Non-Parametri testlerle Kılıçkaya Barajının Kelkit Çayı akım karakteristiklerine etkisinin belirlenmesi

Bu çalışma Kılıçkaya barajının Kelkit çayı akım karakteristiklerine etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla non-parametrik testler (dönen nokta testi, trend, ortalama ve varyans için durağanlık testi ve homojenlik testi) 1401 numaralı akım gö/.lem istasyonunda ölçülen aylık akımlara uygulanmıştır. Yapılan bu testler, Kılıçkaya barajının su tutmaya başladıktan sonra, Kelkit çayı akımlarını önemli derecede etkilediğini göstermiştir. Aylık akımlar, tesadüfılik ve homojenlik göstermemiş, varyans ve trend açısından da durağanlığı bozulmuştur. Ancak aylık akımlar ortalama açısından durağan olmuştur.

Determining the effect of Kılıçkaya Dam on Kelkit Stream flow characteristics using non-parametric tests

This study was made to determine the effect of Kılıçkaya Dam on Kelkit Stream flow characteristics. For this reason, non-parametric tests (turning point test, stationary test for trend, average and variance and homogeneity test) were applied on monthly (lows measured from the 1401 numbered flow station. These tests showed that Kelkit Stream flow characteristics were highly affected by Kılıçkaya dam after being reserved water. There was no homogenity and randomless for monthly flows and also stationary of variance and trend for monthly flows were broken down. But, monthly flows were stationary for average.

Kaynakça

Anonim, 1970. Yesilırmak Havzası Topraklan. Topraksu Genel Müdürlüğü Yayınları. Yaym No: 241, Ankara, 141.s.

Bayazit, M. 1981. Hidrolojide İstatistik Yöntemler, İstanbul Teknik Üniversitesi, Yaym No: 1197, İstanbul, 223.

Bobee, B., ve S. Ashkar, 1991. The Gamma Family and Derived Distribution Applied in Hydrology. Water resources Publication, Colorado, 203 s.

Chow, V.T. 1964. Handbook of Applied Hydrology, McGraw-Hill Book Company, New York.

Çevik, O. 1999. Zaman Serileri Analizinde Box-Jenkins Yöntemi ve Turizm Verileri Üzerine Bir Uygulama, Doktora Tezi (Basılmamış), 193 s.

Haan, C.T. 1977. Statistics Methods in Hydrology, Iowa State Press, Iowa, 378.

Okman, C. 1975. Tekrarlanma Analizlerinde Hidrolojik Verilerin Seçimi, Topraksu Teknik Dergisi. 40-41,54-58.

Okman, C. 1994. Hidroloji. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. 1388, Ankara, 359 s.

Topaloğlu, F., A. Yücel, K.Tülücü ve M.Çetin, 1999. Anlık Maksimum Akım Miktarlarının Taşkın Frekans Analizinde kullanılması. TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek-1, 187-192

Yücel, A., F.Topaloğlu ve K.Tülücü, 1999. Adana İlinin Standart Sürelerdeki Yağış Şiddetlerinin İstatistiksel Olarak Kullanabilirliklerınin İncelenmesi. TÜBİTAK Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi, 23, Ek-1, 179-185.

Kaynak Göster

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1300-2910
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 1985

16.2b9.5b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yeşil alan tesisi ve erozyon kontrolünde kullanılan bazı serin iklim buğdaygillerinin kök gelişim performanslarının belirlenmesi

MUSTAFA YILMAZ, Rıza AVCIOĞLU

Pm 21 geninin ve bazı buğday çeşitleri ile ıslah hatlarının Türkiye' deki külleme hastalığına karşı gösterdikleri reaksiyon tipleri

Ahmet YILDIRIM

Tokat İlinde üreticilerin zirai mücadele etkinlikleri üzerinde bir araştırma

İZZET KADIOĞLU

Çinko uygulamasının Konya ili sulamalı şartlarında bazı ekmeklik buğday çeşitleri ve çeşit adaylarının verim ve kalite özellikleri üzerine etkileri

Hakan HEKİMHAN, Ali Safi KIRAL

Makarnalık buğday (Triticum durum Desf.) ıslahında makro mutasyonların değerlendirilmesi

MEHMET ALİ SAKİN

Tokat-Kazova koşullarında farklı suluma aralıklarının patetesin (Solanum tuberosum L.) verim ve bazı özelliklerine etkileri

GÜNGÖR YILMAZ, İsa TELCİ, HÜSEYİN ŞİMŞEK

Tokat Sigara Fabrikası artıklarının tarımsal yapılarda yapı malzemesi olarak değerlendirilmesi olanakları üzerine bir araştırma

SEDAT KARAMAN, SIRRI ŞAHİN, İbrahim ÖRÜNG

Tokat koşullarında farklı dozlarda gübre uygulamanın bir yeşil alan tesisinin performansına etkileri

MUSTAFA YILMAZ

Ankara yöresinde yetiştirilen buğdayın azot, fosfor, potasyum, çinko, bor beslenme durumlarının toprak ve bitki örnekleri ile değerlendirilmesi

AYDIN GÜNEŞ, Mehmet ALPASLAN, M. Rüştü KARAMAN, Kenan YALVAÇ, Selami YAZAR

Yumurtlama zamanının beyaz ve kahverengi yumurtacı hibritlerin yumurta kalitesi üzerine etkileri

AHMET ŞEKEROĞLU, Musa SARICA