2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ

Siyasal kampanya süreci içerisinde siyasal partiler medya ve teknolojinin sunduğu imkânlar doğrultusunda siyasi ideolojilerini kamuoyuna yansıtmaya çalışmakta ve bu ideolojilerini seçmenlere benimsetmek ve siyasi katılımlarını sağlamak amacı ile propaganda çalışmaları yapmaktadır. Günümüzde seçim öncesi oy potansiyelini artırmak ve parti imajını seçmenlere sunmak için kullanılan seçim müzikleri siyasal partilerin kampanyalarının önemli bir alt yapısını oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında 2017 Anayasa değişikliği halk oylaması sürecinde iktidar partisi olarak AK Parti ve muhalefet partisi olarak CHP’nin halk oylaması kampanyalarında kullandıkları şarkılar söylem analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmektedir. Halk oylaması için hazırlanan seçim şarkılarında toplumun mevcut siyasi, sosyolojik ve ekonomik yapısının göz önünde bulundurulduğu; seçim müziklerinin iktidar ve muhalefet partileri tarafından seçmene ulaşma noktasında hem dilsel hem de görsel mesajlarla desteklendiği görülmektedir. Çalışma sonucunda, AK Parti’nin halk oylaması kapsamında siyasi alt yapısını sunmak ve dini motifleri sıklıkla kullanmak yerine bütüncül bir imaj aktarımı tercih ettiği; CHP’nin seçim şarkısında dini ağırlıklı öğeleri siyasi tutumunun bir stratejisi ve parçası olarak kullandığı görülmektedir. 

A DISCOURSE ANALYSIS ON REFERENDUM SONGS OF JUSTICE AND DEVELOPMENT PARTY AND REPUBLICAN PEOPLE’S PARTY WTHIN THE FRAME OF REFERENDUM OF CONSTITUTIONAL AMENDMENT IN 2017

As part of their political campaigns, political parties are canvassing using multiple channels made available by media and technology in order to reach out to the voters and to communicate their political ideologies to the people. Commonly used as a way to improve the voter base and to communicate the image of the party to the voters, campaign songs make up an important background for the campaign of political parties. Through discourse analysis method, this study analyzed the campaign songs used by the Justice and Development Party (AK Party) as the government and Republican People's Party (CHP) as the opposition in their campaigns before the Turkish Constitutional Referendum, 2017. It is seen that present political, sociological and economic structure of the society have been taken into consideration in songs which were prepared for the referendum, and campaign songs are undergirded with lingual and visual messages by both ruling and opposition parties in order to reach out to voters. The results of this study showed that AK Party, instead of showcasing its political background and using religious motives, preferred to communicate a holistic image; while CHP preferred using religious elements as a part of its political stance and strategy in their campaign songs.

Kaynakça

Kaynakça Avcı, K. (2015). “Siyasal Partilerin Seçim Kampanyaları Faaliyetlerine Karşı Seçmenin İlgi Düzeyleri: 2015 Genel Seçimleri Örneği”. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, 3(2): 177-205. Aytekin,N. (2012). Reklam Müziğinde Kültürel Motiflerin Kullanımı ve Marka Kişiliğinin Sunumu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi. Aziz, A. (2011). Siyasal İletişim. Ankara: Nobel Yayın Aziz, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri ve Teknikleri, Ankara: Nobel Yayınları. Bayraktaroğlu, N. (2016). “Müzikle Tedavi, Türk-İslam ve Diğer Devletlerde Müzikle Tedavinin Tarihi Yeri ve Önemi.” http://www.tarihgazetesi.net/yazilar/makaleler/2015-turklerde-muzikle-tedavi.html. (Erişim Tarihi: 10.05.2017) Cangöz, İ. (1999) Kitle İletişim Kurumlarında Etki Sorunsalı ve Bir İzleyiciAraştırması. Yayınlanmamış Doktora Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi.

