Birinci Dünya Savaşı’nda Galiçya Cephesi’nin Açılması ve 15. Osmanlı Kolordusunun Cepheye Gönderilmesi Meselesi

Bu makalenin amacı Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı’nda kendi sınırları dışında müttefikleri Avusturya-Macaristan ve Almanya’ya yardım etmek amacıyla katıldığı Galiçya Cephesi’ne 15. Osmanlı Kolordusunun görevlendirilmesinin sebeplerini analiz etmek ve bu süreçte yaşanan gelişmeleri ortaya koymaktır. Öncelikli olarak Galiçya’nın tarihsel coğrafyadaki konumu belirtilerek Osmanlı birliklerinin hangi bölgelerde savaştığı irdelenen makalede, 15. Osmanlı Kolordusunun yapısı, donanımı ve işlevi hakkında bilgi vermek de amaç edinilen konular arasındadır. Makalede Osmanlı Devleti’nin Galiçya’ya asker gönderiminin gerekçeleri ve bu bağlamda ortaya çıkan bilanço, sebep-sonuç analizi ekseninde değerlendirilmiştir. Çalışma incelenirken başta Başbakanlık Osmanlı Arşivi’ndeki ilgili belgeler olmak üzere döneme ait birincil ana kaynaklardan yararlanılma yoluna gidilmiştir. Bunlara ilave olarak çeşitli telif ve tetkik eserler de başvurulan kaynaklar arasında yer almaktadır.

Launch of Galician Front in the First World War and the Issue of Sending 15th Ottoman Corps to the Galician Front

This article aims at analyzing the reasons behind the assignment of 15th Ottoman Corps to the Galician Front in a bid to help to Austria and Germany, which were allied with the Ottoman Empire along with later developments in the process. The aim of this paper is to give information about the structure, equipment and function of the 15th Ottoman Corps in the article in accordance with the historical importance of the region. In the article the causes of sending Ottoman soldiers to Galician Fronth have been evaluated and at this context the balance sheet cause-effect analysis was made. While conducting the research, first, the documents in the Ottoman Archives of Prime Ministry are taken into account as the primary sources. Furthermore, other secondary sources and published pieces are used in addition.

Kaynakça

Akçakayalıoğlu, C. (1967). Birinci Dünya Harbi Avrupa Cepheleri (VII. Cilt), Ankara: Genelkurmay Basımevi.

Arıkan, İ. (2007). Harp Hatıralarım, Bir Mehmetçiğin Çanakkale, Galiçya, Filistin Cephesi Hatıraları. İstanbul: Timaş Yayınları.

Armaoğlu, F. (2010). 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi 1914-1995 (17. Baskı). İstanbul: Alkım Yayınevi.

Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA)

Bayur, Y. H. (1991). Türk İnkılâbı Tarihi 1914-1918 Genel Savaşı (3. Baskı), Kısım I, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Bayur, Y. H. (1991). Türk İnkılâbı Tarihi 1914-1918 Genel Savaşı (3. Baskı), Kısım III, Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Dağlar, O. (2012). Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Ordularının Galiçya Cephesi’ne Gönderilmesi ve Cephe Gerisinde Yaşananlar. Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları. (10), 45-76.

Harp Mecmuası. (1332). (16), İstanbul: 247.

Karal, E. Z. (1999). Osmanlı Tarihi IX. Cilt (2. Baskı), Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi.

Köstüklü, N. (2012). I. Dünya Savaşında Rusya’nın Ukrayna ve Diğer Bölgelerindeki Türk Savaş Esirlerine Dair Bazı Tespitler, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. XXVIII (83), 1-16.

Köstüklü, N. (2014). Tarihte Türk-Leh İlişkileri Çerçevesinde Galiçya’da Şehit Olan Türkler ve Şehitlikler Üzerine Bazı Tespitler. timad.com.tr (E.T: 07.07.2018), 27-37.

Lee, S. J. (2014). Avrupa Tarihinden Kesitler 1789-1980 (4. Baskı), (Çeviren: Savaş Aktur) Ankara: Dost Kitabevi.

Sander, O. (2000). Siyasi Tarih İlkçağlardan 1918’e (8. Baskı). Ankara: İmge Kitabevi.

Suat, A. (1930). Büyük Harpte Galiçya Cephesinde 15. Türk Kolordusu. Askeri Mecmua, 11.

Kaynak Göster