Emek Sömürüsü Bağlamında İnsan Ticareti

Dünya genelinde insan ticaretinin neden olduğu en büyük olumsuzluklardan birini emek sömürüsü oluşturmaktadır. Emek sömürüsünde çalışanlar, ağır çalışma şartları altında bulunmakta, az para kazanmakta, sosyal haklar elde edememekte, iş güvenliği ve sağlığı konusunda yetersiz alanlarda çalışmaktadır. Çalışma kapsamında insan ticareti ile ilgili emek sömürüsünün kampanyalardaki sunumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışma kapsamında amaçlı örneklem metodu kullanılarak belirlenen emek sömürüsüne karşı hazırlanan üç kampanyaya ait video ABD'li dilbilimci William Charles Morris'in göstergebilim kavramları ışığında incelenmiştir. Elde edilen bulgularda, kampanyalarda emek sömürüsü boyutunda genel olarak çocukların ön plana çıkarıldığı ve emek sömürüsü nedeniyle de çocukların, çocukluk dönemini yaşamalarına izin verilmediğinin aktarıldığı ortaya konulmuştur. Bulgular, emek sömürüsünün toplum genelinde yol açtığı sorunları yansıtması ve emek sömürüsüne karşı eğitim politikalarının önemini açıklaması bakımından önem taşımaktadır.

The Human Trafficking in The Context of Labour Exploitation

One of the biggest problems which human trafficking caused worldwide is labor exploitation. Employees are in heavy working conditions, earn less, can't have social rights and work in areas that are not suitable for occupational safety and health in labor exploitation. The aim of this study is to reveal the presentation of labor exploitation regarding human trafficking in campaigns. For this purpose, the videos of the three campaigns prepared against labor exploitation determined by using the purposive sampling method were examined in the light of the semiotics concepts of the American linguist William Charles Morris. According to the findings, it was revealed that children were brought to the forefront in terms of labor exploitation and that children were not allowed to live their childhood due to labor exploitation in the campaigns. The findings are important in that they reflect the problems caused by labor exploitation across society and explain the importance of education policies against labor exploitation.

