GOOGLE ANALİTİK VE TURİZM ENDÜSTRİSİNDE UYGULAMALARI

Turistik işletmeye ait bir web sitesi, tasarım ve sunum olarak işletmenin imajını yansıtan unsurlar arasında yer almaktadır ve ziyaretçi davranışını izleme ve veri toplama açısından çok önemlidir. Bir turistik işletme Google Analitik yardımı ile kendi web siteleri üzerinden elde etmiş olduğu veri doğrultusunda web sitesi üzerinden yansıtmış olduğu imajı güçlendirmek ve farklılaştırmak için değişiklik yapma veya geliştirme yoluna gidebilir. Güçlü bir imaja sahip olan ve kişiye özel hizmet sunabilen bir turistik işletme, kısa sürede daha rekabet edebilir ve kar edebilir noktaya gelecektir. Turizm endüstrisinde faaliyet gösteren birçok işletmenin sahip olduğu ve aktif olarak hizmet sunduğu web sitelerinin Google Analitik ile bağlantısı olmasına rağmen elde ettikleri veri yüzeysel olarak değerlendirilmekte veya hiçbir şekilde değerlendirilmemektedir. Hatta birçok turizm işletmesi için potansiyel müşteri bilgisi niteliğindeki bu verinin nasıl değerlendirileceği, işletme yöneticileri tarafından bilinmemektedir. Çalışmada literatür taraması yapılmış olup internette yeralan başarı bulgularına yer verilmişdir. Çalışmanın amacı bu alanda farkındalık yaratmak olur, literatüre katkı sağlamaktadır. Bu çalışmada turizm endüstrisinde faaliyet gösteren işletmelerin web analitik yöntemlerini kullanarak elde edebilecekleri başarılar değerlendirilecek ve Google Analitik üzerinden elde edebilecekleri verinin yorumlanması doğrultusunda alabilecekleri kararlar ve bu kararların işletmeye olası faydaları ele alınmıştır.

Google Analytics And Its Applications In Tourism Industry

A touristic website with its style of design and presentation is among the elements that are reflecting the image of the business, and it has special importance in terms of monitoring visitor behaviour and collecting data. A tourism business may make improvement or make changes to differentiate and strengthen its image reflected through the website in accordance with the data obtained via Google Analytics. A touristic business that provides personalized service to tourists and has a strong image will have better level of being more competitive and profitable. Even though many businesses operating in the tourism industry use actively a linked web sites to Google Analytics in aim to collect data, the obtained data evaluates superficially, or it is never evaluated. Even this data provides potential customer information to tourism business, it is not known how to evaluate this data by managers of businesses. In the study, a literature review was made and the findings of success on the internet were included. The aim of the study is to raise awareness in this area and to make contribution to the literature. This study, discuss the successes of the businesses operating in the tourism industry by using the web analytical methods. And the decisions they can take by interpretating the data they can obtain through Google Analytics and the possible benefits of these decisions to the business are discussed.