Çoban, B. ve Özarslan, Z. (2003). Söylem ve İdeoloji içinde “Önsöz” Oskay, Ü. İstanbul: Su Yayınları. DeNora, T. (2000). Music in Everyday Life. Cambridge: Cambridge University Press. Durdular, E., Solak, M. ve Şencan H. (2010). “Bir Doğrudan Demokrasi Aracı Olarak ‘Referandum’: Türkiye ABD Avrupa Uygulama Örnekleri”. TBMM Araştırma Merkezi. Ankara: TBMM Basımevi. 2(26133): 7-218. Ergül, H. (2000). Televizyonda Haberin Magazinelleşmesi,İstanbul: İletişim Yayınları. Fiske, J. (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş. (Çev.: İrvan, S.). Ankara: Ark Yayınevi. Gözler, K. (1988). Halk Oylamasının Değeri. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. Cilt 40 sayı 1(4): 97-113. Gözler, K. (2007). Anayasa Hukukuna Giriş: Genel Esaslar ve Türk Anayasa Hukuku. Bursa: Ekin Kitapevi Jung, C. G. (2015). Maskülen: Erilliğin Farklı Yüzleri. (Çev.:. Erdinç, D.G). İstanbul: Pinhan Yayıncılık. Kapani, M. (2005). Politika Bilimine Giriş. Ankara: Bilgi Yayınevi Küçükömer, İ. (2002). Düzenin Yabancılaşması. İstanbul: Bağlam Yayınları. Öztekin, A. (2014). Siyaset Bilimine Giriş. Ankara: Siyasal Kitapevi Rousseau, J.J. (1999).Toplum Sözleşmesi. (Çev. Vedat Günyol). İstanbul: Adam Yayınları. Şendur, G. ve Atabek, Ü. (2007). Medya Metinlerini Çözümlemek. Ankara: Siyasal Kitabevi.

Tekin, H. S. (2014). Müzik Bilimine Doktriner Yaklaşımlar. Ankara: Müzik Eğitimi Yayınları. Tokgöz, O. (2008). Siyasal İletişimi Anlamak. Ankara: İmge Kitapevi van Dijk, T. (2002).The Interdisciplinary Study of News as Discourse. (Eds. Jensen, K. B. ve Jankowski, N. W.) A Handbook of Qualitative Methodologies For Mass CommunicationResearch içinde (s. 108- 120). London: Routledge. van Dijk, T. (2003). Söylem ve İdeoloji: Çok Alanlı Bir Yaklaşım. (Eds. Çoban, B. ve Özarslan, Z.)Söylem ve İdeolojiiçinde (s.13-109). İstanbul: Su Yayınları. Yılmaz, S. H. (2007). İdris Küçükömer'in Siyasal Tezleri Bağlamında AKP ve CHP Parti Programlarının Analizi. Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi, 5(1), 156-173. Wolton, D. (1989). “Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası”. (Çev. H. Tufan ve Ö. Laçiner). Birikim Dergisi. 4(30): 51-58.