___

 • ADS (2019a). "UNICEF'in Kampanyası", https:// www. adsoftheworld. com/ media/ film/ unicef_ childlabour, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • ADS (2019b). "World Vision'un Kampanyası", https:// www. adsoftheworld. com/ media/ film/ world_ vision_ no_ child_ for_ sale_ child_ labour, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • ADS, (2019c). "Çocuk Hakları ve Siz Organizasyon'un Kampanyası," https:// www. adsoftheworld. com/ media/ print/ cry_ working_ child, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • Arpa, M. & Çakı, C. (2018). İş Kazalarını Konu Alan İş Güvenliği Reklamlarında Duygusal Çekiciliklerin Kullanımı: Avustralya ve Singapur İş Güvenliği Reklamları Üzerine İnceleme. SGD-Sosyal Güvenlik Dergisi, 8(2), 153-172.
 • Baldwin, S. B., Eisenman, D. P., Sayles, J. N., Ryan, G., & Chuang, K. S. (2011). Identification of Human Trafficking Victims in Health Care Settings. Health Hum Rights, 13(1), 36-49.
 • Berket, M. R. (2015). Labour Exploitation and Trafficking for Labour Exploitation—Trends and Challenges for Policy-Making. In ERA Forum (Vol. 16, No. 3, pp. 359-377). Germany: Springer Berlin Heidelberg.
 • Browne, J. (2007). Rooted in Slavery: Prison Labor Exploitation. Race, Poverty & the Environment, 14(1), 42-44.
 • Cockbain, E., & Brayley-Morris, H. (2017). Human Trafficking and Labour Exploitation in the Casual Construction Industry: An Analysis of Three Major Investigations in the UK Involving Irish Traveller Offending Groups. Policing: A Journal of Policy and Practice, 12(2), 129-149.
 • CRY (2019). "Çocuk Hakları ve Siz Organizasyonu", https:// www. cry. org/, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • Cullen, M., & McSherry, B. (2009). Without Sex: Slavery, Trafficking in Persons and the Exploitation of Labour in Australia. Alternative Law Journal, 34(1), 4-10.
 • Davies, J. (2019). From Severe to Routine Labour Exploitation: The Case of Migrant Workers in the UK Food Industry. Criminology & Criminal Justice, 19(3), 294-310.
 • Doherty, S., Oram, S., Siriwardhana, C., & Abas, M. (2016). Suitability of Measurements used to Assess Mental Health Outcomes in Men and Women Trafficked for Sexual and Labour Exploitation: a Systematic Review. The Lancet Psychiatry, 3(5), 464-471.
 • Fiske, J. (2017). İletişim Çalışmalarına Giriş. Çev: Süleyman İrvan. 5. Basım. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2018). Siyahi Ayrımcılığa Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları. International Journal of Labour, Life and Social Policy, 1(2), 48-62.
 • Gazi, M. A., & Çakı, C. (2019). Şili Ulusal İnsan Hakları Örgütü’nün Göçmen Ayrımcılığına Karşı Hazırlanan Kamu Spotu Reklamları Üzerine İnceleme. Göç Araştırmaları Dergisi, 5(1), 50-77.
 • Guiraud, P. (2016). Göstergebilim. Çev., Mehmet Yalçın. 3. Baskı. Ankara: İmge Kitabevi.
 • Gülada, M. O., & Gazi, M. A., Çakı, C. (2019). Nazi Propagandasının Ulusal Seferberlikte İdealize Ettiği Alman Genç Kızları:“Das Deutsche Mädel” Dergisi Üzerine İnceleme. Erciyes İletişim Dergisi, 6(2), 1079-1100.
 • ILO (2019). "Zorla Çalıştırma, Modern Kölelik ve İnsan Kaçakçılığı", https:// www. ilo. org/ global/ topics/ forced -labour/ lang-- en/ index. htm, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • Jägers, N., & Rijken, C. (2014). Prevention of Human Trafficking for Labor Exploitation: The Role of Corporations. Northwestern Journal of Human Rights, 12(1), 47-73.
 • Kalkan Kocabay, H. (2008). Tiyatroda Göstergebilim. İstanbul: E Yayınları.
 • Karaca, M., Gazi, M. A., & Çakı, C. (2019). 21. Yüzyılın Sosyal Güvenlik Sorunu Olarak Evsizler: ‘Evsizler’i Konu Alan Reklam Kampanyaları Üzerine Göstergebilimsel Bir İnceleme. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, (32), 505-527.
 • Lobasz, J. K. (2009). Beyond Border Security: Feminist Approaches to Human Trafficking. Security Studies, 18(2), 319-344.
 • Mathew, P. M. (1985). Exploitation of Women Labour: An Analysis of Women's Employment in Kerala. Social Scientist, 28-47.
 • Neske, M. (2006). Human Smuggling to and through Germany. International Migration, 44(4), 121-163.
 • Ollus, N., & Alvesalo-Kuusi, A. (2012). From Cherry-Picking to Control: Migrant Labour and its Exploitation in Finnish Governmental Policies. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, 99(3).
 • Rifat, M. (2013). Açıklamalı Göstergebilim Sözlüğü: Kavramlar, Yöntemler, Kuramcılar, Okullar. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Ryazantsev, S. V., Karabulatova, I. S., Yureevna, S. S., Evgenyevna, P. E., & Vladimirovich, M. R. (2015). Modern Aspects of Human Trafficking in the Context of Labor Exploitation and Irregular Labor Migration in the Russian Federation. Mediterranean Journal of Social Sciences, 6(3 S2), 67-72.
 • Sığırcı, İ. (2016). Göstergebilim Uygulamaları, Metinleri, Görselleri ve Olayları Okuma. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Smit, M. (2011). Trafficking in Human Beings for Labour Exploitation. The Case of the Netherlands. Trends in Organized Crime, 14(2-3), 184-197.
 • UNICEF (2019). "UNICEF", https:// www. unicef. org/, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • Van Impe, K. (2000). People for Sale: The Need for a Multidisciplinary approach towards Human Trafficking. International Migration, 38(3), 113-191.
 • WVI (2019). "World Vision", https:// www. wvi. org/, Erişim Tarihi: 12.10.2019.
 • Yaylagül, L. (2017). Kitle İletişim Kuramları. Egemen ve Eleştirel Yaklaşımlar. 8. Baskı. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Zimmerman, C., Hossain, M., & Watts, C. (2011). Human Trafficking and Health: A Conceptual Model to Inform Policy, Intervention and Research. Social Science & Medicine, 73(2), 327-335.