___

 • ADWORDS YARDIM. https://support.google.com/adwords/answer/1722022?hl=tr [Erişim Tarihi: 11.11.2019]
 • ATAMAN, C. (2007). Seyahat Acenta Yöneticisi Bakış Açısıyla İnternet Üzerinde Pazarlamanın Üstün, Zayıf Yanları ve Bunlara Yönelik Stratejiler: İzmir İli Uygulaması, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın, Türkiye.
 • AYMANKUY, Ş. (2011). Yerli Turistlerin İnternet Ortamındaki Şikayetlerinin Satın Alma Kararlarına Etkileri, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(25), s. 218-238.
 • BARNES, S.J. & Vidgen, R.T. (2002). An Integrative approach to the Assesment of E-Commerce Quality, Journal of Electronic Commerce Research, 3(3), s. 114-127.
 • CLIFTON, B. (2010). Advanced Web Metrics with Google Analytics (2 b.). Indiana: Wiley Publising Inc.
 • E-TURİZM NEDİR? (2018). http://www.tursab.org.tr/tr/tursab/komiteler/e-turizm-ve-turizm-muhasebesi-komitesi/e-turizm-e-ticaret-nedir_10648.html, [Erişim Tarihi: 02.11.2019]
 • FONG, J. & Burton, S. (2006). Online Word-of-Mouth: A Comparison of American and Chinese Discussion Boards, Asia Pacific Journal of Marketing and Logistics, 18(2), 146-156.
 • GOOGLE ANALYTICS 360. (2016). The Google Analytics 360 Suite offers AIDA Cruises insights and efficiencies at scale. https://services.google.com/fh/files/misc/ga360_aidacruises_case_study_v5.pdf [Erişim Tarihi: 05.11.2019]
 • GOOGLE DÖNÜŞÜM. (2018).https://support.google.com/analytics/answer/6086209?hl=tr [Erişim Tarihi: 09.11.2019]
 • GOOGLE. (2018). Fairmont Hotels harness the power of Google Analytics to optimize social media marketing. https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/tr//analytics/customers/pdfs/fairmont-raffles-hotels-international.pdf [Erişim Tarihi: 20.11.2019]
 • GOOGLE. (2018). Google Analytics Solutions. tarihinde Google: https://static.googleusercontent.com/media/www.google.com/en/us/analytics/customers/pdfs/global-tech-led.pdf [Erişim Tarihi: 30.11.2019]
 • GOOGLE. (2018). Google Analytics, https://www.google.com/intl/tr_ALL/analytics/features/index.html [Erişim Tarihi: 12.11.2019]
 • GÜÇER, E. (2004). Türkiye'deki Turizm Eğitimi ile Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerdeki Turizm Eğitiminin Karşılaştırılması ve Sektörün Turizm Eğitiminden Beklentileri. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, Türkiye.
 • GÜREŞ, N. Arslan, S., ve Yalçın, R. (2013). Türk Havayolu İşletmelerinin Web Sitelerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(1), 173.
 • KARAOSMANOĞLU, E., Nacar, R. ve Uray, N. (2016). Websiteleri Firmalara Ne Kazandırabilir? Websitesi Kalitesi, Tüketici-Odaklı Marka Değeri ve Satın Alma Eğilimi Arasındaki İlişki. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(1).
 • KUOM, M. ve Oertel, B. (1999), Virtual Travel Agencies. Netnomics, 1(2), 225-235.
 • LOIACONO, E. T., Watson, R. T. & Goodhue, D. L. (2002). WebQual: A Measure of Website Quality. Marketing Theory and Applications, 13(3), 432-438.
 • NAKATANI, K., & Ta-Tao, C. (2011). A Web Analytics Tool Selection Method: An Analytical Hierarchy Process Approach. Internet Research, 21(2), 171-186. doi:10.1108/10662241111123757
 • OGRA, A. (2014). Tourism Web Analytics -A Case Study of Garhwal and Kumaon Regions of Uttarakhand, India.
 • PAKKALA, H., Presser, K., & Christensen, T. (2012). Using Google Analytics to measure visitor statistics: The case of food composition websites. International Journal of Information Management(32), 504–512.
 • PHIPPEN, A., Sheppard, L., & Furnell, S. (2004). A practical evaluation of web analytics. Internet Research, 14(4), 284-293. doi:10.1108/10662240410555306
 • READER DİJİTAL BOOKS. (2018). Historia y Evolución de la Analítica Web. Reader Dijital Books: http://reader.digitalbooks.pro/book/preview/28696/content0011.xhtml [Erişim Tarihi: 27.11.2019]
 • REKLAM YATIRIM. (2018). www.reklamyatırım.com, https://www.reklamyatirim.com/Hizmetlerimiz/TagManagerAnalytics [Erişim Tarihi: 22.11.2019]
 • RIZAOĞLU, B. (2013). Turizm Davranışı, Detay Yayıncılık, 3. Baskı, Ankara, Türkiye.
 • SARI, Y. ve Kozak, M. (2005). Turizm Pazarlamasına İnternetin Etkisi: Destinasyon Web Siteleri İçin Bir Model Önerisi. Akdeniz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9, 248-271.
 • SEO HOCASI. (2018). https://www.seohocasi.com: https://www.seohocasi.com/seo-nedir/seo-nedir/ [Erişim Tarihi: 12.11.2019]
 • STAMBOULIS, Y., & Skayannis, P. (2003). Innovation strategies and technology for experience-based tourism. Tourism Management, 35-43.
 • USER EXPERİENCE BASICS. (2018). Usability: https://www.usability.gov/what-and-why/user-experience.html [Erişim Tarihi: 09.11.2018] WEB SİTESİ HARİTASI. (2018). http://www.eticaret.com/blog/basarili-bir-web-sitesi-haritasi-e-ticaret-sitenizin-karliligini-nasil-artirabilir/ [Erişim Tarihi: 20.11.2018]
 • WOLFINBARGER, M., & Gilly, M. C. (2003). eTailQ: Dimensionalizing, Measuring And Predicting Etail Quality, Journal of Retailing, 79(3), 183-198.
 • YOAST. (2018). Tracking your SEO with Google Analytics: a how-to: https://yoast.com/tracking-seo-google-analytics/ [Erişim Tarihi: 09.11.2018]