KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME

İletişim olanaklarının artması ile birlikte insanoğlu günlük yaşamda birçok uyarıcı ile karşı karşıya kalmaktadır. Kişiyi etkileyen tüm bu uyarıcılara bireyler bilinçli ve bilinçsiz olarak farklı tepkiler vermektedir. İnsanların hayatlarını kapsayan tüm mekânlar ve olaylar, iletişim sürecinin parçasını oluşturmaktadır. Bu noktada kişilerarası iletişim süreci içerisinde meydana gelen izafilik (görecelilik) iletişim sürecinin oluşmasında ve etkileşimin gerçekleşmesinde önemli bir noktadır. Çalışmanın amacı, Kişilerarası İletişim Süreci İçinde İzafiyet Teorisi’nin rolünü incelemek, iletişim süreci üzerinde, algılama, yorumlama ve anlamlandırma süreçlerinde ne tür farklılıklara neden olduğunu açıklanmaya çalışmaktır. İlk kısımda kişilerarası iletişim süreci incelenmiş ve kısaca özetlenmiştir.  İkinci kısımda İzafiyet Teorisi tanıtılmıştır. Özel İzafiyet Teorisi ve Genel İzafiyet Teorisi açıklanmış; Kişilerarası İletişim Süreci ile İzafiyet Teorisi arasındaki ilişki ortaya koyulmaya, bireyler ve toplumlar arasındaki inanç, değer, kültür, ahlak gibi farklılıklar örnekler ile belirtilmeye çalışılmıştır. Son bölümde, Türkiye’de 2014 yılında meydana gelen Soma Kömür Madeni faciasının 4 farklı ulusal gazetedeki yorumlanış biçimleri ele alınmıştır. İncelemede nitel araştırma yöntemi kullanılarak, haber metinleri konumlarına ve içeriklerine göre analiz edilip karşılaştırılmıştır.  Türkiye’de yayım yapan 4 farklı ulusal gazetenin ilk sayfa Soma Haberleri ele alınmış, gazete haberleri objektif şekilde, karşılaştırmalı olarak değerlendirilmiştir. Haberlerin içerik analizlerine bakıldığında, gazetelerin olayları kendi politik bakış açılarına göre okuyuculara aktardıkları belirlenmiştir. Aynı gazeteler şekilsel olarak incelendiğinde haberlere verilen önem derecelerinde de farklılıkların olduğu görülmüştür. Bu durum gazetelerin, haberi ilk sayfadaki konumlandırma farklılıklarında da gözlemlenmiştir. Sonuç olarak incelenen gazetelerde aktarılan haber metinleri, içerik olarak ve şekilsel olarak farklılık göstermiştir; bu da kişilerarası 

THE ROLE OF THE THEORY OF RELATIVITY IN THE PROCESS OF INTERPERSONAL COMMUNICATION, A COMPARATIVE EXAMINATION ON THE DIFFERENT NEWSPAPERS ABOUT DISASTER OF SOMA COAL MINE

Associated with the increase of communication facilities, mankind faces many stimulant in daily life. All of these stimulants affecting the person have differen treactions, consciously and unconsciously. All the places and events that encompass people's lives are actually part of the communication process. At this point, relativity in the interpersonal communication process is an important point in the formation of the communication process and the interaction.In this study, it is tried to be explained what kind of differences caused by Theory of Relativity on the communication process with in imperception, interpretation and signification by analyzing the role of Theory of Relativity by the interpersonal communication process. In the first part, interpersonal communication process were examined. In the sceond part, Theory of Relativity was introduced. Special Theory of Relativity and General Theory of Relativity were explained. The differences such as blief, value, cultureand moral between individuals and societies are tried to be remarked through examples by approching the effect of Theory of Relativity by interpersonal communication process.In the last part, the manners of interpretation of four different national news paper about Soma coal mine disaster occured in Turkey in 2014 are analyzed. In the research, ewstexts were analyzed and compared according to their location and contents using qualitative research method. Soma News on the first page of fournational newspapers published in Turkey has been discussed. In the investigation about the research all the details about newspaper news are handled objectively and were evaluated by comparison. When the news of the content analysis, it is determined that there are differences in the way of treatment the worst case. When the same newspapers are examined in form, it was seen that there were differences in the importan ceratings given to the news. During there view disaster of Soma news while some newspapers are handled in direct, some newspapers have been given headlines or surveillance. As a result, the news texts transmitted in the news papers examined varied in contentand shape. This reveals the edifferences in the interpersonal communication process in the most clear way.

