2018). Varlık Fonu Denetime Kapalı Değildir, http://www.ntv.com.tr/ekonomi/cemil-ertem-varlikfonu- denetime-kapali-degildir,8Z0HQirGaEWnZnYf8HmHhQ, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Güzel, F., Acar, M., Şekeroğlu, G., (2017). Sovereign Wealth Funds: A Comparison of the Turkish Severeign Wealth Fund with the World Samples. Perodicals of Engineering and Natural Sciences, 5 (2), 165-175.

Habertürk, 2018, Varlık Fonundan 20 soruya 20 yanıt, https://www.haberturk.com/varlik-fonu-ndan-20- soruya-20-yanit-1636491-ekonomi, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Hürriyet, Maaşlar belirsiz, araçlar kiralık, http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/maaslar-belirsiz-araclarkiralalik- 40581844, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

IFSWF, Santiago Principles, https://www.ifswf.org/santiago-principles-landing/santiago-principles, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Işık, H. B., Kaya, M. V., Özdemir, M. G., (2018). Ulusal Varlık Fonlarına Genel Bir Bakış: Türkiye Deneyimi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 58, 143-159.

Karagöl, E. T. ve Koç Y. E., (2016). Dünyada ve Türkiye’de Ulusal Varlık Fonları, Seta Sayı:169.

Karahanoğulları, Y., (2017). Türkiye’de Kamu Maliyesinin Dönüşümü:1998-2017. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 72 (1), 259-289.

Karan, E., Türkiye’deki Varlık Fonu Dünyadaki Örneklerden Farklı, https://tr.sputniknews.com/ceyda_karan_eksen/201702071027121830-turkiyedeki-varlik-fonudunyadaki- orneklerden-farkli/, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Kayıran, M., (2016). Türkiye Varlık Fonu’nun Kuruluş Amaçları ve Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme, Eğitim Bilim Toplum Dergisi, 14 (5), 55-90.

Konukman, A. ve Şimşek, O., (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Uygulaması, Çalışma ve Toplum, 2017/4, 1913-1944.

Kotter, J.,&Lel, U. (2011). Friendsorfoes? Target selection decisions of sovereign wealth funds and their consequences. Journal of Financial Economics, 101(2), 360-381.

Lyons, G. (2008). Statecapitalism: The rise of sovereign wealth funds. Lawand Business Review of the Americas. 14(1), 1-63

Miracky, W.,&Bortolotti, B. (2009). Weathering the storm: Sovereign wealth funds in the global economic crisis of 2008. SWF Annual Report 2008.

National Fund of the Republic o Kazakhstan, Natural Resource Funds, https://resourcegovernance.org/sites/default/files/NRF_Kazakhstan_October2013.pdf, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Norges Bank Investment Management, Supervisory Council, https://www.nbim.no/en/organisation/governance-model/supervision/supervisory-council/, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

NTV, 2019, Varlık Fonu Denetime Kapalı Değildir, http://www.ntv.com.tr/ekonomi/cemil-ertem-varlik-fonudenetime- kapali-degildir,8Z0HQirGaEWnZnYf8HmHhQ, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Özgül, H. B., (2018). Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonları, Marmara Üniversitesi SBE Maliye Anabilim Dalı, İstanbul.

Özkul, İ. (2016). Dünya Örnekleri Işığında Türkiye Varlık Fonu, https://www.dunya.com/kose-yazisi/dunyaornekleri- isiginda-turkiye-varlik-fonu/328491, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Resmi Gazete, http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/08/20160826-1.htm, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Rozanov, A. (2005). Who holds the wealth of nations. Central Banking Journal, 15(4), 52-57.

Rusya ve Türkiye Ortak 1 Milyar Dolar Yatırım Fonu Açıyor, https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201804041032898895-rusya-turkiye-1-milyar-dolar-ortakyatirim- fonu-aciyor/, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Sözcü, Halkbank Duruşması Bugün, https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/abdde-halkbank-durusmasibugun- 5432225/, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Sputniknews, 2019, Varlık Fonuna Satış, https://tr.sputniknews.com/ekonomi/201903121038145917-varlikfonu- satis/, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

SWFI, Top 88 Largest Sovereign Wealth Fund Rankings by Total Assets, http://www.swfinstitute.org/sovereign-wealth-fund-rankings, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018.

