YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI VE HİYERARŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

YİYECEK İÇECEK İŞLETMELERİNİN ÖRGÜTSEL YAPISI VE HİYERARŞİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: KONYA İLİ ÖRNEĞİ

Teknolojinin gün geçtikçe gelişmesi işletmelerin kendilerini revize etmelerini zorunlu kılmıştır. Hizmet işletmelerinde rekabetin çok yoğun yaşanması bu durumu çok daha yoğun hissettirmektedir. Hizmet endüstrisinin merkezi olarak değerlendirilen turizm işletmelerinde yeniliklere açık yapıcı bir örgüt kültürünün oluşturulması kaçınılmaz hale gelmiştir. Bu çalışmanın amacı turizmin yiyecek-içecek alanında faaliyet gösteren işletmelerin örgütsel yapılarının nasıl işlediğinin ve hiyerarşik düzenlerinin araştırılmasıdır. Bu doğrultuda çalışmada örgüt, örgüt yapısı ve hiyerarşik düzen gibi kavramlar üzerinde durulmuştur. Araştırmanın örneklemini Konya ili içerisinde faaliyet gösteren üç, dört ve beş yıldızlı oteller ile restoran ve kafeler oluşturmaktadır. Çalışmada veriler ve bulgular anket tekniği uygulanarak elde edilmiştir. Bu araştırmada Konya ilinde bulunan üç, dört ve beş yıldızlı oteller ile restoran ve kafelerde istihdam edilen çalışanlara yönelik anket uygulanmıştır.

___

 • Alkış, H. ve Öztürk, Y. (2009). Otel işletmelerinde motivasyon faktörleri üzerine bir araştırma. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8(28), 212-236.
 • Cankül, D., Kılıç, İ. ve Doğantekin, A. (2018). Restoran çalışanlarının algılamış oldukları örgütsel güven düzeylerinin örgütsel vatandaşlık ve iş performansına etkisi: Eskişehir örneği. Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 372-389. doi: 10.21325/jotags.2018.193
 • Eraslan, N. (2013). Pişirme yöntemleri. Ankara: Nobel Yayın, 2. Baskı, 5-6.
 • Gürdoğan, A. ve Yavuz, E. (2013). Turizm işletmelerinde örgüt kültürü ve liderlik davranışı etkileşimi: Muğla ili’nde bir araştırma. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 24(1), 57-69. doi:10.17123/atad.29390
 • Gürsel, Ü. (2017). Örgütsel bağlılık ve yenilik yönetimi ilişkisi: mutfak personeli üzerine bir araştırma (Yüksek Lisans Tezi). Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kırklareli.
 • İşcan, Ö. F. ve Timuroğlu M. K. (2007). Örgüt kültürünün iş tatmini üzerindeki etkisi ve bir uygulama. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21(1), 120-135.
 • Koçak, N. (2016). Yiyecek-içecek hizmetleri yönetimi, Ankara: Detay Yayıncılık, 6.Baskı, 40-41.
 • Koçel, T. (2001). İşletme yöneticiliği, İstanbul: Beta Yayınları, 17. Baskı.
 • Ordu, A. (2011). İlköğretim okullarında örgütsel yapı ile örgüt sağlığı arasındaki ilişkiler (Doktora Tezi). Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Denizli.
 • Rızaoğlu, B. ve Ayyıldız, T. (2008). Konaklama işletmelerinde örgüt kültürü ve iş tatmini: Didim örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 19 (1), 7-20.
 • Sarıışık, M., Çavuş, Ş. ve Karamustafa, K. (2010). Profesyonel restoran uygulamaları ilkeler, uygulamalar ve örnek olaylar. Ankara: Detay Yayıncılık, 1. Baskı.
 • Simpson, S, ve Cacioppe, R. (2001). Unwritten ground rules: transforming organization culture to achive key business objectives and outstanding customer service, Leadership & Organization Development Journal, 22 (8), 394-401. doi: 10.1108/EUM0000000006272
 • Sormaz, Ü. (2016). Türk mutfak kültürünün tanıtımında düzenlenen turizm faaliyetlerinin işletmeler tarafından değerlendirilmesi, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (42), 2007-2015.
 • Sormaz, Ü., Yılmaz, M. ve Akdağ, G. (2018). Konya’yı ziyaret eden yabancı turistlerin perspektifinden gastronomi ve gastronomi turizmi, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, ISSN: 2146-0078, 8(1), 40-45.