Plasenta Perkrata Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Öz Amaç:Bu retrospektif çalışma, Plasenta Perkreta(PP) hastalarının sosyodemografik özelliklerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Yöntemler: Harran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Kadın Hastalıklarıve Doğum Kliniğinde Mart 2021-Mart 2022 tarihleri arasında opere olan ve histopatolojikolarak plasentaperkrata tanısı alan hastaların dosyaları geriye dönük olarak incelendi ve elde edilen sosyodemografik veriler tarafımızca hazırlanan bilgi formlarına kaydedildi.Bilgi formlarından elde edilen sosyo demografik özellikler istatistiksel olarak analiz edildi. Bulgular: Araştırmaya katılan 110 hastanın yaş ortalaması 31.18 ± 5.55, kilo ortalaması 67.18 ±11.96, boy ortalaması 156.54 ±4.48cm, BMI ortalaması 25,8 ±2.7 idi. Hastaların gravidası 4.81±2.37, paritesi 3.27±1.69 ve sezeryan sayısı 3.22±1.68 dı. Hastaların çoğunlukla köyde (%50) ikamet ettikleri,çoğunluğunun yeşil kartlı(%50) olduğu, %90’nın hiç sigara kullanmadığı, hiç kimsenin alkol kullanmadığı, büyük çoğunluğunun okur yazar olmadığı (%40.9) belirlenmiştir. Hastaların mesleki çalışma durumu incelendiğinde büyük çoğunluğunun çalışmadığı (%94.5) gözlenmiştir. Hastaların vatandaşlık durumları incelendiğinde ise %82.7’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, % 17.3’nün ise Suriye uyruklu olduğu ortaya çıkmıştır. Sonuç : Sonuç olarak Plasenta perkrata , maternalmorbidite ve mortalitenin önemli nedenleri arasındadır. Bu araştırma, plasenta perkratahastalarını sosyo-demografik olarak değerlendiren ilk araştırmadır. Çalışmasonunda bu hastaların çoğunlukla kırsal kesimde yaşayan ve sezeryan sayılarının oldukça yüksek olduğu gözlenmiştir. Plasenta perkratamaternalmorbidite ve mortaliteninönemli nedenleri arasında olduğundan dolayı, özellikle kırsal bölgelerde yaşayan anne adaylarının doğum kontrol yöntemleriyle ilgili eğitimler verilmelive sağlık okuryazarlığı artırılmadır. Bu şekilde farkındalık yaratılarak maternalmorbiditeve mortaliteazaltılabilinir.

Retrospective Analysis of Sociodemographic Characteristics of Placenta Perkrata Patients

Background: This study was conducted to evaluate the retrospective analysis of sociodemographic characteristics of patientswith Placenta Percreta. Materials and Methods: The files of the patients who were operated on in the Gynecology and Obstetrics Clinic of Harran University Research and Application Hospital between March 2021 and March 2022 and who were diagnosed with placenta percrata histopathologically were reviewed retrospectively, and the sociodemographic data obtained were recorded in the information forms prepared by us. The socio-demographic characteristics obtained from the information forms were statistically analyzed. Results: The meanage of 110 patients participating in the study was 31.18 ±5.55, the average weight was 67.18 ±11.96, the average height was 156.54 ± 4.48, the mean body mass index was 25,8 ±2.7 .The gravida of the patients was 4.81±2.37, the parity was 3.27±1.69, and the cesarean section number was 3.22±1.68. It was obser-ved that the patients mostly resided in the village (50%), most of them had greencards (50%), 90% of them never smoked, nobody used alcohol, and the majority of them were illiterate (40.9%). When the occupational employ-ment status of the patients was examined, it was observed that the majority of them (94.5%) did not work. When the citizens hipstatus of the patients was examined, it was observed that 82.7% were citizens of the Republic of Turkey and 17.3% were Syrian nationals. Conclusions: In conclusion, placenta perkrata is among the important causes of maternal morbidity and mortality. This study is the first to investigate the socio-demographic characteristics of placenta perkrata patients. At the end of the study, it was observed that these patients mostly lived in rural are asand the number of cesarean sections was quite high. Since placenta percreta is among the important causes of maternal morbidity and morta-lity, placenta percreta can be reduced by increasing education and health literacy about birth control methods, especially for mothers living in rural areas. By raising awareness in this way, maternal deaths can be prevented as well as maternal morbidity and maternal mortality can be reduced.