Şahin, Ö. U., (2017). Kamu Maliyesi- Varlık Fonu İlişkisi: Türkiye İçin Fırsat mı Tehdit mi? Journal of Awareness, 2, 349-379.

TBMM, Soru Önergesi Cevapları, https://www2.tbmm.gov.tr/d26/7/7-17854sgc.pdf,Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

Temasek, https://www.temasek.com.sg/en/who-we-are/corporate-governance.html,Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Truman, E. M., (2008) A Blue print for Sovereign Wealth Fund Best Practices, Peterson Institute for International Economics. PolicyBrief 08-3, (No: PB08-3)

TVF, http://turkiyevarlikfonu.com.tr/tr/icerik/51/hakkimizda, Erişim Tarihi: 7 Mayıs 2018

U.S. Charges Against Turkish Lender Risks Hurting Other Banks, https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-10-21/u-s-charges-against-turkish-lender-riskspunishing- other-banks, Erişim Tarihi: 12 Mart 2019

Üstün, N., (2017). Ulusal Varlık Fonları ve Türkiye Varlık Fonu, Konya Ticaret Odası Araştırma Raporu, Şubat 2017, www.kto.org.tr.

Wiśniewski, P.,Kaminski, T., &Obroniecki, M. (2015). Sovereign Wealth Funds in Central and Eastern Europe: Scope and Methods of Financial Penetration. Financial Internet Quarterly "e-Finanse" 2015, vol.11 / nr 1 pp. 11 - 21

Yalçıner, K. ve Sürekli, A. M., (2015). Ekonominin Çeşitlendirilmesinin Bir Aracı Olarak Ulusal Refah Fonu Modelinin Türkiye Ekonomisi Açısından Uygulanabilirliği. Gazi Üniversitesi İ.İ.B. F. Dergisi, 17(3), 1- 30.

Yazıcı, R., (2017). An Overview of Wealth Fund Establishment from the Privatization Experiences of the SEEs in Turkey. Journal of Strategic Research in SocialScience. 3 (3), 89-100.

Yereli, A. B. ve Yaman, İ., (2017). Ulusal Varlık Fonlarını Anlamak: Fırsat mı, Tehdit mi? Sosyoekonomi, 2015,vol.25 (34),69-86.

Kaynak Göster

740 273

Arşiv
Sayıdaki Diğer Makaleler

Örgütsel Çatışma Yönetimi İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışı İlişkisini İncelemeye Yönelik Bir Araştırma

Özkan YILMAZ, Ömür Nezcan ÖZMEN

Örgüt İkliminin Örgüt Temelli Özsaygı ve Öznel İyi Oluş Üzerindeki Etkisi: Kobi’ler Üzerinde Bir Araştırma

Tahir AKGEMCİ, Aleem ABDUL-KAREEM, Esra KIZILOĞLU

Determination of Customer Satisfaction by Text Mining: Case of Cappadocia Hotels

OZAN ÇATIR, Kenan SAKALLI, Hasan ARMUTLU, Şükran ARMUTLU

Hisse Senedi Piyasasında Likidite ve Getiri Oynaklığı İlişkisi: Borsa İstanbul Örneği

Gözde GÜRGÜN, Bilge CANBALOĞLU

Toplu Yemek Firmalarında Uygulanan Personel Güçlendirmenin, Personel Memnuniyeti, Kurum Aidiyeti ve Kurum İçi İmaja Olan Etkisinin Belirlenmesi

Mehmet Ali KAPLAN, Muammer BEZİRGAN

Hisse Fiyatları ile Yabancı Yatırımcı Ticareti Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Bankalar Üzerine Bir Uygulama

Bekir KAYA

Investigation of Financial Factors Affecting the Income of Share Certificates: An Example of Industrial Companies

Tunahan AVCI

The Determinants of Business Analytics Adoption: Does One-Size Fit All?

Nazlı BAYRAM, Melek ATEŞ

The Effect of Social Media on Sports Marketing: Konyaspor Football Club Case

Esen ŞAHİN, M. Tahir DEMİRSEL, Abdullahi Ahmed ADAM

Kurumsal İtibar ve Algılanan Riskin Tüketici Satın Alma Davranışına Etkisi: Elektronik Ticaret Perakende Sektöründe Bir Uygulama

Fatih GÜLLÜK, Necmiye Tülin İRGE