Kaynakça

ALPER, Ömer Mahir (2003). Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Ankara, Cilt:28, 279-284.

ARMAĞAN, Ahsen (2014). Yalnızlık ve Kişilerarası İletişim İlişkisi: Öğrenciler Üzerinde Bir Araştırma, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:7 Sayı:30, 27-43.

BASSETT, Bruce ve Edney, Ralph (2013). İzafiyet Teorisi, Çev: Duygu Akın, İstanbul: NTV Yayınları.

BORN, Max (1995). Görelilik Kuramı, Çev: Celal Kaplan, İstanbul: Evrim Yayınevi.

BÜYÜKKARA, Mehmet Ali (2010). Mezhepler Tarihine Giriş, (Editör), Mehmet Ali Büyükkara, İslam Mezhepleri Tarihi, Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2-26.

CANDANSAYAR, Selçuk ve Coşar, Behçet (2001). Küreselleşme, Post Modernizm ve Kültürel Görecelik, Ankara Üniversitesi Psikiyatri Kriz Uygulama Merkezi ve Araştırma Merkezi Kriz Dergisi, Ankara, Cilt:9, Sayı:2, 41-47.

CEVİZ, Ahmet (2000). Paradigma Felsefe Sözlüğü, İstanbul: Paradigma Yayınları.

DAVIES, Paul (2003). İletişimde Dönüşümler, Bilgi ve İletişim Teknolojileri Işığında Dönüşümler, (Editör), Ferhat Odabaşı, Ankara: Nobel Yayınları, 231-255.

EINSTEIN, Albert (2010). İzafiyet Teorisi, Çev: Günel Aktaş, İstanbul: Say Yayınları.

EINSTEIN, Albert (2013). Son Yıllarım, Çev: Ferhat İyidoğan, İstanbul: Kırmızıkedi Yayınevi.

GÖKÇE, Orhan (2006). İletişim Bilimi İnsan İlişkilerinin Anatomisi, Ankara: Siyasal Kitabevi.

GÖRGÜN, Tahsin (2010). İslam ve Ahlak, İslam Ahlak Esasları (Editör), Tahsin Görgün, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2-21.

GREENE, Brian (2008a). Evrenin Dokusu, Uzay, Zaman ve Gerçekliğin Dokusu, Çev: Murat Alev, Eskişehir: Tübitak Yayınları 2-21.

GREENE, Brian (2008b). Evrenin Zarafeti, Çev: Ebru Kılıç Ankara: Tübitak Popüler Bilim Kitapları.

GÜLTEKİN Nihat ve Sığrı, Ünsal (2007). Bir Kültür Boyutu Olarak Bireycilik-Ortaklaşa Davranışçılık ve Örgütsel Kültüre Yansımaları, Marmara Üniversitesi İ.B.F Dergisi, İstanbul, Cilt: 23, Sayı:2, 273-284.

GÜNDÜZ, Mustafa (2005). Ahlak Sosyolojisi, Ankara: Anı Yayıncılık.

HAWKING, Stephan (2008). Zamanın Daha Kısa Tarihi, Çev: Selman Öğünç, İstanbul: Doğan Kitap.

HAWKING, Stephan ve Mlodinow, Leonard (2012). Büyük Tasarım, Çev: Selma Öğünç, İstanbul: Doğan Kitap.

HAWKING, Stephan (2013). Ceviz Kabuğundaki Evren, Çev: Kemal Çömlekçi, İstanbul: Alfa Bilim.

