Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi (e-ISSN: 1309-4025 - ISSN: 1304-9623), genel tıbbi konularda makaleler yayınlayan multidisipliner hakemli bir dergidir. İlk olarak 2004 yılında yayınlanmaya başlamıştır. Makaleler Türkçe veya İngilizce kabul edilmektedir. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi her yılın Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 3 defa yayınlanır. Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi ULAKBİM TR Dizin, Türkiye Atıf Dizini dizinlerinde yer almaktadır. Değerlendirme süreci ve yayın aşamasında yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir.

Yazarların gönderdiği makaleler iThenticate İntihal programı ile kontrol edilmekte, uygun görülmeyen makaleler değerlendirmeye alınmamaktadır.

Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda Etik Kurul Onay Belgesinin makale gönderim sürecinde sisteme yüklenmeli ve izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) materyal ve metod bölümünde ve ayrıca makalenin tartışma kısmından sonra açıklamalar bölümünde belirtilmelidir. Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.· Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar· İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,· İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,· Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,· Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar, (Arşiv taraması yapılan çalışmalarda istenildiğinde çalışmanın yapıldığı kurumdan alınan izin belgesi de ayrıca sisteme yüklenmelidir.)

Olgu Sunumu - Serisinde hastanın açık kimliği paylaşılmamalı ve hastadan yayına izin verildiğine dair “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,

Dergimizin yazım kurallarına göre hazırlanmamış olan çalışmalar değerlendirmeye alınmadan red edilmektedir. Lütfen makalenizi sisteme yüklemeden önce yazım kurallarımızı dikkatlice okuyunuz.

Cilt: 17 - Sayı: 3 - 2020 Son Sayı