___

 • 1. Placenta accreta spectrum: accreta, increta, and percreta 2015 Jun;42(2):381-402. doi: 10.1016/j.ogc.2015.01.014.
 • 2. Placenta accreta, increta, and percreta 2013 Mar;40(1):137-54. doi: 10.1016/j.ogc.2012.12.002.
 • 3. Abnormal placentation: evidence-based diagnosis and manage-ment of placenta previa, placenta accreta, and vasa previa 2012 Aug;67(8):503-19. doi: 10.1097/OGX.0b013e3182685870
 • 4. Ananth CV, Demissie K, Smulian JC, Vintzileos AM. Comparison of placenta previa: risk factor profiles and related conditions in tectonics and twin births between 1989 and 1998 in the United States. Am J Obstet Gynecol 2003; 188: 275-6
 • 5. Rosenberg T, Pariente G, Sergienko R, Wiznitzer A, Sheiner E. Critical analysis of risk factors and outcome of placenta previa. Arch Gynecol Obstet 2011; 284(1): 47-51.
 • 6. D'Antonio F, Bhide A. Ultrasound in placental disorders. Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol 2014;28(3):429-42.
 • 7. Silver RM, Landon MB, Rouse DJ, et al. Maternal morbidity asso-ciated with multiple repeat cesarean deliveries. Obstet Gynecol 2006; 107:1226-7.
 • 8. Choi SJ, Song SE, Jung KL, Oh SY, Kim JH, Roh CR. Antepartum risk factors associated with peripartum cesarean hysterectomy in women with placenta previa. Am J Perinatol. 2008 Jan;25(1):37-41.
 • 9. Sheiner E, Shoham-Vardi I, Hallak M, Hershkowitz R, Katz M, Mazor M. Placenta previa: obstetric risk factors and pregnancy outcome. J Matern Fetal Med. 2001 Dec;10(6):414-9.
 • 10. Faiz AS, Ananth CV. Etiology and risk factors for placenta previa: an overview and meta-analysis of observational studies. J Ma-tern Fetal Neonatal Med 2003;13(3):175-90.
 • 11. Peker N , Turan G , Aydın E , Yavuz M , Ege S, Bademkıran MH , Karaçor T, Gül T et al. Analysis of Patients Undergoing Peripartum Hysterectomy for Obstetric Causes According to Delivery Met-hods: 13-Year Experience of a Tertiary Center. Dicle Tıp Dergisi / Dicle Med J (2020) 47 (1) : 122-129.
 • 12. Jauniaux E, Jurkovic D. Placenta accreta: Pathogenesis of a 20th century iatrogenic uterine disease. Placenta 2012;33(4):244-51.
 • 13. Türkiye İstatistik Kurumu Doğum İstatistikleri 2020, sayı 37229, 18 Mayıs 2021
 • 14. Gurol-Urganci I, Cromwell DA, Edozien LC, et al. Risk of placenta previa in second birth after first birth cesarean section: a popula-tion-based study and meta-analysis. BMC Pregnancy Childbirth 2011;11:95.
 • 15. Oppenheimer L, Armson A, Farine D, et al. Maternal Fetal Medi-cine Committee. Diagnosis and management of placenta previa. J ObstetGynaecol Can 2007;29(3):261-6.
 • 16. Charles JL, Karen RS. Placenta Previa Management, http://www.uptodate.com/contents/. Placenta Previa Mana-gement Jan 16, 2018;
 • 17. Abu-Heija A, El-Jallad F, Ziadeh S. Placenta previa: effect of age, gravidity, parity and previous cesarean section. GynecolObs-tetInvest 1999;47(1): 6-8.
 • 18. Hershkowitz R, Fraser D, Mazor M, Leiberman JR. One or multip-le previous cesarean sections are associated with similar increa-sed frequency of placenta previa. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 1995;62(2):185-8.
 • 19. Gilliam M, Rosenberg D, Davis F. Placenta previa the possibility of more births and higher parity with more cesarean sections. Obs-tet Gynecol 2002; 99: 976-7.
 • 20. Khong TY, Healy DL, McCloud PI. Pregnancy complicated by ab-normally adherent placenta and sexratio at birth. BMJ 1991; 302: 625-6.
 • 21. Robert Resnik, Robert M Silver Clinical features and diagnosis of placenta accreta spectrum (placentaaccreta, increta, andpercre-ta) www.uptodate.com/contents/ clinical features and diagnosis of placenta accreta spectrum(placenta accreta, increta, and perc-reta May, 2018.
 • 22. Tapisiz OL, Altinbas SK, Yirci B, Cenksoy P, Kaya AE, Dede S, et al. Emergency peripartum hysterectomy in a tertiary hospital in An-kara, Turkey: a 5-year review Arch Gynecol Obstet 2012;286(5):1131-4.
 • 23. Artunç Ülkümen B, Pala HG, Aktenk F, Bülbül Baytur Y. Plasenta previa olgularında gebelik sonuçları Ege Tıp Degisi 2014;53(2):88-91.
 • 24. Rani PR, Haritha PH, Gowri R. Comparativestudy of trans perineal and transabdominal sonography in the diagnosis of placenta pre-via. J Obstet Gynaecol Res 2007;33(2):134-7.
 • 25. Hung TH, Shau WY, Hsieh CC et al. Risk factors for placenta accre-ta. Obstet Gynecol 1999; 93: 545-6.

