İbn Himmât ed-Dımaşkî ve Hulâsatü’n-Nuhbe fi’l-Mustalah Adlı Eseri

Muhtasar tarzı eser te’lîfi, özellikle ilim tahsiline yeni başlayanlar için ezberlenmesi kolay olup, ileri metinlerin anlaşılması için temel teşkil eden bir mahiyet arz ettiği için, kadîm bir te’lif üslûbu olarak, bütün ilim dalları için tatbik edilen bir yöntem olmuştur. Böyle bir yöntemle, gerek alanın temel konularının tespiti, gerekse çok geniş ileri metinlerin tartışma zeminini daha tahsil hayatının başında fark etmek, ilim talebesini cesaretlendirici bir mahiyet arz etmektedir.

___

  • Kadir Ayaz, “Zâhid el-Kevserî’nin İcâzetnâmesinde Yer Alan İsnadların Osmanlı Anadolu’sundaki Tarihçesi”, Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sy. 40, Konya 2015, s., 63-102.
  • Kadir Ayaz, “XVIII. Yüzyılda Hanefî bir Muhaddis; İbn Himmât ed-Dımaşkî’nin Mısır ve Hicaz’a Yolculukları, Hocaları ve Hadis İcâzetleri” Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sayı: 48, Aralık 2019, ss. 15-46.
  • Hulâsatü’n-Nuhbe fi’l-Mustalah, daha önce biri 2019 yılında, ikincisi 2021’de olmak üzere, ilki bir makale olarak ikincisi de şerhi ve hâşiyesiyle beraber kitap olarak neşredilmiştir (Muh. b. Sa‘îd b. Muh. el-Gâmidî,
  • “Tahkîku Hulâsati’n-Nuhbe fi’l-mustalah (Muhammed b. el-Hasen b. Himmât ed-Dımaşkî el-Hanefî)”, Mecelletü Külliyyeti’d-Dirâsâti’l-İslâmiyye ve’l-‘Arabiyye li’l-benât bi-Demenhûr, sayı 4/2, 2019, ss. 495-518;
  • Muhammed b. el-Hasen b. Himmât ed-Dımaşkî el-Hanefî, Hulâsatü’n-nuhbe ve şerhu hulâsati’n-nuhbeti ve hâşiyetuhâ, thk. Azât Câmâşîf ve Mustafa Celîl Âltuntâş, İstanbul: Dâru Bâbi’l-İlm 2021. 128 s.).