Cerrahi Hemşirelerinin Hasta Merkezli Bakim Yetkinlikleri: Türkiye'den Kesitsel Bir Çalışma

CERRAHİ HEMŞİRELERİNİN HASTA MERKEZLİ BAKIM YETKİNLİKLERİ: TÜRKİYE'DEN KESİTSEL BİR ÇALIŞMA ÖZ Amaç: Tanımlayıcı ve kesitsel tipte olan bu araştırma, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin hasta merkezli bakım yeterliklerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Materyal ve metod: Araştırma, Ocak-Eylül 2021 tarihleri arasında Türkiye'deki üniversite hastanelerinin cerrahi kliniklerinde çalışan hemşireler ile yapılmıştır. Veriler Tanımlayıcı Bilgi Formu ve Hasta Merkezli Bakım Yeterlilik Ölçeği (HMBÖ) kullanılarak toplanmıştır. Araştırmanın örneklemini belirlemek için G-Power 3.0.10 paket programı kullanılmıştır. Tüm hemşireler gönüllü olarak katılmaya davet edildi ve 310 hemşire anketi doldurdu. Bulgular: HMBÖ alt boyutları ile tanımlayıcı özellikler karşılaştırıldığında, hemşirelerin yaşı ve deneyim yılı ile hastanın bakış açısına saygı alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Hemşirelerin cinsiyeti ve eğitim durumu ile hasta bakış açısına saygı duyma, bakım süreçlerine hasta katılımını teşvik etme ve hasta haklarını savunma alt boyut puan ortalamaları arasında anlamlı bir ilişki vardı. Sonuç: Çalışmanın sonuçları cerrahi hemşirelerinin hasta merkezli bakım yeterliklerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Anahtar Kelimeler : Cerrahi, Hasta Merkezli Bakım, Hemşirelik, Yetkinlik

Patient-Centered Care Competence of Surgical Nurses: A Cross-Sectional Study in Türkiye

Background: This descriptive and cross-sectional study was conducted to determine the pa-tient-centered care competence of nurses working in surgical units. Materials and Methods: The research was conducted with nurses working in the surgical clinics of university hospitals in Türkiye between January and September 2021. The data were col-lected using the Descriptive Information Form and Patient-Centered Care Competence Scale (PCCS). All nurses were invited to participate on a voluntary basis and 310 nurses filled out the questionnaire. Results: In the comparison of the PCCS sub-dimensions with the descriptive features, a signifi-cant relationship was found between the nurses' age and years of experience and the sub-dimension mean scores of respecting the patient's perspectives. There was a significant rela-tionship between the gender and education level of nurses and the mean sub-dimension scores for respecting patient perspectives, encouraging patient participation in care processes, and defending patients' rights. Conclusions: The results of the study showed that the patient-centered care competency of surgical nurses was high.