___

Vancouver İncebıyık M. , Sak S. , Sak M. E. Plasenta Perkrata Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 20(2): 275-278.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-9623
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Harran Üniversitesi

118b30b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ultrason Rehberliğinde Yapılan Meme Biopsi Hakkında Youtube Videoları Yararlı ve Güvenilir Mi?

Osman KONUKOĞLU, Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI

Unipolar ve Bipolar Depresif Bozuklukta Bazı Hematolojik Parametrelerin

Okan İMRE

Calcaneus’un Kuru Kemik ve Radyografilerinde Morfometrik Analizi ile Cinsiyet Tahmini

Rabia TAŞDEMİR, Rukiye ÇİFTÇİ, Ömer Faruk CİHAN

Tamamlayıcı Tiroidektomide İntraoperatif Sinir Monitörizasyonun Kullanılması Gereklidir

Osman BARDAKÇI, Faik TATLI, İbrahim Burak BAHCECİOĞLU, Abdullah ÖZGÖNÜL, Giray AKGÜL, Muhammet Emin GÜLDÜR, Ali UZUNKÖY

İnfantlarda i-Gel ve Ambu Aura-i Kullanımın Laringofaringeal Mukoza Üzerindeki Etkisinin Flexible Bronkoskopi ile Karşılaştırılması

Sinan YILMAZ, Harun UYSAL, Muhittin ÇALIM, Nizamettin BUCAK

Vücut Kitle İndeksi ve Kan Gruplarının İmmün Trombositopeni Tedavisine Etkisi

Murat KAÇMAZ, Yavuz KATIRCILAR

Bursal Yüz Kısmi Kalınlıkta Rotator Manşet Yırtıklarının Artroskopik Debridman ve Tamirinin Fonksiyonel Karşılaştırılması

Fatih İlker CAN

Plasenta Perkrata Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Mehmet İNCEBIYIK, Sibel SAK, Muhammet Erdal SAK

Bronşektazi hastalarda Serum Amino Asit Profilinin İncelenmesi

Nihayet BAYRAKTAR, Hamdiye TURAN, İsmail KOYUNCU, Ataman GÖNEL, Mehmet BAYRAKTAR, Hamza ERDOĞDU

Bı̇reylerı̇n Benlı̇k Saygısı ve Cı̇nsel Öz Yeterlı̇lik Arasındakı̇ İlı̇şkı̇de Bilişsel Çarpıtmaların Rolü

Mahir YEŞİLDAL, Mehmet Cem YİĞİT