İnkarsere Karın Ön Duvarı Fıtıklarında Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi

Amaç: Bu çalışmada acil cerrahi uyguladığımız inkarsere karın ön duvarı fıtık sonuçlarının literatür ışığında değerlendirilmesi amaçlandı. Materyal ve Metod: Ocak 2016 ile Aralık 2019 tarihleri arasında inkarsere karın ön duvarı fıtığı nedeniyle acil cerrahi uygulanan 124 hastanın kayıtları geriye dönük olarak incelendi. Hasta dosyaları, bilgisayar kayıtları, epikriz raporları, ameliyat raporları ve poliklinik kayıtları değerlendirildi. Hastaların yaş, cinsiyet, fıtık tipi, yerleşim yeri, başvuru zamanı, geçirilmiş fıtık cerrahisi öyküsü, etkilenen organlar, uygulanan anestezi tipi, cerrahi teknikler, rezeksiyon durumu, hastanede kalış süresi, morbidite ve mortalite oranları kaydedildi. Bulgular: Hastaların ortalama yaşı 59,47 ± 17,75 (17-94) idi. Hastaların 64'ü (%51,6) kadın, 60'ı (%48,4) erkekti. Ortalama hastanede kalış süresi 4,12±3,52 (1-19) gündü. On üç (%10,5) hastada ek hastalık mev-cuttu. 100 (%80,6) hastaya genel anestezi, 24 (%19,4) hastaya rejyonal anestezi uygulandı. 25 hasta nüks, 99 hasta ise primer herni tanısı ile opere edildi. Fıtık kesesi içinde en sık basıya uğrayan organlar omen-tum (%64,5) ve ince barsak (%32,2) idi. Hastaların 16'sına barsak rezeksiyonu uygulandı. 90 hastaya ope-rasyon sırasında mesh uygulandı. En sık görülen fıtık tipleri inguinal, umbilikal ve insizyonel fıtıklardır. 17 hastada 31 (%13,7) komplikasyon gelişti. Sepsis, yara enfeksiyonu, ileus, atelektazi ve solunum yetmezliği en yaygın komplikasyonlardı. Hastaların 6'sında (%4,8) mortalite gelişti. Sonuç: Bu çalışmada ek hastalığın fıtık olgularında morbiditeyi, strangülasyona bağlı intestinal rezeksiyo-nun morbidite ve mortaliteyi artırdığını görülmüştür. Bu nedenle inkarsere fıtık ile başvuran hastalar strangülasyon gelişmeden en kısa zamanda ameliyat edilmelidir.

A Tertiary Hospital Experience in Incarcerated Anterior Abdominal Wall Hernias

Background: This study aims to evaluate the results of incarcerated anterior abdominal wall hernia cases in which we performed emergency surgery in light of the literature. Materials and Methods: The records of 124 patients who underwent emergency surgery for incarcera-ted anterior abdominal wall hernia between January 2016 and December 2019 were retrospectively reviewed. The patients' files, computer records, epicrisis reports, surgery reports, and outpatient clinic records were evaluated. Patients; Age, gender, hernia type, location, time of admission, previous hernia surgery history, affected organs, type of anesthesia applied, surgical techniques, resection status, length of hospital stay, morbidity, and mortality rates were recorded. Results: The mean age of 124 patients was 59.47 ± 17.75 (17-94) years. Of the patients, 64 (51.6%) were female, and 60 (48.4%) were male. The mean hospital stay was 4.12±3.52 (1-19) days. Thirteen (10.5%) patients had additional disease. General anesthesia was applied to 100 (80.6%) patients, and regional anesthesia was applied to 24 (19.4%) patients. 25 patients were operated on with the diagnosis of recur-rence and 99 with the diagnosis of a primary hernia. The most frequently compressed organs in the hernia sac were the omentum (64.5%) and small intestine (32.2%). Bowel resection was performed in 16 of the patients. Mesh was applied to 90 patients during the operation. The most common hernia types were inguinal, umbilical, and incisional. 31 (13.7%) complications developed in 17 patients. Sepsis, wound infection, ileus, atelectasis, and respiratory failure were the most common. Mortality was developed in 6 (4.8%) of the patients. Conclusions: This study showed that additional disease increases morbidity in hernia cases, and intestinal resection due to strangulation increases morbidity and mortality. Therefore, patients presenting with an incarcerated hernia should be operated on as soon as possible before strangulation develops.