KARAMAN, Hayrettin vd. (1998). İman ve İbadetler, Diyanet İşleri Başkanlığı Dijital İlmihali, Cilt1.

KARTARI, Asker (2006). Farklılıklarla Yaşamak, Kültürlerarası İletişim, Ankara: Ürün Yayınları.

LAZAR, Judith (2001). İletişim Bilimi, Çev: Cengiz Anık, Ankara: Vadi Yayınları.

ORHON, E. Nezih (2012). Uluslararası ve Kültürlerarası İletişim, İletişim Bilgisi, (Editör), E.Nezih Orhon, Ufuk Eriş, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayını, 56-171.

ÖZBAY, Ekrem vd. (2010). İmam- Hatip Liseleri Karşılaştırmalı Dinler Tarihi Ders Kitabı, (Editör), Ramazan Yıldırım, Ankara: Devlet Kitapları.

ÖZODAŞIK, Mustafa (2009). Kişilerarası İletişim Sürecinde Algı, İkna ve Empatik İlişkiler, Konya: Tablet Kitabevi.

REBOUL, Oliver (1995). Değerlerimiz Evrensel midir? Eğitim Yönetimi Dergisi Çev: Hüseyin Izgar, Yıl 1, Sayı:3, Güz Dönemi, Ankara: Pegem Yayıncılık, 363-373.

SADIK, Necmettin (1936). Sosyoloji, İstanbul: Devlet Basımevi.

STRAUGHAN, Roger (2008). Ahlaki Gelişim, Dini Düşünce ve Davranışlar, Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Çev: Abdulvahit İmamoğlu ve Tuncay Aksöz, Cilt:10, Sayı:17, 17-74.

TASLAMAN, Caner (2011). Din Felsefesi Açısından İzafiyet Teorisi Makale http://www.canertaslaman.com, Erişim Tarihi: 10.01.2018.

TASLAMAN, Caner (2013). Bigbang ve Tanrı, İstanbul: İstanbul Yayınevi.

TURGUT, Sadi (2005). Einstein’ın Mucize Yılı Özel Görecelik, Bilim Teknik Dergisi, Ankara: Tübitak Yayınları, Sayı: 447, Cilt:38, 38-45.

UYSAL, Enver (2003). Değer Üzerine Bazı Düşünceler ve Bir Erdem Tasnifi Denemesi, İnsani Erdemler ve İslami Erdemler, Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Cilt:12, Sayı1, 51-59.

YALKUT, Aydın, (1986). Büyük Larouse Sözlük ve Ansiklopedisi, İstanbul: İnterpress Basın ve Yayıncılık, Cilt:6.

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder378250, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {326 - 355}, doi = {10.19145/e-gifder.378250}, title = {KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME}, key = {cite}, author = {Karadere, Yusuf} }
APA Karadere, Y . (2018). KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (1) , 326-355 . DOI: 10.19145/e-gifder.378250
MLA Karadere, Y . "KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 326-355 <
Chicago Karadere, Y . "KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 326-355
RIS TY - JOUR T1 - KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME AU - Yusuf Karadere Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.378250 DO - 10.19145/e-gifder.378250 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 326 EP - 355 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.378250 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %A Yusuf Karadere %T KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.378250 %U 10.19145/e-gifder.378250
ISNAD Karadere, Yusuf . "KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 326-355 .
AMA Karadere Y . KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. e-gifder. 2018; 6(1): 326-355.
Vancouver Karadere Y . KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(1): 326-355.
IEEE Y. Karadere , "KİŞİLERARASI İLETİŞİM SÜRECİNDE İZAFİYET TEORİSİ’NİN ROLÜ, SOMA KÖMÜR MADENİ FACİASININ FARKLI GAZETE HABERLERİNDE İŞLENİŞ FARKLILIKLARI ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR İNCELEME", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 326-355, Nis. 2018, doi:10.19145/e-gifder.378250