___

 • 1. Bakır N, Demir C. Hemşirelerin Hasta Merkezli Bakım Yet-kinliği ve Bütüncül Hemşirelik Yeterliliği. Cumhuriyet Ün-iversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi. 2020;5(3):109-17.
 • 2. Hobbs JL. A dimensional analysis of patient-centered care. Nursing Research. 2009;58(1):52-62.
 • 3. Kupfer JM, Bond EU. Patient satisfaction and patient-centered care: necessary but not equal. Jama. 2012;308(2):139-40.
 • 4. Huh A, Shin JH. Person-centered care practice, patient safety competence, and patient safety nursing activities of nurses working in geriatric hospitals. Int. J. Environ. Res. Public Health. 2021;18(10):5169.
 • 5. Boz I, Akgün M. İnfertilitede Birey Merkezli Bakım Yak-laşımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi 16 (2). 2019:170-5.
 • 6. Hwang JI. Development and testing of a patient‐centred care competency scale for hospital nurses. Int J Nurs Pract. 2015;21(1):43-51.
 • 7. Sidani S, Fox M. Patient-centered care: a clarification of its active ingredients. Journal of Interprofessional Care. 2014;28(2):134-41.
 • 8. Aldemir K, Gürkan A, Yılmaz FT, Karabey G. Cerrahi klin-iklerde yatan hastaların hemşirelik bakımından memnuni-yetinin incelenmesi. Journal of Health and Nursing Man-agement. 2018;5(3):155-63.
 • 9. Dalkılıç S, Kurtoğlu R. Hastaların Tüketicileştirilmesi ve Hasta Güçlendirme. Uluslararası Sağlık Yönetimi ve Stratejileri Araştırma Dergisi. 2021;7(3):456-71.
 • 10. Robinson JH, Callister LC, Berry JA, Dearing KA. Patient‐centered care and adherence: Definitions and applications to improve outcomes. Journal of the American Academy of Nurse Practitioners (JAANP). 2008;20(12):600-7.
 • 11. Arslanoğlu A, Kırılmaz H. Hasta merkezli bakım yetkinliği (HMBY) ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması. Sağlık Akade-misyenleri Dergisi. 2019;6(2):158-66.
 • 12. Erciyas A, Yazıcı G, Surel AA. Cerrahi Kliniklerde Yatan Has-taların Hemşirelik Bakımına Yönelik Memnuniyet Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Tanımlayıcı Çalışma. Turkiye Klinikleri Journal of Nursing Sciences. 2021;13(4).
 • 13. Flinkman M, Leino‐Kilpi H, Numminen O, Jeon Y, Kuok-kanen L, Meretoja R. Nurse Competence Scale: a system-atic and psychometric review. J Adv Nurs. 2017;73(5):1035-50.
 • 14. Faul F, Erdfelder B, A. & Lang A. (2009). Statistical power analyses using G⁕ power 3.1: Test for correlation. Behav Res. 2009;41(4):1149-60.
 • 15. Cohen, J. (1988). Statistical Power Analysis for the Behav-ioral Sciences (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203771587
 • 16. Çetinkaya S: Pediatri hemşirelerinin bakım odaklı hemşire-hasta etkileşim düzeyleri ile ebeveynlerin aile merkezli bakımı değerlendirmesi. Yüksek Lisans Tezi, Erzurum: Ata-türk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2019.
 • 17. Doğan A, Saritaş S. The effects of neuro‐linguistic pro-gramming and guided imagery on the pain and comfort af-ter open‐heart surgery. J Card Surg. 2021;36(7):2389-97.
 • 18. Terzi B, Nurtan K. Konfor Kuramı ve Analizi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;20(1):67-74.
 • 19. 19. Kolcaba KY. A theory of holistic comfort for nursing. J Adv Nurs. 1994;19(6):1178-84.
 • 20. Gardulf A, Nilsson J, Florin J, Leksell J, Lepp M, Lindholm C, et al. The Nurse Professional Competence (NPC) Scale: Self-reported competence among nursing students on the point of graduation. Nurse education today. 2016;36:165-71.
 • 21. Nsiah C, Siakwa M, Ninnoni JP. Registered nurses' descrip-tion of patient advocacy in the clinical setting. Nursing Open. 2019;6(3):1124-32.
 • 22. Şahin G, Artıran İğde FA. Hasta Merkezli Bakım-Ortak Karar Alma Süreci ve Kalite. Turkiye Klinikleri J Fam Med-Special Topics. 2014;5(3):38-43.
 • 23. Härter M, Moumjid N, Cornuz J, Elwyn G, van der Weijden T. Shared decision making in 2017: international accom-plishments in policy, research and implementation. Z.Evid.Fortbild.Qual.Gesundh.wesen(ZEFQ). 2017;123:1-5.
 • 24. Kahriman İ, Yeşilçiçek Çalık K, . Klinik hemşirelerin etik duyarlılığı. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2017;6(3):111-21.
 • 25. Atalay M, Tel H. Gelecek yüzyılda hemşirelikte lisans eğitiminin vizyonu. CÜ Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi. 1999;3(2):47-54.

___

Vancouver Sançar B. , Doğan A. , Zengin Aydın L. Patient-Centered Care Competence of Surgical Nurses: A Cross-Sectional Study in Türkiye. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 2023; 20(2): 346-351.
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi
 • ISSN: 1304-9623
 • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
 • Yayıncı: Harran Üniversitesi

117.9b30b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Bı̇reylerı̇n Benlı̇k Saygısı ve Cı̇nsel Öz Yeterlı̇lik Arasındakı̇ İlı̇şkı̇de Bilişsel Çarpıtmaların Rolü

Mahir YEŞİLDAL, Mehmet Cem YİĞİT

Unipolar ve Bipolar Depresif Bozuklukta Bazı Hematolojik Parametrelerin

Okan İMRE

Raporlu İlaçların Doğrudan Eczaneden Temini Uygulamasına Yönelik Aile Hekimlerinin Deneyimleri

Harun Mesut ATMACAOĞLU, İbrahim KORUK, Hilal ATMACAOĞLU

Acil Serviste 18-45 Yaş Vefat Eden Genç Vakaların Demografik Karakteristikleri ve Hazırlayıcı Faktörlerin Analizi: Retrospektif Kesitsel Bir Araştırmanın Sonuçları

Uğur LÖK, Hüseyin KAFADAR

Meme Koruyucu Cerrahide İntraoperatif Ultrason ve Frozen Patoloji Kullanımının Güvenli Cerrahi Sınır Üzerindeki Etkinliği

Abidin TÜZÜN, Erkan DALBAŞI, Ercan GEDİK

Acil Servise Başvuran Yaşlı ve İleri Yaşlılarda Düşme Risk Faktörlerinin Karşılaştırılması

Bahar BEKTAN KANAT, Onur İNCEALTIN

Plasenta Perkrata Hastalarının Sosyodemografik Özelliklerinin Retrospektif Analizi

Mehmet İNCEBIYIK, Sibel SAK, Muhammet Erdal SAK

Bronşektazi hastalarda Serum Amino Asit Profilinin İncelenmesi

Nihayet BAYRAKTAR, Hamdiye TURAN, İsmail KOYUNCU, Ataman GÖNEL, Mehmet BAYRAKTAR, Hamza ERDOĞDU

Ultrason Rehberliğinde Yapılan Meme Biopsi Hakkında Youtube Videoları Yararlı ve Güvenilir Mi?

Osman KONUKOĞLU, Veysel KAYA, Mehmet TAHTABAŞI

Down Sendromlu Çocuklarda Tıbbi Komorbiditelerin Nörogelişimsel Özellikler Üzerine Etkisi

Yaşar TANIR, Selçuk ÖZKAN