___

 • 1. Deveney KE. Hernias and other lesions of the abdominal wall. In: Doherty GM, ed. Current Diagnosis and Treatment: Surgery. New York, N. Y. : McGraw Hill, 2010:724–736.
 • 2. Nieuwenhuizen J, van Ramshorst GH, ten Brinke JG, T de Wit T, van der Harst E, Hop WCJ et al. The use of mesh in acute hernia: frequency and outcome in 99 cases. Hernia. 2011;15(3):297-300.
 • 3. Alvarez JA, Baldonedo RF, Bear IG, Solís JA, Alvarez P, Jorge JI. Incarcerated groin hernias in adults: presentation and outcome. Hernia. 2004 May;8(2):121-126.
 • 4. Kulah B, Kulacoglu IH, Oruc MT, Duzgun AP, Moran M, Oz-men MM et al. Presentation and outcome of incarcerated external hernias in adults. Am J Surg. 2001 Feb;181(2):101-104.
 • 5. Derici H, Unalp HR, Bozdag AD, Nazli O, Tansug T, Kamer E. Factors affecting morbidity and mortality in incarcerated abdominal wall hernias. Hernia. 2007 Aug;11(4):341-346.
 • 6. Dodds C, Kumar ChM, Servin F. Anaesthesia for the Elderly Patient. 2007 Oxford: Oxford University Press; 55.
 • 7. Peled E, Keren Y, Halachmi S, Soudry M, Zinman C, Kats Y et al. Patients aged 80 and older undergoing orthopedic or urologic surgery: a prospective study focusing on periopera-tive morbidity and mortality. Gerontology. 2009;55(5):517-522.
 • 8. Erçetin C, Dural AC, Kırnap M, Sayit NF, Tezcaner T. Dağınık kırsal yerleşim bölgesinde boğulmuş fıtık ve geç başvuru so-nuçları. Genel Tıp Dergisi 2012; 22(3): 83-86.
 • 9. Ilhan E, Ustuner MA, Senlikci A, Dadali E, Gokcelli U, Simsek H et al (2015). Factors Affecting Morbidity and Mortality in Patients with Incarcerated Abdominal Wall Hernias. Konu-ralp Tıp Dergisi 2015; 7(2): 108-112.
 • 10. Ezer A, Calışkan K, Colakoğlu T, Parlakgümüş A, Belli S, Tarım A. İntestinal inkarserasyon için acil karın duvarı fıtık onarımı yapılan erişkinlerde morbiditeyi etkileyen faktörler [Factors affecting morbidity in urgent repair of abdominal wall her-nia with intestinal incarceration in adults]. Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2011 Jul;17(4):344-348.
 • 11. 11.Atila, Koray, et al. "Prosthetic repair of acutely incarcera-ted groin hernias: a prospective clinical observational cohort study." Langenbeck's Archives of Surgery 395 (2010): 563-568.
 • 12. Kurt N, Oncel M, Ozkan Z, Bingul S. Risk and outcome of bowel resection in patients with incarcerated groin hernias: retrospective study. World J Surg. 2003 Jun;27(6):741-743.
 • 13. Ozkan E, Yıldız MK, Cakır T, Dulundu E, Eriş C, Fersahoğlu MM et al. Incarcerated abdominal wall hernia surgery: rela-tionship between risk factors and morbidity and mortality rates (a single center emergency surgery experience). Ulus Travma Acil Cerrahi Derg. 2012 Sep;18(5):389-396.
 • 14. Wysocki, Andrzej, et al. "Is the Lichtenstein operation of strangulated groin hernia a safe procedure?." World journal of surgery 30 (2006): 2065-2070.

___

Vancouver Taş İ. , Yiğit E. , Tüzün A. A Tertiary Hospital Experience in Incarcerated Anterior Abdominal Wall Hernias. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 20(2): 292-297.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-9623
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Harran Üniversitesi

117.8b30b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Kliniğimizdeki Son 10 Yıllık Laparoskopik Myomektomi ve Abdominal Myomektomi Olgularının Karşılaştırılması

Yusuf Ziya KIZILDEMİR, Neşe Gül HİLALİ

Raporlu İlaçların Doğrudan Eczaneden Temini Uygulamasına Yönelik Aile Hekimlerinin Deneyimleri

Harun Mesut ATMACAOĞLU, İbrahim KORUK, Hilal ATMACAOĞLU

Vücut Kitle İndeksi ve Kan Gruplarının İmmün Trombositopeni Tedavisine Etkisi

Murat KAÇMAZ, Yavuz KATIRCILAR

Calcaneus’un Kuru Kemik ve Radyografilerinde Morfometrik Analizi ile Cinsiyet Tahmini

Rabia TAŞDEMİR, Rukiye ÇİFTÇİ, Ömer Faruk CİHAN

Acil Serviste 18-45 Yaş Vefat Eden Genç Vakaların Demografik Karakteristikleri ve Hazırlayıcı Faktörlerin Analizi: Retrospektif Kesitsel Bir Araştırmanın Sonuçları

Uğur LÖK, Hüseyin KAFADAR

Meme Koruyucu Cerrahide İntraoperatif Ultrason ve Frozen Patoloji Kullanımının Güvenli Cerrahi Sınır Üzerindeki Etkinliği

Abidin TÜZÜN, Erkan DALBAŞI, Ercan GEDİK

Ultrason Rehberliğinde Yapılan Meme Biopsi Hakkında Youtube Videoları Yararlı ve Güvenilir Mi?

Osman KONUKOĞLU, Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI

Acil Servis Hekimlerinin Malpraktis Korkusu ile İş Tatmini Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Derya CAN, Nükhet BAYER

İnkarsere Karın Ön Duvarı Fıtıklarında Üçüncü Basamak Hastane Deneyimi

İlhan TAŞ, Ebral YİĞİT, Abidin TÜZÜN

Covid-19 Hastalarında Karaciğer Laboratuvar Anormalliklerinin Değerlendirilmesi

Ahmet UYANIKOĞLU, Mehmet Selim MAMİŞ, Esat Cihan KARAHANCI, Tuba DUMAK