İnternet Kaynakları • Bulut, S. ve Yaylagül, L. (2004). Türkiye’deki Yazılı Basında Yargıtay ve Mafya İlişkisine Yönelik Haberler. http://www.irfanerdogan.com/dergiweb2008/19/bulut-yaylagul.pdf (Erişim Tarihi: 20.04.2017) • Cumhuriyet Halk Partisi Tüzüğü. http://partiiciegitim.chp.org.tr/dosyalar/mevzuat/CHP-Tuzuk.pdf. (Erişim Tarihi: 12.04.2017) • Dirlik, Ünal Şöhret. (2009). “Nasrettin Hoca ve Gök Boncuklum!” http://blog.milliyet.com.tr/nasrettin-hoca-ve-gok-boncuklum/Blog/?BlogNo=155944. (Erişim Tarihi: 17.04.2017) • “Seçim Sonuçları”. http://www.secim-sonuclari.com/2002. (Erişim Tarihi: 11.04.2017) • “Seçim Sonuçları”. http://www.secimsonucu.com/(Erişim Tarihi: 16.04.2017) • Meriç, M. (21.07.2007). “Kendim Seçtim Kendim Buldum”. Radikal Gazetesi. http://www.radikal.com.tr/hayat/kendim_sectim_kendim_buldum-867424/ (Erişim Tarihi: 16.04.2017) • Özkök, E. (26.05.2010). “En Başarılı Seçim Şarkısı”. Hürriyet Gazetesi. http://www.hurriyet.com.tr/en-basarili-secim-sarkisi-14838684.(Erişim Tarihi: 16.04.2016) • Öztürk, S. (2014). “Siyasal İkna ve Seçim Müzikleri: Türkiye Üzerine Bir İnceleme”. İletişim ve Diplomasi/Siyasal İletişim. http://docplayer.biz.tr/2488256-Siyasal-ikna-ve-secim-muzikleri-turkiye-uzerine-bir-inceleme.html. (Erişim Tarihi: 12.04.2017) • Zenginkuzucu, D.(2013). Halk Oylamasını Yeniden Düşünmek. T.C Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2): 1-21. http://www.nisantasi.edu.tr/fileex///NuSBD/nish-sos-bil-dergi-1-2.pdf (Erişim Tarihi. 19.04.2017). • Arklan, Ü.(2011). Kamu Yönetiminin Halkla İlişkileri Açısından Referandum: 12 Eylül 2010 Referandumu Sivas Araştırması.T.C Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi. 32, (87-125). http://www.iletisimdergisi.gazi.edu.tr/arsiv/32.pdf. (Erişim Tarihi: 19.04.2017) • Resmî Gazete, 12 Eylül 1987, Sayı-19572 (Erişim Tarihi: 19.04.2017) • “Rabia İşareti Arapça'da "Dört" Anlamına Geliyor”. http://www.haberler.com/rabia-isareti-ne-anlama-geliyor-4955101-haberi/. (Erişim Tarihi: 10.05.2017) • “Tek Millet, Tek Bayrak, Tek Vatan, Tek Devlet İçin Evet”. http://www.tccb.gov.tr/haberler/410/70982/tek-millet-tek-bayrak-tek-vatan-tek-devlet-icin-evet.html. (Erişim Tarihi: 09.05.2017) • http://www.milliyet.com.tr/yazarlar/mehmet-tezkan/chp-ye-devrimci-ruh-lazim-2179122/(Erişim Tarihi: 03.05.2017) • http://m.milliyet.com.tr/yazarlar/adil-gur/referandumun-kaderini-belirleyecek-2394949/ (Erişim Tarihi: 03.05.2017) • http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&view=bts&kategori1=veritbn&kelimesec=170407. Erişim Tarihi: 09.05.2017

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { e-gifder334011, journal = {Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi}, issn = {2146-3301}, eissn = {2146-3301}, address = {}, publisher = {Gümüşhane Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {398 - 428}, doi = {10.19145/e-gifder.334011}, title = {2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ}, key = {cite}, author = {Bakır, Zeynep Nihan and Adalı Aydın, Gülten and Birol, Murat} }
APA Bakır, Z , Adalı Aydın, G , Birol, M . (2018). 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi , 6 (1) , 398-428 . DOI: 10.19145/e-gifder.334011
MLA Bakır, Z , Adalı Aydın, G , Birol, M . "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ" . Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 398-428 <
Chicago Bakır, Z , Adalı Aydın, G , Birol, M . "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 (2018 ): 398-428
RIS TY - JOUR T1 - 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ AU - Zeynep Nihan Bakır , Gülten Adalı Aydın , Murat Birol Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19145/e-gifder.334011 DO - 10.19145/e-gifder.334011 T2 - Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 398 EP - 428 VL - 6 IS - 1 SN - 2146-3301-2146-3301 M3 - doi: 10.19145/e-gifder.334011 UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ %A Zeynep Nihan Bakır , Gülten Adalı Aydın , Murat Birol %T 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ %D 2018 %J Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi %P 2146-3301-2146-3301 %V 6 %N 1 %R doi: 10.19145/e-gifder.334011 %U 10.19145/e-gifder.334011
ISNAD Bakır, Zeynep Nihan , Adalı Aydın, Gülten , Birol, Murat . "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ". Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi 6 / 1 (Nisan 2018): 398-428 .
AMA Bakır Z , Adalı Aydın G , Birol M . 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ. e-gifder. 2018; 6(1): 398-428.
Vancouver Bakır Z , Adalı Aydın G , Birol M . 2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ. Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi. 2018; 6(1): 398-428.
IEEE Z. Bakır , G. Adalı Aydın ve M. Birol , "2017 ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HALK OYLAMASI ÇERÇEVESİNDE ADALET VE KALKINMA PARTİSİ İLE CUMHURİYET HALK PARTİSİ REFERANDUM ŞARKILARI ÜZERİNE BİR SÖYLEM ANALİZİ", Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, c. 6, sayı. 1, ss. 398-428, Nis. 2018, doi:10.19145/e-gifder.334011